DELÅRSRAPPORT FJÄRDE KVARTALET 2002 (BOKSLUTSKOMMUNIKÉ)

2003-02-06

 


SEK
Fjärde kvartalet
 
Helår
 
 
     2002
  2001
Förändring
2002
2001
Förändring
Omsättning, MSEK
6 389
6 206
3%
25 397
22 510
13%
Organisk tillväxt
          2%
0%
-
2%
3%
         -
Rörelsemarginal, EBITA, %
14,6
13,7
-
14,2
14,0
-
Resultat före skatt, MSEK
   547
469[1]
17%
2 015
1 6421
23%
Vinst per aktie (EPS), SEK
1,00
0,861
16%
3,53
2,981
18%
EPS exkl. Goodwill, SEK
1,65
1,511
9%
6,13
5,391
14%
Operativt kassaflöde, MSEK
994
855
16%
3 525
2 338
51%

[1] Exklusive jämförelsestörande poster.
 
 
OMSÄTTNING OCH RESULTATOmsättningen för fjärde kvartalet ökade med 3% till 6 389 MSEK. I lokal valuta uppgick ökningen till 12%. Förvärvade enheter bidrar med 10% till volymökningen. Den organiska tillväxten uppgick till 2%. Valutakurser har påverkat omsättningen negativt med 543 MSEK i jämförelse med fjärde kvartalet förra året.

Omsättningen för helåret 2002 uppgick till 25 397 MSEK, vilket motsvarar en ökning om 13%. Den organiska tillväxten uppgick till 2%. Förvärvade enheter bidrar med 15% till volymökningen. Valutakurser har påverkat omsättningen negativt med 876 MSEK i jämförelse med 2001.

Koncernens resultat före skatt för fjärde kvartalet ökade med 17% till 547 MSEK (4691). Vid omräkning av de utländska dotterbolagens resultat har en negativ resultatpåverkan om 52 MSEK uppstått på grund av förändrade valutakurser. Rörelsemarginalen före goodwillavskrivningar uppgår till 14,6%. Koncernens integrations- och effektiviseringsprojekt fortlöper framgångsrikt. Kvartalet belastas av engångskostnader på cirka 50 MSEK till följd av samordning av viss produktion i Europa och USA.
Koncernens resultat före skatt för helåret ökade med 23% till 2 015 MSEK (1 6421). Vid omräkning av de utländska dotterbolagens resultat har en negativ resultatpåverkan om 88 MSEK uppstått på grund av förändrade valutakurser.

För kvartalet uppgick vinst per aktie efter skatt och full konvertering till 1,00 SEK (0,861), en ökning med 16%. Vinst per aktie efter skatt och full konvertering exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 1,65 SEK. För helåret ökade vinst per aktie efter skatt och full konvertering med 18% till 3,53 SEK (2,981). Vinst per aktie efter skatt och full konvertering exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 6,13 SEK (5,391). Kassaflödet per aktie uppgår för helåret till 9,08 SEK (8,071) per aktie.

Det operativa kassaflödet före skatt och företagsförvärv för fjärde kvartalet uppgick till 994 MSEK (855) vilket motsvarar 182% av resultatet före skatt. För helåret uppgick kassaflödet till 3 525 MSEK (2 338). Arbetet med att förenkla flöden, förbättra materialstyrning och samordning av produktion bidrar till starka kassaflödet. Potentialen till fortsatta förbättringar är betydande.

DOTTERBOLAGENS UTVECKLINGDe skandinaviska enheterna ökade försäljningen under kvartalet med 1% och ökningen för helåret uppgick till 3%. Marginalerna fortsätter att förbättras. Lanseringen av nya produkter för högre säkerhet pågår, där bland annat CLIQ-cylindern möter stort intresse. Norge noterar den generellt sett starkaste ökningen, även om tillväxten också där mattades något i fjärde kvartalet.

Försäljningen i Finland ligger för kvartalet i nivå med motsvarande period föregående år och ökade för året som helhet med 1%. En samordning pågår av Abloys och Besams försäljning och service av dörrautomatik. Abloy blir därmed det första bolaget i koncernen som kan erbjuda kompletta dörrlösningar.

Utvecklingen i Centraleuropa är alltjämt svag i kvartalet och för året som helhet ligger försäljningen 1% under fjolåret. Det pågående omstruktureringsprogrammet fortlöper enligt plan. Den totala kostnaden för detta program uppgår till 7 MEUR och förväntas leda till betydande resultatförbättringar under 2003. Motsvarande kostnad för perioden uppgår till cirka 3 MEUR. Integrationen av den tyska beslagstillverkaren Melchert följer plan.

Sydeuropa ökade försäljningen under helåret med 1% men minskade något under fjärde kvartalet. De franska enheterna noterar nu ökande försäljning och marginaler. Integrationen av spanska TESA löper väl, verksamheten läggs nu samman med AZBE, koncernens andra bolag i Spanien. Den italienska verksamheten ökade fokus på hemmamarknaden och avvecklingen av olönsam export leder kortsiktigt till något lägre tillväxt. Arbetet med att minska kapitalbindningen är mycket framgångsrikt och kassaflödet är överlag mycket starkt i regionen.

Försäljningen i Storbritannien ökade 1% under såväl kvartalet som helåret. Den nya affärsstrategin där de tre varumärkena Yale, Chubb och Union fokuserar på sina respektive marknadssegment är nu implementerad. Stora projekt som omfattar många av koncernens produkter hanteras av en gemensam organisation, Union Design Centre. Den engelska billåsproduktionen överflyttas till systerbolaget FAB i Tjeckien vilket väntas ge betydande positiva resultateffekter.

