ASSA ABLOYS ÖKADE TILLVÄXT DRIVS AV GLOBAL TECHNOLOGIES

2005-08-17

- Global Technologies försäljning av elektromekaniska produkter ökar starkt tack vare lyckade produktlanseringar och god marknadsutveckling. Efterfrågan på vår viktiga USA-marknad är fortsatt god, säger Bo Dankis, VD och koncernchef. I Europa fortsätter arbetet med att förenkla våra strukturer för produktion, försäljning och administration.
 
OMSÄTTNING OCH RESULTAT                    


 
Koncernens omsättning för andra kvartalet uppgick till 6 984 MSEK (6 533), en ökning med 7% jämfört med föregående år. Den organiska tillväxten var 6%. Omräkning till svenska kronor av de utländska dotterbolagens omsättning hade en positiv påverkan om 22 MSEK på grund av ändrade valutakurser.           De nyförvärvade bolagen bidrog med 1% till omsättningen.
 
Omsättningen för halvåret 2005 uppgick till 13 253 MSEK (12 816), vilket motsvarar en ökning med 3%. Den organiska tillväxten var 4%. Förvärvade enheter bidrog med 1%. Valutaeffekter påverkade omsättningen negativt med 183 MSEK jämfört med första halvåret 2004.
 
För det andra kvartalet uppgick rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, till 1 243 MSEK (1 165). Motsvarande marginal var 17,8% (17,8). Koncernens rörelseresultat, EBIT, uppgick till 1 022 MSEK (929) efter positiva valutaeffekter om 3 MSEK. Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 14,6% (14,2%).
 
Halvårets rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 2 345 MSEK (2 267). Motsvarande marginal var 17,7% (17,7). Koncernens rörelseresultat, EBIT, uppgick till 1 912 MSEK (1 798) efter negativa valutaeffekter på 30 MSEK. Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 14,4% (14,0%).
 
Resultat före skatt för det andra kvartalet var 900 MSEK (808) där de positiva valutaeffekterna vid omräkning av utländska dotterbolag uppgick till 4 MSEK. Resultat före skatt för det första halvåret var
1 664 MSEK (1 559), där de negativa valutaeffekterna uppgick till 13 MSEK.
 
Koncernens skattekostnad för kvartalet uppgick till 243 MSEK (210), motsvarande en effektiv skattesats på 27% (26) i förhållande till resultat före skatt.
 
Vinst per aktie för det andra kvartalet uppgick till 1,75 SEK (1,61). Vinst per aktie för det första halvåret uppgick till 3,24 MSEK (3,11). 
 
Det operativa kassaflödet för kvartalet, exklusive kostnader för omstruktureringsprogrammet, uppgick till 813 MSEK - vilket är 90% av resultat före skatt - jämfört med 652 MSEK föregående år. Kassaflödet påverkades negativt av högre kundfordringar som en följd av stark försäljning i slutet av kvartalet. Halvårets operativa kassaflöde uppgick till 1 362 MSEK (1 267).
 
Förändringar i sysselsatt kapital, nettoskuld och eget kapital förklaras till största delen av valutakursförändringar främst avseende den amerikanska dollarn. Dessa förändringar ger begränsad effekt på nyckeltalen.
 
HANDLINGSPROGRAMMET "LEVERAGE AND GROWTH"
Det tvååriga handlingsprogrammet som startades i november 2003 håller på att avslutas. Årlig besparingstakt beräknas uppgå till 450 MSEK under senare delen av 2005. Cirka 85 MSEK i besparingar har uppnåtts under andra kvartalet 2005. Under året har utbetalningar relaterade till handlingsprogrammet uppgått till 115 MSEK. 1 050 av de 1 400 anställda som berörs har lämnat koncernen.  
 
KOMMENTAR PER DIVISION
EMEA
Andra kvartalets omsättning i divisionen EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) uppgick till 325 MEUR (313) med 4% organisk tillväxt. Rörelseresultat uppgick till 47 MEUR (45) med en rörelsemarginal (EBIT) på 14,5% (14,4). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 16,4% (15,6). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 35 MEUR (33).
 
