Extra Bolagsstämma i ASSA ABLOY AB (publ)

2002-05-13

Aktieägarna i ASSA ABLOY AB kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 28 maj 2002, kl. 14.00 i Konferenshallen Polstjärnan, Sveavägen 77, Stockholm.
 
A.        Rätt till deltagande i stämman
 
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall
 
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per lördagen den 18 maj 2002 (införandet måste, på grund av mellankommande veckoslut, ske senast fredagen den 17 maj 2002);
 
dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress ASSA ABLOY AB, "Bolagsstämma",
Box 70340, 107 23 Stockholm, per telefon 08-506 485 00 eller per telefax 08-506 485 85 senast onsdagen den 22 maj 2002, kl. 16.00.
 
Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer (registreringsnummer), adress, telefonnummer samt antal och slag innehavda aktier. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörig­hetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.
 
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan omregist­rering måste, på grund av mellankommande veckoslut, vara genomförd senast fredagen den 17 maj 2002 och förvaltaren bör således under­rättas härom så tidigt som möjligt före nämnda datum.
 
B.        Ärenden på stämman
 
Förslag till dagordning
 
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3  Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning, vilka inträffat sedan årsredovisningen för år 2001 avgavs, samt revisorns yttrande däröver.
8. Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
9. Stämmans avslutande.
 
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 8 på dagordningen)
 
I syfte att tillföra bolaget kapital för att finansiera bolagets förvärv av Besam Aktiebolag föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma och med rätt att avvika från företrädesrätten för bolagets aktieägare, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom utgivande av högst 20.000.000 aktier av serie B, envar på nominellt 1 krona, innebärande en ökning av bolagets aktiekapital med högst 20.000.000 kronor. Grunden för emissionskursens bestämmande skall vara en bedömning av aktiernas marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle. Betalning för de nyemitterade aktierna skall erläggas kontant. Styrelsen skall äga rätt att fastställa övriga emissionsvillkor. Fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar en utspädningseffekt om cirka 5,7 procent av aktiekapitalet och 4,0 procent av rösterna i bolaget.
 
C.        Handlingar
 
Följande handlingar kommer att finnas tillgängliga på bolaget under en vecka före bolagsstämman.
 
1. Styrelsens fullständiga förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
2. Årsredovisningen för år 2001 försedd med anteckning om bolagsstämmans beslut om disposition av bolagets resultat.
3. Revisionsberättelsen för år 2001.
4. Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser efter avlämnandet av årsredovisningen för år 2001, jämte revisorns yttrande däröver.
 
Kopior av handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.
 
 
 
 
 
Välkomna!
Stockholm i maj 2002
Styrelsen
ASSA ABLOY AB (publ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
Ytterligare information lämnas av
Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef,  tel: 08-506 485 52 eller 070-510 05 51
Göran Jansson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72 eller 070-698 85 72
 
 
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
 
www.assaabloy.com
 
               
 
ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter,
avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har omkring 30 000 anställda
och en årsomsättning på cirka 3 miljarder euro.