ASSA ABLOY rapporterar stabilt stark försäljning

2006-11-08

  • Omsättningen för tredje kvartalet ökade med 10% till 7 736 MSEK (7 019) varav 8% i organisk tillväxt och 5% i förvärvad tillväxt.         
  • Rörelseresultatet (EBIT), exklusive omstruktureringskostnader, för tredje kvartalet uppgick till 1 235 MSEK (1 103) motsvarande en rörelsemarginal om 16,0% (15,7).
  • Omstruktureringskostnader uppgick i kvartalet till 437 MSEK.
  • Nettoresultatet för tredje kvartalet uppgick till 366 MSEK (706).
  • Vinst per aktie uppgick till 0,99 SEK (1,89) för tredje kvartalet och 2,02 SEK (1,89) exklusive omstruktureringsposter.
  • Det operativa kassaflödet för tredje kvartalet uppgick till 919 MSEK (1 190).
  • Förvärvet av Fargo Electronics genomfördes den 3 augusti och utvecklas enligt plan
 
- Vi ser en stabil efterfrågan på våra viktigaste marknader i Europa och Nordamerika samtidigt som förvärven, med Fargo i spetsen, utvecklas väl, säger VD och koncernchef Johan Molin. Den starka försäljningstillväxten och genomförda strukturåtgärder ger goda möjligheter att ytterligare förbättra lönsamheten. 
 
OMSÄTTNING OCH RESULTAT
 


 
*Exklusive omstruktureringskostnader uppgående till 437 (tredje kvartalet) respektive 957 MSEK (nio månader)
 
 
TREDJE KVARTALET
Koncernens omsättning för tredje kvartalet uppgick till 7 736 MSEK (7 019), en ökning med 10% jämfört med föregående år. Den organiska tillväxten var 8% (5%). De nyförvärvade bolagen, huvudsakligen Fargo och Adams Rite, bidrog till omsättningen med 5% (1%). Omräkning av de utländska dotterbolagens omsättning till svenska kronor hade en negativ påverkan om 176 MSEK på grund av ändrade valutakurser.
 
Kvartalets resultat har belastats med omstruktureringskostnader uppgående till 437 MSEK . Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 1 464 MSEK (1 317). Motsvarande marginal var 18,9% (18,8). Koncernens rörelseresultat, EBIT, exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 1 235 MSEK (1 103) efter negativa valutaeffekter om 30 MSEK. Motsvarande rörelsemarginal (EBIT) uppgick till 16,0% (15,7).
Resultat före skatt, exklusive omstruktureringskostnader, för kvartalet uppgick till 1 054 MSEK (969) där de negativa valutaeffekterna vid omräkning av utländska dotterbolag uppgick till 18 MSEK. Koncernens skattekostnad uppgick till 251 MSEK (263), motsvarande en effektiv skattesats på 41% i förhållande till rapporterat resultat före skatt. Ökningen av den effektiva skattesatsen är hänförlig till att uppskjuten skatt inte beaktats på vissa omstruktureringsposter. Vinst per aktie, exklusive omstruktureringsposter, för det tredje kvartalet uppgick till 2,02 SEK (1,89) vilket motsvarar en ökning med 7%.
 
Det operativa kassaflödet för kvartalet uppgick till 919 MSEK - vilket motsvarar 87% av resultat före skatt exklusive omstruktureringskostnader - jämfört med 1 190 MSEK föregående år.  Rörelsekapitalet ökade med 241 MSEK i kvartalet beroende på en tillväxtbetingad ökad kapitalbindning i kundfordringar samt ökade materialkostnader vilket påverkat varulagret negativt.
 
