ASSA ABLOY rapporterar fortsatt stark försäljning

2006-08-09

  • Omsättningen för andra kvartalet ökade med 10 % till 7 689 MSEK (6 984) varav 7% organisk tillväxt.      
  • Rörelsemarginalen EBIT, exklusive omstruktureringskostnader, för andra kvartalet uppgick till 15,0 % (14,6).
  • Omstruktureringskostnader uppgick i kvartalet till 520 MSEK.
  • Nettoresultatet för andra kvartalet uppgick till 297 MSEK (657).
  • Vinst per aktie uppgick till 0,80 SEK (1,75) för andra kvartalet och 1,95 SEK exklusive omstruktureringsposter.
  • Det operativa kassaflödet för andra kvartalet uppgick till 833 MSEK (813).
  • Förvärvet av Fargo Electronics genomfördes den 3 augusti.
  • Martin Brandt utsedd till ny chef för Division Asia Pacific, koncernledningen komplett.
 
- Den starka försäljningsökningen med 16 % på halvåret, varav 9% organiskt, drivs av framgångsrika strategiska marknadsatsningar samt god efterfrågan på våra viktigaste marknader i Nordamerika och Europa, säger VD och koncernchef Johan Molin. Strukturprogrammet löper enligt plan vilket långsiktigt stärker lönsamheten och förvärvet av Fargo ger nya tillväxtmöjligheter i ett snabbväxande segment. 
 
OMSÄTTNING OCH RESULTAT                       


 
*Exklusive omstruktureringskostnader uppgående till 520 MSEK
 
ANDRA KVARTALET
Koncernens omsättning för andra kvartalet uppgick till 7 689 MSEK (6 984), en ökning med 10% jämfört med föregående år. Den organiska tillväxten var 7%. De nyförvärvade bolagen, huvudsakligen Adams Rite och Baron, bidrog till omsättningen med 2%. Omräkning av de utländska dotterbolagens omsättning till svenska kronor hade en positiv påverkan om 46 MSEK på grund av ändrade valutakurser.
 
Kvartalets resultat belastas av omstruktureringskostnader uppgående till 520 MSEK . Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 1 378 MSEK (1 243). Motsvarande marginal var 17,9% (17,8). Koncernens rörelseresultat, EBIT, exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 1 151 MSEK (1 022) efter positiva valutaeffekter om 9 MSEK. Motsvarande rörelsemarginal (EBIT) uppgick till 15,0% (14,6). Resultat före skatt exklusive omstruktureringskostnader för kvartalet uppgick till 995 MSEK (900) där de positiva valutaeffekterna vid omräkning av utländska dotterbolag uppgick till
7 MSEK. Koncernens skattekostnad uppgick till 178 MSEK (243), motsvarande en effektiv skattesats på 37% i förhållande till rapporterat resultat före skatt. Ökningen av den effektiva skattesatsen är hänförlig till att uppskjuten skatt inte beaktats på vissa omstruktureringsposter. Vinst per aktie exklusive omstruktureringsposter för det andra kvartalet uppgick till 1,95 SEK (1,75) vilket motsvarar en ökning med 11%.
 
Det operativa kassaflödet för kvartalet uppgick till 833 MSEK - vilket motsvarar 84% av resultat före skatt exklusive omstruktureringskostnader - jämfört med 813 MSEK föregående år. Räntebetalningarna ökade med 96 MSEK i kvartalet på grund av ändringar i förfallostruktur. Rörelsekapitalet ökade säsongsmässigt med 163 MSEK i kvartalet beroende på en tillkommande kapitalbindning i kundfordringar samt ökade materialkostnader vilket påverkat varulagret.
 
FÖRSTA HALVÅRET
Omsättningen för första halvåret 2006 uppgick till 15 342 MSEK (13 253), vilket motsvarar en ökning med 16%. Den organiska tillväxten var 9%. Förvärvade enheter bidrog med 2%. Valutaeffekter påverkade omsättningen positivt med 560 MSEK jämfört med första halvåret 2005.
 
