ASSA ABLOY REDOVISAR REKORDSTARKT KASSAFLÖDE OCH FÖRBÄTTRADE UNDERLIGGANDE MARGINALER UNDER Q3

2003-11-07

 • Omsättningen uppgick till 5 930 MSEK (6 459), -613 MSEK valutapåverkan, 0% organisk tillväxt
 • Resultat före skatt uppgick till 467 MSEK (523), -49 MSEK valutapåverkan
 • Rörelsemarginalen EBITA var 13,9% (14,5), den underliggande marginalen* förbättrades till 14,7% från 14,3%
 • Operativa kassaflödet uppgick till rekordhöga 1 054 MSEK
 • Tvåårigt handlingsprogram startat för att utveckla koncernens styrka och skapa bas för varaktig tillväxt. Kostnaden för programmet beräknas till 1,3 miljarder SEK med en återbetalningstid på mindre än tre år.
 •  
  - Med tanke på den svaga marknaden är resultatet för det tredje kvartalet ett bevis på vår styrka, säger Bo Dankis, VD ASSA ABLOY. Kassaflödet är starkt, den negativa försäljningstrenden har vänt och de underliggande marginalerna är i linje med våra tidigare bedömningar. Vi är nu redo att lägga all vår kraft på att utveckla och dra nytta av ASSA ABLOYs starka position.
   
  TVÅÅRIGT HANDLINGSPROGRAM
  Ett handlingsprogram har nu startats för att utveckla koncernens styrka och skapa en bas för varaktig tillväxt. Mål har definierats för samtliga segment (EMEA, Americas, Asia Pacific och Global Technologies). ASSA ABLOY ökar härmed fokus på innovationer, marknadsaktiviteter, "channel management" och varumärkesutveckling. Lågpresterande bolag kommer att "vändas" eller läggas ned innan utgången av 2004. Förenklingar i den operationella strukturen och ytterligare ökat tempo inom inköpssamordning kommer att skapa väsentliga besparingar. Kostnaden för programmet beräknas till 1,3 miljarder SEK med en återbetalningstid på mindre än tre år.
   
  - ASSA ABLOY är den överlägset största aktören i vår bransch. Men idag är vi en federation av låsbolag snarare än en koncern och drar därför inte tillräcklig fördel av vår storlek i form av synergier och tillväxtmöjligheter. Handlingsprogrammet kommer att förändra det, säger Bo Dankis.
   


  Tredje kvartalet Nio månader
    2003 2002 Förändring 2003 2002 Förändring
  Omsättning, MSEK 5 930 6 459            -8% 17 983 19 008 -5%
  Varav:
  Organisk tillväxt 0% -1%
  Förvärv 1% 7%
  Valutaeffekt -613 -9% -2 033 -11%
  Rörelsemarginal (EBITA), % 13,9 14,5              - 13,6 14,0              -
  Underliggande marginal, %* 14,7 14,3              - 14,2 13,6              -
  Resultat före skatt, MSEK 467 523 -11% 1 342 1 468 -9%
  Varav valutaeffekt -49 -9% -142 -10%
  Periodens resultat, MSEK 299 322 -7% 855 907 -6%
  Operativt kassaflöde, MSEK 1 054 1 002 5% 2 196 2 530 -13%
  Vinst per aktie (EPS), SEK 0,81 0,88 -8% 2,34 2,53 -8%
  EPS exkl goodwill, SEK 1,46 1,55 -6% 4,28 4,48 -4%
   
  *Exklusive strukturkostnader för jämförbara enheter och valutakurser
   
  I delårsrapporten för andra kvartalet aviserade koncernen ett antal initiativ inom produktion och personalneddragningar.
  EMEA har genomfört två tredjedelar av dessa initiativ. I Americas är initiativen i de närmaste slutförda. Personalneddragningarna ligger före plan. Implementeringen av den nya organisationen har gjort det möjligt att uppnå ett snabbt resultat.
   