PERIODEN JANUARI TILL SEPTEMBER
Omsättningen för årets första nio månader uppgick till 23 078 MSEK (20 272), vilket motsvarar en ökning med 14%. Den organiska tillväxten var 9% (4%). Förvärvade enheter bidrog med 3% (1%). Valutaeffekter påverkade omsättningen positivt med 384 MSEK jämfört med motsvarande period 2005. Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 4 174 MSEK (3 662). Motsvarande marginal var 18,1% (18,1). Koncernens rörelseresultat, EBIT, exklusive omstruktureringskostnader ökade med 16% till 3 496 MSEK (3 015) efter positiva valutaeffekter på 58 MSEK. Motsvarande rörelsemarginal (EBIT) uppgick till 15,2% (14,9%). Vinst per aktie, exklusive omstruktureringsposter, för perioden ökade med 14% till 5,85 SEK (5,13). Periodens operativa kassaflöde uppgick till 2 339 MSEK (2 552). Kassaflödet var starkt men påverkades av den starka tillväxten kombinerad med betydande prisökningar i varulager.
 
STRUKTURÅTGÄRDER
Det omfattande strukturprogram som initierades i början av året löper enligt plan. Programmet omfattar cirka 50 enskilda strukturåtgärder. Ett stort antal producerande enheter kommer att ändra inriktning till huvudsakligen montering och vissa kommer att läggas ned. Kostnaden för programmet har beräknats till 1 250 MSEK och förväntas leda till cirka 600 MSEK i  årliga reducerade kostnader när hela programmet är genomfört under 2009. Huvuddelen av kostnaden för programmet förväntas att kostnadsföras under 2006. Cirka 80% av kostnaden kommer att föranleda utbetalningar i samband med personalneddragningar och resterande delar avser nedskrivningar i huvudsak avseende maskiner och inventarier. 
 
Utöver ovan nämnda strukturåtgärder har beslut tagits om en nedläggning av kvarvarande billåstillverkning i England föranlett av det ofördelaktiga kostnadsläget och utvecklingen för engelska biltillverkare. Nedläggningskostnaderna beräknas uppgå till 200 MSEK
 
Rörelseresultatet har i kvartalet belastats av strukturkostnader uppgående till 437 MSEK. 68 MSEK avser nedskrivningar av i huvudsak maskiner och inventarier. Utbetalningar relaterade till handlingsprogrammet uppgick till 51 MSEK.
 
Kostnader avseende strukturprogrammet uppgår totalt till 757 MSEK, därutöver har rörelseresultatet belastats med 200 MSEK avseende nedläggningskostnader för billåstillverkningen i England. Av dessa 957 MSEK avser 132 MSEK nedskrivningar. Hittills har cirka 300 anställda som omfattas av strukturprogrammet lämnat koncernen.
 
KOMMENTAR PER DIVISION
 
EMEA
Tredje kvartalets omsättning i divisionen EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) uppgick till 316 MEUR (295) med 8% organisk tillväxt. Rörelseresultat exklusive strukturkostnader  uppgick till 51 MEUR (45) vilket motsvarar en rörelsemarginal (EBIT) på 16,1% (15,2). Avkastning på sysselsatt kapital exklusive omstruktureringsposter uppgick till 17,9% (15,6). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 58 MEUR (59).
 
Försäljningstillväxten var stabil på en hög nivå under tredje kvartalet. Norden, Tyskland, Östeuropa och Afrika genererar fortsatt stark organisk tillväxt. Benelux och Spanien visar en förbättrad försäljningstrend. Strukturkostnader uppgick i kvartalet till 34 MEUR. Rörelsemarginalen exklusive strukturkostnader utvecklades fortsatt mycket väl i kvartalet.
 
AMERICAS
Divisionen Americas omsättning uppgick i tredje kvartalet till 359 MUSD (308) med 9% organisk tillväxt. Förvärvad tillväxt uppgick till 8%. Rörelseresultatet exklusive strukturkostnader uppgick till 71 MUSD (58) vilket motsvarar en rörelsemarginal (EBIT) på 19,8% (18,9). Avkastning på sysselsatt kapital exklusive omstruktureringsposter uppgick till 23,2% (21,6). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 68 MUSD (80).
 