Halvårets rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 2 710 MSEK (2 345). Motsvarande marginal var 17,7% (17,7). Koncernens rörelseresultat, EBIT, exklusive omstruktureringskostnader ökade med 18% till 2 261 MSEK
(1 912) efter positiva valutaeffekter på 88 MSEK. Motsvarande rörelsemarginal (EBIT) uppgick till 14,7% (14,4%). 
 
Vinst per aktie exklusive omstruktureringsposter för det första halvåret ökade med 18% till 3,83 SEK (3,24). Halvårets operativa kassaflöde uppgick till 1 420 MSEK (1 362).
 
STRUKTURÅTGÄRDER
Det omfattande strukturprogram som initierades i början av året löper enligt plan. Programmet omfattar cirka 50 enskilda strukturåtgärder. Ett stort antal producerande enheter kommer att ändra inriktning till huvudsakligen montering och vissa kommer att läggas ned. Kostnaden för programmet har beräknats till 1 250 MSEK och förväntas leda till cirka 600 MSEK i årliga reducerade kostnader när hela programmet är genomfört under 2009. Huvuddelen av programmet förväntas att kostnadsföras under 2006. Cirka 75% av kostnaden kommer att föranleda utbetalningar i samband med personalneddragningar och resterande delar avser nedskrivningar i huvudsak avseende maskiner och inventarier. 
Utöver ovan nämnda strukturåtgärder har beslut tagits om en nedläggning av kvarvarande billåstillverkning i England föranlett av det ofördelaktiga kostnadsläget och utvecklingen för engelska biltillverkare. Nedläggningskostnaderna beräknas uppgå till 200 MSEK.
 
Rörelseresultatet har i kvartalet belastats av strukturkostnader uppgående till 520 MSEK varav 200 MSEK avser billåstillverkningen i England. 68 MSEK avser nedskrivningar av i huvudsak maskiner och inventarier. Cirka 100 anställda som berörs har lämnat koncernen. Totala strukturbetalningar för löpande program uppgick till 52 MSEK i kvartalet.
 
KOMMENTAR PER DIVISION
EMEA
Andra kvartalets omsättning i divisionen EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) uppgick till 334 MEUR (325) med 4% organisk tillväxt. Rörelseresultat exklusive strukturkostnader uppgick till 53 MEUR (47) vilket motsvarar en rörelsemarginal (EBIT) på 15,9% (14,5). Avkastning på sysselsatt kapital exklusive omstruktureringsposter uppgick till 18,8% (16,4). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 44 MEUR (35).
 
Försäljningstillväxten under andra kvartalet begränsades som förväntat på grund av ett lägre antal arbetsdagar. Norden, Östeuropa och Afrika genererar stark organisk tillväxt samtidigt som Tyskland, Benelux och Storbritannien visar en förbättrad försäljningstrend. Omstruktureringskostnader uppgick i kvartalet till 45 MEUR varav 22 MEUR avser nedläggning av billåstillverkning i England. Rörelsemarginalen exklusive omstruktureringskostnader utvecklades starkt i kvartalet på grund av genomförda besparingar och volymtillväxt.
 
AMERICAS
Divisionen Americas omsättning uppgick i andra kvartalet till 353 MUSD (298) med 10% organisk tillväxt. Rörelseresultatet exklusive strukturkostnader uppgick till 67 MUSD (53) vilket motsvarar en rörelsemarginal (EBIT) på 19,0% (17,8). Avkastning på sysselsatt kapital exklusive omstruktureringsposter uppgick till 22,1% (19,5). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 61 MUSD (53).
 
Americas starka försäljningstrend fortsatte under andra kvartalet med genomgående god efterfrågan i USA och Mexiko. Försäljningen för Residential, Door och Electromechanical Group visar fortsatt stark tillväxt i kvartalet medan Architectural Hardware Group rapporterar stabilt god tillväxt. Förvärven av Adams Rite och Baron utvecklas enligt plan. Omstruktureringskostnader uppgick till 8 MUSD i kvartalet.  Rörelsemarginalen exklusive omstruktureringskostnader utvecklades starkt på grund av den goda volymtillväxten i kvartalet.
 
