ASSA ABLOY: STARK ORGANISK TILLVÄXT I ANDRA KVARTALET

2004-07-21

- Det är mycket glädjande att ASSA ABLOY visar stark organisk tillväxt. Marginalerna förbättrades som ett resultat av både ökad omsättning och vidtagna omstruktureringsåtgärder, säger VD och koncernchef Bo Dankis. Vi har höjt vår omsättningsprognos och våra marginaler för helåret kommer att fortsätta att förbättras. De fulla effekterna av omstruktureringsprogrammet har flyttats fram till senare delen av 2005.
 
OMSÄTTNING OCH RESULTAT

 
Andra kvartalet
Halvår
 
2004
2003
Förändring
2004
2003
Förändring
Omsättning, MSEK
6 533
5 930
+10%
12 816
12 054
+6%
Varav:
 
 
 
 
 
 
Organisk tillväxt
 
 
+7%
 
 
+5%
Förvärv
 
 
+6%
 
 
+6%
Valutaeffekt
-174
 
-3%
-562
 
-5%
Rörelsemarginal (EBITA), %
14,3
13,0
 
14,3
13,4
 
Resultat före skatt, MSEK
571
407
+40%
1,101
875
+26%
Varav valutaeffekt
-8
 
-2%
-44
 
-5%
Periodens nettoresultat, MSEK
372
257
+45%
717
557
+29%
Operativt kassaflöde, MSEK
652
578
+13%
1 267
1 142
+11%
Vinst per aktie (EPS), SEK
1,01
0,71
+42%
1,95
1,53
+27%
EPS exkl goodwill, SEK
1,67
1,34
+25%
3,27
2,82
+16%
 
Koncernens omsättning för andra kvartalet uppgick till 6 533 MSEK (5 930), en ökning med 10% jämfört med föregående år. Den organiska tillväxten var 7%. Omräkning till svenska kronor av de utländska dotterbolagens omsättning hade en negativ påverkan om 174 MSEK på grund av ändrade valutakurser. De nyförvärvade bolagen bidrog med 6% till omsättningen.
 
Omsättningen för halvåret 2004 uppgick till 12 816 MSEK (12 054), vilket motsvarar en ökning med 6%. Den organiska tillväxten var 5%. Förvärvade enheter bidrog med 6%. Valutaeffekter påverkade omsättningen negativt med 562 MSEK jämfört med första halvåret 2003.
 
För det andra kvartalet uppgick rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, till 1 168 MSEK (993). Motsvarande marginal var 17,9% (16,7).
 
Koncernens rörelseresultat före goodwillavskrivningar, EBITA, uppgick till 936 MSEK (770) efter negativa valutaeffekter om 25 MSEK. Rörelsemarginalen (EBITA) uppgick till 14,3% (13,0%).
 
Goodwillavskrivningar uppgick till 247 MSEK (237).
 
Halvårets rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 2 288 MSEK (2 071). Motsvarande marginal var 17,9% (17,2). Koncernens rörelseresultat före goodwillavskrivningar, EBITA, uppgick till
1 826 MSEK (1 616) efter negativa valutaeffekter på 79 MSEK. Rörelsemarginalen (EBITA) uppgick till 14,3% (13,4%).
 
Resultat före skatt för det andra kvartalet var 571 MSEK (407) där de negativa valutaeffekterna vid omräkning av utländska dotterbolag uppgick till 8 MSEK. Resultat före skatt för det första halvåret var 1 101 MSEK (875), där de negativa valutaeffekterna uppgick till 44 MSEK.
 
Koncernens skattekostnad uppgick till 197 MSEK (143), motsvarande en effektiv skattesats på 34% (35) i förhållande till resultat före skatt.
 
Vinst per aktie efter skatt för det andra kvartalet uppgick till 1,01 SEK (0,71). Vinst per aktie exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 1,67 SEK (1,34). Vinst per aktie för det första halvåret uppgick till 1,95 MSEK (1,53). Vinst per aktie före goodwillavskrivningar uppgick till 3,27 SEK (2,82).
 