  OMSÄTTNING OCH RESULTAT
  Koncernens omsättning för tredje kvartalet uppgick till 5 930 MSEK (6 459), en minskning med 8%. Den organiska tillväxten var 0%. Omräkning av de utländska dotterbolagens omsättning har en negativ påverkan om 613 MSEK, vilket är minus 9%, uppstått på grund av ändrade valutakurser. De förvärvade bolagen hade en positiv effekt med 1% på omsättningen. Trots den svaga marknaden och den starka omsättningen i tredje kvartalet föregående år har den organiska tillväxten förbättrats från det andra kvartalet.
   
  Omsättningen för nio månader 2003 uppgick till 17 983 MSEK (19 008), vilket motsvarar en minskning med 5%. Den organiska tillväxten var minus 1%. Förvärvade enheter bidrog positivt med 7%. Valutaeffekter påverkade omsättningen negativt med 2 033 MSEK jämfört med 2002.
   
  För tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, till 1 044 MSEK (1 172). Motsvarande marginal var 17,6% (18,1). Koncernens rörelseresultat före goodwillavskrivningar, EBITA, uppgick till 824 MSEK (933) efter negativa valutaeffekter om 100 MSEK. Rörelsemarginalen (EBITA) uppgick till 13,9% (14,5%). Den underliggande marginalen förbättrades till 14,7% från 14,3%. Kvartalets resultat inkluderar omstrukturerings- och integreringskostnader på 52 MSEK. Goodwillavskrivningar uppgick till 238 MSEK (247).
   
  Nio månaders rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA uppgick till 3 114 MSEK (3 382). Motsvarande marginal var 17,3% (17,8). Koncernens rörelseresultat före goodwillavskrivningar, EBITA, uppgick till   2 440 MSEK (2 663) efter negativa valutaeffekter på 300 MSEK. Rörelsemarginalen (EBITA) uppgick till 13,6% (14,0%). Periodens resultat inkluderar omstrukturerings- och integrationskostnader om 107 MSEK. Den underliggande marginalen förbättrades till 14,2% från 13,6%.
   
  Resultat före skatt för tredje kvartalet uppgick till 467 MSEK (523) där de negativa valutaeffekterna uppgick till 49 MSEK.
   
  Resultat före skatt för nio månader var 1 342 MSEK (1 468) där de negativa valutaeffekterna uppgick till 142 MSEK.
  Koncernens skattekostnad uppgick till 165 MSEK (184), motsvarande en effektiv skattesats på 35% (35).
  För kvartalet uppgick vinst per aktie till 0,81 SEK (0,88), varav negativa valutaeffekter är 0,05 SEK per aktie. Vinst per aktie före goodwillavskrivningar var 1,46 SEK (1,55), valutaeffekter påverkar minus 0,13 SEK per aktie.
  Vinst per aktie för första halvåret uppgick till 2,34 SEK (2,53), varav negativa valutaeffekter är 0,17 SEK per aktie. Vinst per aktie före goodwillavskrivningar uppgick till 4,28 SEK (4,48), valutaeffekter påverkar minus 0,39 SEK per aktie.
  Det operativa kassaflödet för kvartalet var 1 054 MSEK - vilket är 226% på resultat före skatt - jämfört med 1 002 MSEK föregående år. Kassaflödet för nio månader uppgick till 2 196 MSEK (2 530).
   
  KOMMENTARER PER SEGMENT
   
  EMEA
  Tredje kvartalets omsättning i EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) uppgick till 260 MEUR (269) med en procents negativ organisk tillväxt. Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 33 MEUR (37) med en rörelsemarginal (EBITA) på 12,7% (13,7). Avkastning på sysselsatt kapital före goodwillavskrivningar uppgick till 23,2% (25,1). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till EUR 50 M (52).
  Nio månaders omsättning uppgick till 825 MEUR (859) med två procents negativ organisk tillväxt. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 108 MEUR (118) med en rörelsemarginal (EBITA) på 13,0% (13,7). Avkastning på sysselsatt kapital före goodwillavskrivningar uppgick till 26,6% (26,1). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 109 MEUR (131).
  Verksamheten har förbättrats något i EMEA, om än med stora skillnader mellan de olika undersegmenten. Rensat för strukturkostnader ökade rörelsemarginalen (EBITA) till 14,1% från 13,7%.  En fjärdedel av EMEAs verksamhet uppnådde över 5% tillväxt i kvartalet medan volymnedgången i andra enheter, framförallt i Italien som ett resultat av det fortsatta exportomläggningen, drar ner den organiska tillväxten. EMEAs två största marknadssegment, Frankrike och Skandinavien, har hållit volymer och marginaler stabila under relativt kärva marknadsförhållanden.
   