Tillväxten för den nordamerikanska verksamheten uppgår för det fjärde kvartalet och helåret till 2%. Försvagningen inom det kommersiella kundsegmentet förefaller ha planat ut. Tillväxten är god inom elektromekanik och högsäkerhet. En viss avmattning inom det institutionella segmentet kan noteras men den stora andelen eftermarknadsförsäljning samt ett ökat fokus på säkerhet har positiv effekt. Avvecklingen av dörrkarmstillverkningen i Oklahoma har genomförts och produktionen har överflyttats till Curries tillverkningsenhet i Mason City. Därmed säkerställs fortsatt ökande marginaler trots den svaga marknaden. Emteks framgångar inom privatmarknaden fortsätter med mycket tillfredsställande volym- och marginaltillväxt. De mexikanska och kanadensiska enheterna utvecklas väl.

Australien och Nya Zeeland ökade tillväxttakten under fjärde kvartalet till 13%. För helåret ökade försäljningen med 10%. I Australien ökar framförallt försäljningen på privatmarknaden starkt, medan Interlock på Nya Zeeland i första hand ökar sin försäljning till OEM-kunder i Asien och Amerika. Samtliga bolag i regionen noterar betydande resultatökningar.

Nya Marknader visade en god tillväxt under fjärde kvartalet på 10%. För helåret ökade försäljningen med 4% efter en svag start med utrensningar av olönsamma produkter. Tillväxten är särskilt god i Sydafrika, Brasilien och Östeuropa. Även Mul-T-Lock noterar nu ökande volymer sedan bolagets försäljning på den asiatiska marknaden stabiliserats. Såväl kassaflöde som resultat förbättrades väsentligt.

Hotellsegmentet har åter försvagats något, sannolikt på grund av krigsrisken i Mellanöstern. För kvartalet såväl som för helåret minskade försäljningen i jämförelse med fjolåret med 10% samtidigt som resultatet förbättrades. Koncernens marknadsföring inom hotellområdet, med varumärkena Elsafe, Timelox, VingCard och Inhova samordnas nu genom en ny organisation, ASSA ABLOY Hospitality. Detta förväntas öka koncernens slagkraft gentemot de stora internationella hotellkedjorna.

Tillväxten inom området Identifiering är fortsatt stark och ökade under kvartalet till 19% och uppgår för helåret till 10%. Ökningen hänger samman med ett generellt ökat fokus på säkerhet och ökad efterfrågan av elektroniska passersystem. Dessutom har ett antal framgångsrika produktlanseringar genomförts.

Integrationen av Besam fortsätter att löpa framgångsrikt. Trots en svag marknad, framförallt inom handelssegmentet i USA noterar bolaget ökande marginaler. Arbetet med att samordna koncernens försäljning till storkunder pågår och Besam kommer i detta sammanhang att spela en viktig roll.

ÖVRIGA HÄNDELSER
Tvister
ASSA ABLOYs tvist avseende VingCards skadeståndskyldighet gentemot Merrimac vilket reserverades för under 2001 med 166 MSEK har under året slutreglerats i enlighet med tidigare domslut. Dock har därefter ett annat företag, Ibertech, stämt VingCard på grund av samma kontraktsförhållande. Ibertech är ett försäljningsbolag för restaurangbranschen som ingick ett marknadsföringsavtal med Merrimac. Förlikningsförhandlingar pågår och det är ännu för tidigt att bedöma det slutliga utfallet av denna tvist. Någon reservering har därför inte gjorts i bokslutet. I årsredovisningen för 2001 redogjorde ASSA ABLOY för en tvist avseende Mul-T-Lock där tidigare ägaren framfört krav i storleksordningen 45 MUSD. Sedan ASSA ABLOY vunnit ett viktigt delavgörande i domstol i Tel Aviv har parterna förlikats utan nämnvärd nettokostnad för ASSA ABLOY.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Redovisningsrådets nya rekommendationer från 1 januari 2002 tillämpas i denna rapport. Tillämpningen har ej föranlett justering av tidigare rapporterade perioder.

UTDELNING OCH BOLAGSSTÄMMAStyrelsen föreslår en utdelning om 1,25 SEK (1,00) per aktie för räkenskapsåret 2002. Bolagsstämman kommer att hållas den 26 mars 2003.


UTSIKTER INFÖR 2003
Utvecklingsmöjligheterna för ASSA ABLOY är betydande. Den starka positionen, säkerhetsdrivna tillväxten, ökade behovet av användarvänliga låslösningar, potentialen för en fortsatt effektivisering och branschens konsolidering skapar förutsättningar för en fortsatt god volym och vinstutveckling.

Stockholm den 6 februari 2003

Carl-Henric Svanberg
VD och koncernchef

GRANSKNINGSRAPPORT
Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna.
Stockholm den 6 februari 2003
PricewaterhouseCoopers AB
Anders Lundin
Auktoriserad revisor


Ekonomisk information
Årsredovisning 2002 publiceras i mars 2003.

Bolagsstämman kommer att äga rum den 26 mars kl 16.00 på Norra Latin i Stockholm. Kvartalsrapporter från ASSA ABLOY AB under 2003 publiceras den 29 april, den 7 augusti och den 7 november.


Ytterligare information lämnas av
Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 52
Göran Jansson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72


ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85

Information om analytikerträff, webb- och telefonkonferens senare idag
finns på ASSA ABLOYs webbplats: www.assaabloy.com


ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter,
avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har omkring 30 000 anställda
och en årsomsättning på cirka 3 miljarder euro.