Justering av finansiella mål

2007-11-29

I samband med ASSA ABLOYs Kapitalmarknadsdag har koncernen justerat de finansiella målen som uppgår till:
 
Uppgraderat mål:
 
- Omsättningen ska öka med totalt 10 procent per år genom organisk tillväxt och förvärv över en konjunkturcykel.
Tidigare mål var: "Omsättningen ska öka organiskt i genomsnitt med cirka 5 procent över en konjunkturcykel"
 
Oförändrade mål som ska vara uppnådda senast 2008:
 
- Rörelsemarginalen (EBIT) ska förbättras till 16-17 procent
- Den positiva, långsiktiga trenden för det operativa kassaflödet ska upprätthållas
- Kapitaleffektiviteten ska kontinuerligt förbättras
- Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) ska förbättras till 20 procent
 
 
Mer information
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Tomas Eliasson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72
 
 
 
Informationen är sådan som ASSA ABLOY ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 november kl. 09.45.