Det operativa kassaflödet för kvartalet, exklusive kostnader för omstruktureringsprogrammet, uppgick till 652 MSEK - vilket är 114% av resultat före skatt - jämfört med 578 MSEK föregående år. Kassaflödet påverkades negativt av högre kundfordringar och varulager, som en följd av stark försäljning i slutet av kvartalet samt ökande råmaterialpriser. Halvårets operativa kassaflöde uppgick till 1 267 MSEK (1 142).
 
HANDLINGSPROGRAMMET "LEVERAGE AND GROWTH"
Det tvååriga handlingsprogrammet som startades i november 2003 fortlöper väl med en lång rad specifika aktiviteter. Vidtagna åtgärder i syfte att vända lågpresterande enheter har varit framgångsrika.  
Vissa personalneddragningar i EMEA kommer att ta mer tid att slutföra.
 
Årlig besparingstakt beräknas uppgå till 450 MSEK under senare delen av 2005. En fjärdedel beräknas uppnås under 2004. Under årets första halvår gjordes utbetalningar hänförliga till handlingssprogrammet uppgående till 80 MSEK och 250 av de 1 400 anställda som berörs har lämnat koncernen.
 
KOMMENTAR PER DIVISION
 
EMEA
Andra kvartalets omsättning i divisionen EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) uppgick till 313 MEUR (277) med 6% organisk tillväxt. Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 46 MEUR (35) med en rörelsemarginal (EBITA) på 14,7% (12,6). Avkastning på sysselsatt kapital före goodwillavskrivningar uppgick till 16,7% (12,7). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 33 MEUR (33).
Alla EMEAs marknadsdivisioner visade positiv organisk tillväxt och de två största regionerna, Frankrike och Skandinavien, uppnådde båda tvåsiffriga tillväxttal. Den ökade omsättningen är hänförlig till förbättrad efterfrågan på marknaden, fler arbetsdagar och genomförda prisökningar för att kompensera högre råmaterialpriser. Volymökningar och implementerade strukturåtgärder bidrog till en förbättrad EBITA-marginal.

AMERICAS
Divisionen Americas omsättning uppgick i andra kvartalet till 282 MUSD (268) med 6% organisk tillväxt. Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 49 MUSD (41) med en rörelsemarginal (EBITA) på 17,6% (15,3). Avkastning på sysselsatt kapital före goodwillavskrivningar uppgick till 18,2% (15,1). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 40 MUSD (41).
 
Americas visade överlag en positiv trend, både vad gäller försäljning och marginaler, framför allt hänförligt till Door Group, Residential Group och omstruktureringsåtgärder. Door Group visar stark tillväxt och bättre marginal trots högre materialkostnader. Architectural Hardware Group redovisar stabil försäljning och marginal samt en starkare orderingång.
 
ASIA PACIFIC
Andra kvartalets omsättning i divisionen Asia Pacific uppgick till 87 MAUD (72) med 15% organisk tillväxt. Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 12 MAUD (9) med en rörelsemarginal (EBITA) på 13,7% (12,5). Avkastning på sysselsatt kapital före goodwillavskrivningar uppgick till 16,0% (11,8). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 20 MAUD (12).
 
Asia Pacific rapporterar god förbättring, både vad gäller försäljning och marginaler. Den starka tillväxttrenden i Kina fortsatte, men med lägre marginaler än gruppen i övrigt. Export från Interlock i Nya Zeeland bidrog med stark förbättring av försäljning och marginal. Förvärvet av Security Merchants innebar ett marginaltillskott i kvartalet.  
 
GLOBAL TECHNOLOGIES
Divisionen Global Technologies redovisade en försäljning på 1 224 MSEK (986) i andra kvartalet, motsvarande en organisk tillväxt på 5%. Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 150 MSEK (133) med en rörelsemarginal (EBITA) på 12,3% (13,5). Avkastning på sysselsatt kapital före goodwillavskrivningar uppgick till 10,9% (10,0). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 155 MSEK (137).
 