Påskeffekten påverkade som förväntat divisionen positivt med 3 %. Skandinavien, Israel och Östeuropa genererar stark organisk tillväxt medan Frankrike och Italien uppvisar något lägre försäljningsvolymer. Satsningar inom gör-det-själv segmentet har åter skapat en positiv försäljningstillväxt i Storbritannien. Implementerade strukturåtgärder genererar besparingar enligt plan vilket emellertid i kvartalet uppvägs  av högre säljkostnader.
 
AMERICAS
Divisionen Americas omsättning uppgick i andra kvartalet till 298 MUSD (282) med 7% organisk tillväxt. Rörelseresultat uppgick till 53 MUSD (50) med en rörelsemarginal (EBIT) på 17,8% (17,7). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 19,5% (18,2). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 53 MUSD (40).
 
Americas positiva trend fortsatte under andra kvartalet, både vad gäller försäljning, volymer och marginaler. Door Group och Residential Group rapporterar stark tillväxt i kvartalet. Architectural Hardware Group visar fortsatt förbättrad tillväxt och mycket stark marginal. Försäljningen och resultatet i Mexico var svagt i kvartalet. Kanada och Sydamerika visar stabil utveckling. Genomförda satsningar inom specifikationsområdet ger bra genomslag men håller tillfälligt tillbaka marginalutvecklingen.
 
ASIA PACIFIC
Andra kvartalets omsättning i divisionen Asia Pacific uppgick till 95 MAUD (87) med 2% organisk tillväxt. Rörelseresultat uppgick till 12 MAUD (12) med en rörelsemarginal (EBIT) på 12,6% (13,8). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 14,9% (16,2). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 19 MAUD (20).
 
Asia Pacifics försäljning ökade främst avseende genomförda förvärv i Kina och Sydkorea. Den organiska tillväxten begränsas av ett mycket starkt jämförelsekvartal. Tillväxten och resultatet påverkades fortsatt negativt av en svag bostadsmarknad i Australien och av valutakurser avsende export från Nya Zeeland. Tillväxten i Asien förbättrades i kvartalet, i synnerhet avseende Kina.
 
GLOBAL TECHNOLOGIES
Divisionen Global Technologies redovisade en försäljning på 1 418 MSEK (1 224) i andra kvartalet, motsvarande en organisk tillväxt på 11%. Rörelseresultat uppgick till 196 MSEK (150) med en rörelsemarginal (EBIT) på 13,8% (12,3). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 13,6% (10,7).        Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 161 MSEK (155).
 
Global Technologies fortsätter att rapportera stark organisk tillväxt. Samtliga enheter visar mycket bra försäljningsutveckling i USA. Identification Technology Group rapporterar hög volymtillväxt till följd av lyckade produktlanseringar. Ökade serviceintäkter i Europa och USA inom Dörrautomatik leder till förbättrad försäljning och marginal. Hospitality Groups försäljning fortsatte starkt i kvartalet med snabbt ökade marginaler som dämpas av aviserade strukturåtgärder.
 
ÖVRIGA HÄNDELSER
I kvartalet har en refinansiering genomförts i form av en sk private placement i USA som uppgår till 330 MUSD. Lånen består av fem delar med löptid på mellan sju och femton år med både fast och rörlig ränta och medför en förlängning av koncernens genomsnittliga lånebindningstid till cirka 3 år.
 
Förvärvade enheter WangLi (Asia Pacific) och Habo (EMEA) konsolideras från 1 juni.  Bolagen omsätter på årsbasis tillsammans cirka 250 MSEK. Förvärven har bidragit till vinst per aktie i kvartalet. Förvärvspris inklusive beräknade tilläggsköpeskillingar uppgår till cirka 125 MSEK. Preliminära förvärvsanalyser indikerar att goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämd livslängd uppgår till cirka 100 MSEK. Fullständig tilläggsinformation enligt IFRS 3 avseende årets förvärv kommer att presenteras i årsredovisningen för 2005.
 