ASIA PACIFIC
Andra kvartalets omsättning i divisionen Asia Pacific uppgick till 105 MAUD (95) med 4% organisk tillväxt. Rörelseresultatet exklusive strukturkostnader uppgick till 8 MAUD (12) motsvarande en rörelsemarginal (EBIT) på 7,7% (12,6). Avkastning på sysselsatt kapital exklusive omstruktureringsposter uppgick till 9,2% (14,9). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 12 MAUD (19).
Försäljningen utvecklas väl i Asien vilket drivs på av en god utveckling på den kinesiska marknaden samt ökade leveranser till övriga divisioner. Efterfrågan på bostadsmarknaden i Australien respektive Nya Zeeland ligger kvar på en låg nivå. Omstruktureringskostnader uppgick till 7 MAUD i kvartalet. Rörelsemarginalen exklusive omstruktureringskostnader påverkades negativt av ökade materialkostnader främst i Asien och med 2 MAUD i kostnader för byte av divisionschef. Rörelsemarginalen var stabil i Australien och Nya Zeeland.
 
GLOBAL TECHNOLOGIES
Divisionen Global Technologies redovisade en försäljning på 936 MSEK (832) i andra kvartalet, med en organisk tillväxt på 11%. Rörelseresultatet uppgick till 116 MSEK (113) med en rörelsemarginal (EBIT) på 12,4% (13,6). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 15,1% (15,4). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 118 MSEK (60).
Global Technologies rapporterar fortsatt stark organisk tillväxt inom samtliga tre verksamheter. Förvärvet av VisionCard (Schwab & Partners) utvecklas enligt plan. Rörelsemarginalen begränsas av fortsatta satsningar på en ökad marknads- och säljorganisation inom huvudsakligen HID. Kassaflödet var starkt i kvartalet.
 
ENTRANCE SYSTEMS
Divisionen Entrance Systems redovisade en försäljning på 660 MSEK (586) i andra kvartalet, motsvarande en organisk tillväxt på 7%. Rörelseresultatet uppgick till 84 MSEK (83) med en rörelsemarginal (EBIT) på 12,7% (14,2). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 11,0% (12,0). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 78 MSEK (101).
 
Efterfrågan fortsätter att vara god på samtliga stora marknader särskilt i USA och Asien. Marginalutvecklingen i kvartalet motverkades av en negativ försäljningsmix hänförlig till lägre tillväxttakt i serviceförsäljning samt ökade kostnader för aluminium. Förvärvade enheter utvecklas väl men späder ut rörelsemarginalen.
 
FÖRVÄRV
Förvärvet av VisionCard (Schwab & Partners) en ledande europeisk tillverkare av beröringsfria kort inom marknaderna för liftkort, kollektivtrafik och passagekontroll genomfördes i slutet av maj. Omsättningen uppgår till 13 MEUR på årsbasis med en god EBIT-marginal. Bolaget har cirka 80 anställda. Förvärvet förväntas bidra positivt till vinst per aktie från förvärvstidpunkten.
 
Förvärvet av Fargo Electronics, ett världsledande företag inom system för säkert utfärdande av ID-kort inklusive kortskrivare, kringutrustning och mjukvara, genomfördes den 3 augusti. Omsättningen förväntas uppgå till över 90 MUSD för 2006 med en fortsatt stark EBIT-marginal. Bolaget har cirka 220 anställda. Förvärvet förväntas ha en svagt utspädande effekt på vinst per aktie under 2006 och bidra till vinst per aktie under 2007. Båda förvärven ingår i Global Technologies.
 
Förvärvspris justerat för förvärvade räntebärande tillgångar inklusive beräknade tilläggsköpeskillingar för dessa förvärv uppgår till cirka 2 300 MSEK. Preliminära förvärvsanalyser indikerar att goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämd livslängd uppgår till cirka 2 000 MSEK.
 