Global Technologies visade något lägre organisk tillväxt i det andra kvartalet i jämförelse med ett starkt kvartal 2003. EBITA-marginalen påverkades negativt av utvecklingen i Hospitality Group som tyngs av pågående omorganisation och en fortsatt svag marknad. Identification Technology Group fortsatte att leverera en stark marginal. Dörrautomatik rapporterade förbättrad organisk tillväxt, framförallt tack vare nyförsäljning i Europa. Den amerikanska verksamheten började visa tecken på återhämtning.
 
ÖVRIGA HÄNDELSER
ASSA ABLOYs incitamentsprogram för anställda blev fulltecknat med deltagare i 15 länder. Det konvertibelbaserade programmet, som godkändes på ASSA ABLOYs bolagsstämma i april, uppgår till 100 MEUR och löper över fem år. Utspädningen beräknas maximalt uppgå till 2 procent.
 
REDOVISNINGSPRINCIPER
ASSA ABLOY tillämpar de redovisningsprinciper som anges i not 1 i årsredovisningen för 2003, med tillägg för tillämpningen av RR 29, Ersättningar till anställda, från och med 1 januari 2004.
 
FRAMTIDSUTSIKTER*
ASSA ABLOYs framtidsutsikter har reviderats uppåt vad gäller försäljningsvolymer. Den organiska försäljningstillväxten för andra halvåret 2004 förväntas bli något lägre än för första halvåret på grund av starkare jämförelsetal. Rörelsemarginalen före goodwillavskrivningar (EBITA) förväntas öka trots att vissa besparingar från omstruktureringsprogrammet flyttats fram i tiden. Det starka kassaflödet, exklusive betalningar avseende omstrukturering, kommer att fortsätta.
 
Långsiktigt förväntar sig ASSA ABLOY att efterfrågan på säkerhet kommer att öka. Arbetet med att fokusera på kundnytta, innovationer och att utnyttja ASSA ABLOYs starka position kommer att påskynda tillväxten och förbättra lönsamheten.
 
Stockholm den 21 juli 2004
 
Bo Dankis
VD och koncernchef
 
* Framtidsutsikter publicerade i april 2004:
Framtidsutsikterna förblir oförändrade med undantag för påverkan från omräkningseffekter. Organisk försäljningstillväxt samt tillväxt genererad från förvärv förväntas delvis motverkas av negativa omräkningseffekter och avvecklade volymer från lågpresterande bolag. Rörelsemarginalen före goodwillavskrivningar (EBITA) kommer att öka framför allt genom handlingsprogrammet "Leverage and Growth". Det starka kassaflödet, exkluderat betalningar avseende omstrukturering, kommer att fortsätta.
 
Långsiktigt förväntar sig ASSA ABLOY att efterfrågan på säkerhet kommer att öka. Arbetet med att fokusera på kundnytta, innovationer och att utnyttja ASSA ABLOYs starka position kommer att påskynda tillväxten och förbättra lönsamheten.
 
GRANSKNINGSRAPPORT
Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna.
 
Stockholm den 21 juli 2004
 
PricewaterhouseCoopers AB
 
Anders Lundin
Auktoriserad revisor
 
Ekonomisk information
Den tredje kvartalsrapporten från ASSA ABLOY AB publiceras den 2 november 2004.
 
 
____________
 
Ytterligare information lämnas av
Bo Dankis, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Göran Jansson, vice koncernchef, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72 
Martin Hamner, Ekonomi- och IR-ansvarig, tel 08-506 485 79
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, SE-107 23 Stockholm
Tel: +46 8 506 485 00, Fax: + 46 8 506 485 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
 
 
ASSA ABLOY håller en analytikerträff idag 13.00 Operaterrassen i Stockholm.
Analytikerträffen sänds även via Internet www.assaabloy.com. Det finns möjlighet att ställa frågor per
telefon: +44 (0)20 7162 0186.
               
Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

ASSA ABLOY är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter, <br> avsedda för säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Koncernen har omkring 30 000 anställda <br> <br> och en årsomsättning på cirka 3 miljarder euro.