Americas starka försäljningstrend fortsatte under tredje kvartalet med genomgående god efterfrågan i Nordamerika. Residential Group och Electromechanical Group rapporterar fortsatt stark tillväxt i kvartalet. Architectural Hardware Group visar en förbättrad tillväxttakt. Förvärven av Adams Rite och Baron utvecklas enligt plan. Rörelsemarginalen exklusive strukturkostnader utvecklades på grund av volymtillväxten väl i kvartalet. Kassaflödet begränsas av den starka tillväxten.
 
ASIA PACIFIC
Tredje kvartalets omsättning i divisionen Asia Pacific uppgick till 111 MAUD (108) med 3% organisk tillväxt. Rörelseresultatet exklusive strukturkostnader uppgick till 12 MAUD (15) motsvarande en rörelsemarginal (EBIT) på 10,3% (13,9). Avkastning på sysselsatt kapital exklusive omstruktureringsposter uppgick till 12,7% (18,6). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till  -2 MAUD (6).
 
Försäljningen utvecklas fortsatt starkt i Asien vilket främst drivs av en god utveckling på den kinesiska marknaden. Efterfrågan på den kommersiella marknaden i Australien respektive Nya Zeeland var fortsatt god medan bostadsmarknaden låg kvar på en låg nivå. Rörelsemarginalen exklusive strukturkostnader förbättrades jämfört med tidigare kvartal men påverkades fortsatt negativt av ökade materialkostnader. Kassaflödet var svagt på grund av byggnadsinvesteringar i samband med genomförda strukturåtgärder.
 
GLOBAL TECHNOLOGIES
Divisionen Global Technologies redovisade en försäljning på 1 107 MSEK (844) i tredje kvartalet, med en organisk tillväxt på 11%. Förvärvad tillväxt uppgick till 22%. Rörelseresultatet exklusive strukturkostnader uppgick till 168 MSEK (128) med en rörelsemarginal (EBIT) på 15,1% (15,2). Avkastning på sysselsatt kapital exklusive omstruktureringsposter uppgick till 16,1% (17,3). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 108  MSEK (126).
 
Global Technologies rapporterar fortsatt stark organisk tillväxt inom samtliga tre verksamheter. Förvärvet av Fargo utvecklas enligt plan både avseende omsättningstillväxt och lönsamhet. Strukturkostnader avser främst konsolidering av produktion i Norge, Tyskland och USA. Rörelsemarginalen påverkas positivt av volymtillväxten men begränsas av fortsatta satsningar på en ökad marknads- och säljorganisation inom de snabbväxande segmenten.  Kassaflödet begränsas av ett förväntat utflöde av rörelsekapital i förvärvade enheter.
 
ENTRANCE SYSTEMS
Divisionen Entrance Systems redovisade en försäljning på 674 MSEK (591) i tredje kvartalet, motsvarande en organisk tillväxt på 11%. Förvärvad tillväxt uppgick till 5%. Rörelseresultatet exklusive strukturkostnader uppgick till 87 MSEK (84) med en rörelsemarginal (EBIT) på 12,9% (14,2). Avkastning på sysselsatt kapital exklusive omstruktureringsposter uppgick till 11,3% (11,2). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 23 MSEK (44).
 
Efterfrågan fortsätter att vara god på samtliga stora marknader särskilt i USA men även i Asien. Försäljningstillväxten är starkast på marknader där divisionen genererar en svagare lönsamhet.  Förvärvade enheters lönsamhet förbättras löpande men fortsätter att späda ut rörelsemarginalen. Den starka tillväxten i kvartalet påverkade kassaflödet negativt. 
 
FÖRVÄRV
Förvärvet av Fargo Electronics, ett världsledande företag inom system för säkert utfärdande av ID-kort inklusive kortskrivare, kringutrustning och mjukvara, genomfördes i början av augusti. Omsättningen förväntas uppgå till över 90 MUSD för 2007 med en stark EBIT-marginal. Bolaget har cirka 240 anställda. Förvärvet förväntas ha en svagt utspädande effekt på vinst per aktie under 2006 och bidra till vinst per aktie under 2007.
 