NYA MEDLEMMAR I KONCERNLEDNINGEN
Ulf Södergren tillträdde som Chief Technology Officer (CTO) den 1 juni. Tomas Eliasson har utsetts till Chief Financial Officer (CFO) och Tzachi Wiesenfeld har utsetts till Divisionschef för EMEA, båda tillträder sina tjänster den 1 september. Martin Brandt har utsetts till Divisionschef för Asia Pacific och tillträder sin tjänst den 1 oktober.
 
ÖVRIGA HÄNDELSER
ASSA ABLOY har i enlighet med beslut på ordinarie årsstämma genomfört ett globalt incitamentsprogram riktat till knappt 100 ledande befattningshavare i cirka 15 länder. Programmet som utges till marknadspris omfattar fyra konvertibla skuldebrev om totalt 38,4 MEUR med fem års löptid. Konverteringskurserna för de fyra skuldebreven ligger mellan EUR 14,60 och EUR 18,60. Utspädningseffekten för programmet, beräknad som den maximala ökningen i antalet aktier efter utspädning, kommer att uppgå till 0,6 procent av aktiekapitalet och 0,4 procent av totalt röstetal.
 
MODERBOLAGET
Övriga rörelseintäkter i moderbolaget ASSA ABLOY AB uppgick för första halvåret till 366 MSEK (430). Resultat före skatt uppgick till 786 MSEK (527). Investeringar i materiella och immateriella tillgångar uppgick till 10 MSEK (5). Likvida medel uppgick till 74 MSEK (386) och soliditeten uppgick till 43% (43).
 
REDOVISNINGSPRINCIPER
ASSA ABLOY tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) så som de antagits av den Europeiska Unionen. Väsentliga redovisnings- och värderingsprinciper återfinns på sidorna 66-70 i årsredovisningen 2005. Nya eller reviderade IFRS som trätt i kraft efter den 31 december 2005 har inte haft någon väsentlig effekt på koncernens resultat- eller balansräkningar. Koncernens delårsrapport upprättas i enlighet med IAS 34 (Interim Financial Reporting) enligt riktlinjer i RR 31 Delårsrapportering för koncerner. Moderbolaget tillämpar RR 32 Redovisning för juridiska personer.
 
FRAMTIDSUTSIKTER
Den organiska försäljningstillväxten förväntas fortsätta vara god. Rörelsemarginalen (EBIT) och det operativa kassaflödet förväntas, exklusive effekter av tillkommande strukturåtgärder, att utvecklas väl.
 
Långsiktigt förväntar sig ASSA ABLOY att efterfrågan på säkerhet kommer att öka. Arbetet med att fokusera på kundnytta, innovationer och att utnyttja ASSA ABLOYs starka position kommer att påskynda tillväxten och förbättra lönsamheten.
 
Stockholm den 9 augusti 2006
 
 
Johan Molin
VD och koncernchef
 
 
 
GRANSKNINGSRAPPORT
Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för ASSA ABLOY AB (publ) för perioden 1 januari 2006 till 30 juni 2006. Det är företagsledningen som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och Årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor som är utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.
Grundad på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med IAS 34 och Årsredovisningslagen.
 
Stockholm den 9 augusti 2006
 
PricewaterhouseCoopers AB
 
Peter Nyllinge
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig
 
Ekonomisk information
Kvartalsrapport avseende tredje kvartalet publiceras den 8 november 2006.
 
 
ASSA ABLOY håller en analytikerträff idag 12.00 på Klarabergsviadukten 90 i Stockholm.
Analytikerträffen sänds även via Internet www.assaabloy.com. Det finns möjlighet att ställa frågor per telefon:
 +44 (0)20 7162 0025.
 
Mer information lämnas av:
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Martin Hamner, Ekonomi- och IR-ansvarig, tel: 08-506 485 79