REDOVISNINGSPRINCIPER
Sedan den 1 januari 2005 tillämpar ASSA ABLOY International Financial Reporting Standards (IFRS) så som de antagits av den Europeiska Unionen. Koncernens delårsrapport upprättas i enlighet med IAS 34 (Interim Financial Reporting) enligt riktlinjer i RR 31 Delårsrapportering för koncerner. Moderbolaget tillämpar RR 32 Redovisning för juridiska personer.
 
Effekterna av övergången till IFRS, avseende jämförelsetalen 2004, har presenterats i en separat rapport, "IFRS-justerade siffror 2004 för ASSA ABLOY", publicerad den 20 april 2005. Tillämpade redovisningsprinciper samt nyckeltalsdefinitioner framgår av delårsrapporten för första kvartalet 2005, publicerad den 27 april 2005. Nämnda rapporter finns att tillgå på ASSA ABLOYs hemsida.
 
IAS 39 tillämpas fr o m 1 januari 2005 och nettoeffekten av tillämpningen, -77 MSEK, har redovisats direkt mot eget kapital. I enlighet med IFRS 1 har ingen justering skett av jämförelsetalen. Effekten har uppstått genom att finansiella instrument skall bokföras till verkligt värde enligt IAS 39 och är hänförlig till värdejusteringar på derivatinstrument.
 
FRAMTIDSUTSIKTER*
Den organiska försäljningstillväxten 2005 förväntas vara god, men påverkas av den svagare utvecklingen i Europa. Rörelsemarginalen (EBIT) förväntas öka i huvudsak beroende på besparingar från omstruktureringsprogrammet. Det starka kassaflödet, exklusive betalningar avseende omstrukturering, kommer att fortsätta.
 
Långsiktigt förväntar sig ASSA ABLOY att efterfrågan på säkerhet kommer att öka. Arbetet med att fokusera på kundnytta, innovationer och att utnyttja ASSA ABLOYs starka position kommer att påskynda tillväxten och förbättra lönsamheten.
 
Stockholm den 17 augusti 2005
 
 
Bo Dankis
VD och koncernchef
 
*Utsikterna är oförändrade jämfört med när de först publicerades i april 2005.

GRANSKNINGSRAPPORT
Vi har översiktligt granskat delårsrapporten för ASSA ABLOY AB (publ) per den 30 juni 2005 enligt den rekommendation FAR utfärdat.
 
En översiktlig granskning är begränsad till diskussion med företagets personal och till analytisk granskning av finansiell information och ger således en lägre säkerhet än en revision. Vi har inte utfört någon revision av denna delårsrapport och avger således inget revisionsuttalande.
 
Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven på delårsrapporter enligt årsredovisningslagen och IAS 34.
 
Stockholm den 17 augusti 2005
 
PricewaterhouseCoopers AB
 
Anders Lundin
Auktoriserad revisor
 
 
EKONOMISK INFORMATION
Kvartalsrapport från ASSA ABLOY AB avseende tredje kvartalet publiceras den 8 november 2005 samt avseende fjärde kvartalet den 10 februari 2006. Årsredovisning avseende 2005 publiceras i mars 2006. Bolagstämma avseende 2005 kommer att hållas den 25 april 2006.
 
 
Ytterligare information
Bo Dankis, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Göran Jansson, vice koncernchef och Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72
Martin Hamner, Ekonomi- och IR-ansvarig, tel: 08-506 485 79
 
 
 
ASSA ABLOY håller en analytikerträff idag 12.00Operaterrassen i Stockholm.
Analytikerträffen sänds även via Internet www.assaabloy.com. Det finns möjlighet att ställa frågor per
telefon: +44 (0)20 7162 0189.
 
 
Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:

ASSA ABLOY är världens ledande tillverkare och leverantör av säkerhetslösningar som tillgodoser kundernas krav på säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Koncernen har cirka 30 000 anställda och en årsomsättning på cirka 3 miljarder EUR.