En mindre brasiliansk tillverkare av beröringsfria kort med inriktning på kort för allmänna kommunikationer, förvärvades i juli. I Danmark förvärvades i augusti ett par mindre säljenheter i syfte att bättre driva utvecklingen inom det elektromekaniska området. Dessa enheter har en årlig omsättning på cirka 100 MSEK med låg lönsamhet.
 
Förvärvspris justerat för förvärvade räntebärande tillgångar inklusive beräknade tilläggsköpeskillingar för dessa förvärv uppgår till cirka 2 200 MSEK. Preliminära förvärvsanalyser indikerar att goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämbar livslängd uppgår till cirka 2 000 MSEK.
 
ÖVRIGA HÄNDELSER
ASSA ABLOY har ingått ett samarbete med Cisco Systems, världsledande inom IP-nätverk. Bolagen ska tillsammans utveckla kompatibla tekniker för konvergens mellan fysiskt tillträde och logisk access. På ASIS-mässan i San Diego demonstrerade de två bolagen en "nätverksdörr" som kombinerar ASSA ABLOYs nya låstekniksystem, Hi-O(TM) (Highly Intelligent Operation), och Ciscos patentsökta IP-baserade konvergerande teknik för behörighetskontroll.
 
Samarbetet syftar till att ASSA ABLOYs Hi-O-produkter ska samverka med Ciscos produkter för behörighetskontroll och att passersystem samt videoövervakning kan integreras i IP-nätverk. Integreringen ger högre fysisk säkerhet och nätverkssäkerhet samt en lägre total ägandekostnad till kundernas fördel.
 
MODERBOLAGET
Övriga rörelseintäkter i moderbolaget ASSA ABLOY AB uppgick för nio månader till 574 MSEK (562). Resultat före skatt uppgick till 480 MSEK (1 070). Investeringar i materiella och immateriella tillgångar uppgick till 15 MSEK (13). Likviditeten är god och soliditeten uppgick till 44% (45).
 
REDOVISNINGSPRINCIPER
ASSA ABLOY tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) så som de antagits av den Europeiska Unionen. Väsentliga redovisnings- och värderingsprinciper återfinns på sidorna 66-70 i årsredovisningen 2005. Nya eller reviderade IFRS som trätt i kraft efter den 31 december 2005 har inte haft någon väsentlig effekt på koncernens resultat- eller balansräkningar. Koncernens delårsrapport upprättas i enlighet med IAS 34 (Interim Financial Reporting) enligt riktlinjer i RR 31 Delårsrapportering för koncerner. Moderbolaget tillämpar RR 32 Redovisning för juridiska personer.
 
FRAMTIDSUTSIKTER
Den organiska försäljningstillväxten förväntas fortsätta vara god. Rörelsemarginalen (EBIT) och det operativa kassaflödet förväntas, exklusive effekter av tillkommande strukturåtgärder, att utvecklas väl.
 
Långsiktigt förväntar sig ASSA ABLOY att efterfrågan på säkerhet kommer att öka. Arbetet med att fokusera på kundnytta, innovationer och att utnyttja ASSA ABLOYs starka position kommer att påskynda tillväxt och förbättra lönsamheten.
 
 
Stockholm den 8 november 2006
 
 
Johan Molin
VD och koncernchef
 
Delårsrapporten har ej översiktligt granskats av bolagets revisor.
 
Ekonomisk information
Kvartalsrapport avseende fjärde kvartalet publiceras den 14 februari 2007.
 
Mer information lämnas av:
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Tomas Eliasson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72
Martin Hamner, Koncerncontroller och Investor Relations-ansvarig, tel: 08-506 485 79
 
 
ASSA ABLOY håller en analytikerträff idag 12.00Operaterrassen i Stockholm.
Analytikerträffen sänds även via Internet www.assaabloy.com. Det finns möjlighet att ställa frågor per
telefon: +44 (0)207 162 0125.