ASSA ABLOY har slutfört förvärvet av Besam - världsledare inom dörrautomatik

2002-07-01

Bakgrund
Den 29 april i år tecknade ASSA ABLOY ett avtal med Industrivärden om förvärv av Besam. Berörda myndigheter har godkänt förvärvet och bolagen kommer att konsolideras från 1 juli 2002. Köpeskillingen uppgår till 3 050 MSEK för skuldfritt bolag. Genom förvärvet uppstår en goodwill på cirka 2 400 MSEK vilken till större delen är skattemässigt avdragsgill och avses skrivas av på 20 år. Förvärvet förväntas bidra positivt till vinsten per aktie från 2003 och generera positivt kassaflöde från start.
 
Förvärvet av Besam har finansierats genom utgivande av 10.000.000 aktier samt genom befintliga låneramar.
 
ASSA ABLOYs strategi bygger på att skapa lösningar för säkerhet mot intrång och som samtidigt medger snabb och trygg utrymning samt är enkla och bekväma att använda. Dörrautomatik är en viktig del av sådana lösningar. Dessa produkter och system får en allt ökad betydelse i samhället och har hittills varit en begränsad del av ASSA ABLOYs produktportfölj.
 
Besam är  världsledare inom området för dörrautomatik. Produktportföljen består av dörrautomatik för slag- och skjutdörrar samt karuselldörrar. Bolagets marknadsandelar i Västeuropa och USA för de olika produktgrupperna varierar mellan 15 och 30%. Bolaget är representerat i mer än 60 länder varav i 20 länder via egna dotterbolag. Service och underhåll är en väsentlig och mycket lönsam del av verksamheten och svarar för drygt 30% av omsättningen. Det är först på senare år som bolaget fokuserat även på denna del av verksamheten. Tillväxten ligger över 10% och utvecklingspotentialen är betydande.
 
 
 
                       
 
Ytterligare information lämnas av:
Göran Jansson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72  eller 070-698 85 72
 
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
 
 
www.assaabloy.com
               
 
ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter,
avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har omkring 30 000 anställda
och en årsomsättning på cirka 3 miljarder euro.