ASSA ABLOY - KLAR FÖRBÄTTRING I EUROPA

2005-10-28

- Våra strategiska initiativ börjar ge resultat främst i form av ökad försäljning och marginal i EMEA, kommenterar Bo Dankis, VD och koncernchef. Kvartalsrapporten är genomgående ett styrkebesked vilket utgör en stark bas för fortsatt god utveckling.
 


 
Koncernens omsättning för tredje kvartalet uppgick till 7 019 MSEK (6 447), en ökning med 9% jämfört med föregående år. Den organiska tillväxten var 5%. Omräkning till svenska kronor av de utländska dotterbolagens omsättning hade en positiv påverkan om 184 MSEK på grund av ändrade valutakurser. De nyförvärvade bolagen bidrog med 1% till omsättningen.
 
Omsättningen för de första nio månaderna 2005 uppgick till 20 272 MSEK (19 263), vilket motsvarar en ökning med 5%. Den organiska tillväxten var 4%. Förvärvade enheter bidrog med 1%. Valutaeffekter påverkade omsättningen med 1 MSEK jämfört med motsvarande period 2004.
För det tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, till 1 317 MSEK (1 189). Motsvarande marginal var 18,8% (18,4).
Koncernens rörelseresultat, EBIT, uppgick till 1 103 MSEK (965) efter positiva valutaeffekter om 25 MSEK. Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 15,7% (15,0%).
 
Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, per september uppgick till 3 662 MSEK (3 456). Motsvarande marginal var 18,1% (17,9). Koncernens rörelseresultat, EBIT, uppgick till
3 015 MSEK (2 763) efter negativa valutaeffekter på 5 MSEK. Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 14,9% (14,3%).
 
Resultat före skatt för det tredje kvartalet var 969 MSEK (838) där de positiva valutaeffekterna vid omräkning av utländska dotterbolag uppgick till 12 MSEK. Resultat före skatt per september var 2 633 MSEK (2 397), där de negativa valutaeffekterna uppgick till 1 MSEK.
 
Koncernens skattekostnad uppgick till 263 MSEK (221), motsvarande en effektiv skattesats på 27% (26) i förhållande till resultat före skatt.
 
Vinst per aktie för det tredje kvartalet uppgick till 1,89 SEK (1,65). Vinst per aktie per september uppgick till 5,13 MSEK (4,76). 
 
Det operativa kassaflödet för kvartalet, exklusive kostnader för omstruktureringsprogrammet, uppgick till 1 190 MSEK - vilket är 123% av resultat före skatt - jämfört med 1 082 MSEK föregående år.  Per september uppgick det operativa kassaflödet till 2 552 MSEK (2 349).
 
HANDLINGSPROGRAMMET "LEVERAGE AND GROWTH"
Det tvååriga handlingsprogrammet som startades i november 2003 avslutas under fjärde kvartalet. Årlig besparingstakt beräknas uppgå till 450 MSEK vid utgången av 2005. Cirka 95 MSEK i besparingar har uppnåtts under tredje kvartalet 2005. Under året har utbetalningar relaterade till handlingssprogrammet uppgått till 157 MSEK. 1 200 av de 1 400 anställda som berörs har lämnat koncernen. 
 
KOMMENTAR PER DIVISION
EMEA
Tredje kvartalets omsättning i divisionen EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) uppgick till 295 MEUR (282) med 4% organisk tillväxt. Rörelseresultat uppgick till 45 MEUR (40) med en rörelsemarginal (EBIT) på 15,2% (14,2). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 15,6% (14,4). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 59 MEUR (67).
Skandinavien, Storbritannien, Israel och Östeuropa genererar stark organisk tillväxt.  Försäljningstrenden i Frankrike och Italien förbättrades i kvartalet. Implementerade strukturåtgärder genererar besparingar enligt plan.  Högre försäljningsvolymer ger goda resultateffekter vilket emellertid uppvägs av ökade säljkostnader.
 
AMERICAS
Divisionen Americas omsättning uppgick i tredje kvartalet till 308 MUSD (299) med 4% organisk tillväxt. Rörelseresultat uppgick till 58 MUSD (54) med en rörelsemarginal (EBIT) på 18,9% (18,0). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 21,6% (19,8). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 80 MUSD (49).
 
Door Group och Residential Group rapporterar stark tillväxt i kvartalet. Architectural Hardware Groups tillväxt var svagare i kvartalet. Försäljningen och resultatet i Mexico var fortsatt svagt i kvartalet. Kanada och Sydamerika visar stabil utveckling. Försäljningsutvecklingen i USA ger goda marginaleffekter.
 
ASIA PACIFIC
Tredje kvartalets omsättning i divisionen Asia Pacific uppgick till 108 MAUD (93) med
5% organisk tillväxt. Rörelseresultat uppgick till 15 MAUD (15) med en rörelsemarginal (EBIT) på 13,9% (16,0). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 18,6% (18,8). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 6 MAUD (8).
Asia Pacifics försäljning ökade främst avseende genomförda förvärv i Kina och Sydkorea. Den organiska tillväxten var stark i Asien främst avseende Kina. Svag försäljning på bostadsmarknaden i Australien, lägre marginal i förvärvade enheter samt ökade struktur- och materialkostnader belastar rörelsemarginalen.
 