  AMERICAS
  Tredje kvartalets omsättning i Americas uppgick till 280 MUSD (286) med två procents negativ organisk tillväxt. Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 47 MUSD (48) med en rörelsemarginal (EBITA) på 16,8% (16,7). Avkastning på sysselsatt kapital före goodwillavskrivningar uppgick till 46,3% (44,3). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 57 MUSD (48).
   
  Nio månaders omsättning uppgick till 811 MUSD (832) med två procents negativ organisk tillväxt.  Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 130 MUSD (131) med en rörelsemarginal (EBITA) på 16,1% (15,8). Avkastning på sysselsatt kapital före goodwillavskrivningar uppgick till 41,2% (39,4). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 134 MUSD (138).
   
  Statistik från USA visar att nedgången av byggnationen inom den institutionella sektorn har stannat av och en svag uppgång har noterats i slutet av kvartalet. De senaste prognoserna indikerar ingen ytterligare förbättring under 2004.
   
  Tre av bolagen inom Americas representerar huvuddelen av den negativa tillväxten i kvartalet och genomgår en pågående omstrukturering. Architectural Hardware Group (lås, cylindrar, dörrstängare och panikreglar) som representerar cirka 40% av Americas visar åter organisk tillväxt och fortsätter att förbättra resultatet. Dörrgruppen påverkas fortfarande av låg nybyggnation även om det finns tecken på en volymåterhämtning. Marginalerna är fortsatt goda. Residential Group fortsätter att utvecklas väl med 16% tillväxt och höga marginaler. Sydamerika och Mexiko fortsätter att visa svag utveckling.
   
  ASIA PACIFIC
  Tredje kvartalets omsättning i Asia Pacific uppgick till 81 MAUD (83) med två procents organisk tillväxt. Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 13 MAUD (12) med en rörelsemarginal (EBITA) på 16,0% (14,5). Avkastning på sysselsatt kapital före goodwillavskrivningar uppgick till 36,1% (33,1). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 7 MAUD (13).
   
  Nio månaders omsättning uppgick till 225 MAUD (223) med fyra procents organisk tillväxt. Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 31 MAUD (27) med en rörelsemarginal (EBITA) på 14,0% (12,1). Avkastning på sysselsatt kapital före goodwillavskrivningar uppgick till 27,9% (23,8). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 26 MAUD (32).
  Kvartalets resultat för Asia Pacific karaktäriseras av god utveckling i både volymer och marginaler för Australien och Nya Zeeland, men med svagare utveckling i Sydostasien och Kina. Nybyggnationen har gått ned i de tidigare expanderande marknaderna i Sydostasien.  
   
  GLOBAL TECHNOLOGIES
  Tredje kvartalets omsättning för Global Technologies uppgick till 1 000 MSEK (1 023) med sex procents organisk tillväxt. Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 139 MSEK (126) med en rörelsemarginal (EBITA) på 13,9% (12,3). Avkastning på sysselsatt kapital före goodwillavskrivningar uppgick till 50,4% (46,0). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 156 MSEK (125).
   
  Nio månaders omsättning uppgick till 2 991 MSEK (2 196) med sex procents organisk tillväxt. Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 382 MSEK (307) med en rörelsemarginal (EBITA) på 12,8% (14,0). Avkastning på sysselsatt kapital före goodwillavskrivningar uppgick till 46,1% (42,0). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 386 MSEK (369).
   