GLOBAL TECHNOLOGIES
Divisionen Global Technologies redovisade en försäljning på 1 435 MSEK (1 253) i tredje kvartalet, motsvarande en organisk tillväxt på 8%. Rörelseresultat uppgick till 212 MSEK (182) med en rörelsemarginal (EBIT) på 14,8% (14,5). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 14,2% (13,0). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 170 MSEK (258).
Global Technologies fortsätter att rapportera stark organisk tillväxt. Identification Technology Group rapporterar hög volymtillväxt och förbättrad marginal. Inom Entrance Systems Group (Dörrautomatik) utvecklas såväl serviceförsäljning som verksamheten på den amerikanska marknaden väl.  Hospitality Group rapporterar god organisk tillväxt i kvartalet.  Marginalutvecklingen hålls tillbaka av strukturkostnader.
 
ÖVRIGA HÄNDELSER
Förvärven av Security World, en franchisekedja av säkerhetsbutiker i Sydafrika, Tag Technology, en distributör av RFID-produkter i Italien samt två mindre distributörer avseende automatiska dörrar i USA och Nya Zeeland konsolideras under kvartalet.  Bolagen omsätter på årsbasis tillsammans cirka 50 MSEK. Förvärvspris inklusive beräknade tilläggsköpeskillingar uppgår till cirka 40 MSEK. Preliminära förvärvsanalyser indikerar att goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämd livslängd uppgår till cirka 35 MSEK.
 
REDOVISNINGSPRINCIPER
Sedan den 1 januari 2005 tillämpar ASSA ABLOY International Financial Reporting Standards (IFRS) så som de antagits av den Europeiska Unionen. Koncernens delårsrapport upprättas i enlighet med IAS 34 (Interim Financial Reporting) enligt riktlinjer i RR 31 Delårsrapportering för koncerner. Moderbolaget tillämpar RR 32 Redovisning för juridiska personer.
 
Effekterna av övergången till IFRS, avseende jämförelsetalen 2004, har presenterats i en separat rapport, "IFRS-justerade siffror 2004 för ASSA ABLOY", publicerad den 20 april 2005. Tillämpade redovisningsprinciper framgår av bilaga till delårsrapporten för första kvartalet 2005, publicerad den 27 april 2005. Nämnda rapporter finns att tillgå på ASSA ABLOYs hemsida.
 
IAS 39 tillämpas fr o  m 1 januari 2005 och nettoeffekten av tillämpningen, -77 MSEK, har redovisats direkt mot eget kapital. I enlighet med IFRS 1 har ingen justering skett av jämförelsetalen. Effekten har uppstått genom att finansiella instrument skall bokföras till verkligt värde enligt IAS 39 och är hänförlig till värdejusteringar på derivatinstrument.
 
FRAMTIDSUTSIKTER*
Den organiska försäljningstillväxten 2005 förväntas vara god. Rörelsemarginalen (EBIT) för helåret förväntas öka i huvudsak beroende på besparingar från omstruktureringsprogammet. Det starka kassaflödet, exklusive betalningar avseende omstrukturering, kommer att fortsätta.
 
Långsiktigt förväntar sig ASSA ABLOY att efterfrågan på säkerhet kommer att öka. Arbetet med att fokusera på kundnytta, innovationer och att utnyttja ASSA ABLOYs starka position kommer att påskynda tillväxten och förbättra lönsamheten.
 
Stockholm den 28 oktober 2005
 
 
Bo Dankis
VD och koncernchef
 
*Framtidsutsikter publicerade i augusti 2005:
Den organiska försäljningstillväxten 2005 förväntas vara god, men påverkas av den svagare utvecklingen i Europa. Rörelsemarginalen (EBIT) förväntas öka i huvudsak beroende på besparingar från omstruktureringsprogrammet. Det starka kassaflödet, exklusive betalningar avseende omstrukturering, kommer att fortsätta. Långsiktigt förväntar sig ASSA ABLOY att efterfrågan på säkerhet kommer att öka. Arbetet med att fokusera på kundnytta, innovationer och att utnyttja ASSA ABLOYs starka position kommer att påskynda tillväxten och förbättra lönsamheten.
 
Delårsrapporten har ej översiktligt granskats av bolagets revisor.
 
EKONOMISK INFORMATION
Kvartalsrapport från ASSA ABLOY AB avseende fjärde kvartalet publiceras den 10 februari 2006. Årsredovisning avseende 2005 publiceras i mars 2006. Ordinarie bolagstämma kommer att hållas den 25 april 2006.
 
Ytterligare information
Göran Jansson, vice koncernchef och Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72
Martin Hamner, Ekonomi- och IR-ansvarig, tel: 08-506 485 79
 
ASSA ABLOY bjuder in till en telefonkonferens idag klockan 12.00. Nummer för att ringa in: +46 (0)8 5052 0114 eller +44 (0)207 162 0125.  Presentationen kan även följas via Internet:
http://genesys.on24.com/r.htm?e=17382&s=1&k=048F29C58267F986B8D38CC4B401B84A

ASSA ABLOY AB (publ) <br> Box 70340, 107 23 Stockholm <br> Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85 <br> <br> www.assaabloy.com <br> <br> ASSA ABLOY är världens ledande tillverkare och leverantör av säkerhetlösningar som tillgodoser kundernas krav på säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Koncernen har cirka 30 000 anställda och en årsomsättning på cirka 3 miljarder EUR.