  Global Technologies fortsätter att utvecklas väl med god tillväxt och marginalutveckling. Dörrautomatik fortsätter att utveckla sina marginaler i den Europeiska verksamheten. Flytten av Besams verksamhet i USA är i princip genomförd. Verksamhetsområdet Identifiering visar förbättrade marginaler och fokuserar på expansion i Europa. Hospitality fortsätter att växa med ökande marginaler trots negativa valutaeffekter.
   
  ÖVRIGA HÄNDELSER
  ASSA ABLOY har inlett ett samarbete med amerikanska CoreStreet, en ledande tillverkare av verifiering- och autentiseringsteknologi. CoreStreet kommer att samarbeta med ASSA ABLOY för att implementera CoreStreets Real Time Credential Technology (RTC) i ASSA ABLOYs elektromekaniska lås för validering. Den färdiga produkten kommer att bli världens första passersystem som tillhandahåller verifiering i realtid, i såväl sammankopplade som fristående miljöer.
   
  ASSA ABLOY har förvärvat majoritetsposten i Sokymat S.A. Bolaget utvecklar, tillverkar och marknadsför transponders till passerkontrollkort, djuridentifikation, industriell logistik och andra viktiga applikationer för identifiering via radiofrekvens (Radio Frequency Identification, RFID).
   
  ASSA ABLOY har förvärvat verksamheten för identifieringsteknologi från ACG (Advanced Component Group AG) samt majoritetsposten i OMNIKEY AG. ACG är en oberoende distributör och teknikleverantör inom marknaden för identifiering via radiofrekvens (Radio Frequency Identification, RFID) och smarta kort. OMNIKEY är ledande tillverkare av smarta läsare för IT-applikationer.
  UTSIKTER FÖR 2003*
  På en svag marknad förutser ASSA ABLOY, trots ökade omstruktureringskostnader men exkluderat det ovan beskrivna tvååriga handlingsprogrammet, en fortsatt stabil volym och marginal för jämförbara enheter i lokal valuta med starkt kassaflöde för resten av 2003. Det finns en stark tilltro till att efterfrågan på säkerhet kommer att öka. Koncernen avser att skapa tillväxt och förbättra lönsamheten genom att utnyttja sin starka position samt att öka fokus på kundnytta.
   
  Stockholm den 7 november 2003
   
  Bo Dankis
  VD och koncernchef
   
  Delårsrapporten har ej översiktigt granskats av bolagets revisor.
   
  Ekonomisk information
   
  Bokslutskommunikén från ASSA ABLOY AB publiceras den 6 februari 2004.
   
  *från delårsrapporten för andra kvartalet 2003: På en svag marknad förutser ASSA ABLOY, trots ökade omstruktureringskostnader, en fortsatt stabil volym och marginal för jämförbara enheter i lokal valuta med starkt kassaflöde. Det finns en stark tilltro till att efterfrågan på säkerhet kommer att öka. Koncernen avser att skapa tillväxt och förbättra lönsamheten genom att utnyttja sin starka position samt att öka fokus på kundnytta.
   
  ____________
   
  Ytterligare information lämnas av
  Bo Dankis, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
  Göran Jansson, VVD, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72 
  Martin Hamner, Ekonomi- och IR-ansvarig, tel 08-506 485 79
   
  ASSA ABLOY AB (publ)
  Box 70340, SE 107 23 Stockholm
  Tel: +46 8 506 485 00, Fax: + 46 8 506 485 85
  Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
  www.assaabloy.com
   
   
  ASSA ABLOY håller en analytikerträff idag 12.00 på Operaterrassen i Stockholm.
  Analytikerträffen sänds även via Internet www.assaabloy.com. Det finns möjlighet att ställa frågor per
  telefon: +44 (0) 207 162 0181.
   
  En telefonkonferens hålls 16.00 med analytiker. För deltagande i telefonkonferensen, ring +44 (0) 207 162 0179.
  Det finns även möjlighet att lyssna på telefonkonferensen i efterhand: +44 (0) 208 288 4459, kod: 783012.
   
   
  Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

  ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter, avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har omkring 30 000 anställda och en årsomsättning på cirka 3 miljarder euro.