ASSA ABLOY förvärvar Besam - världsledare inom dörrautomatik

2002-04-29

 
Bakgrund
ASSA ABLOYs strategi bygger på att skapa lösningar för säkerhet mot intrång och som samtidigt medger snabb och trygg utrymning samt är enkla och bekväma att använda. Dörrautomatik är en viktig del av sådana lösningar. Dessa produkter och system får en allt ökad betydelse i samhället men har hittills varit en begränsad del av ASSA ABLOYs produktportfölj. En förälder som försöker öppna dörren genom att skjuta barnvagnen framför sig, sjukhuspersonal som förflyttar en patient i korridorerna på ett sjukhus eller en rullstolsbunden person som försöker ta sig in i en offentlig byggnad är exempel på tillfällen när dörrautomatik skapar nödvändig bekvämlighet och funktionalitet.
 
I arbetet med att utveckla morgondagens låslösningar har det blivit allt viktigare att ta en ledande position även inom detta segment. Att själv utveckla en position inom området var ett alternativ men som krävt betydande investeringar i både produkt- marknadsutveckling. En sådan satsning hade också först på längre sikt givit den lönsamma eftermarknadsaffär som en stor installerad bas medför. En ökad integrering av produkter runt dörren skapar också möjligheter för samverkande och därmed  mer kostnadseffektiva lösningar,  dessutom enklare att installera och underhålla. Detta förutsätter dock mer samordnade utvecklingsresurser som bara de större aktörerna förfogar över.  
 
Besam
Besam är  världsledare inom området för  dörrautomatik. Bolaget startades i Landskrona 1962 av Bertil Samuelsson. Produktportföljen består av dörrautomatik för slag- och skjutdörrar samt karuselldörrar. Bolagets marknadsandelar i Västeuropa och USA för de olika produktgrupperna varierar mellan 15 och 30%.
Besam är den enda globala aktören inom området för dörrautomatik. Bolaget är representerat i mer än 60 länder varav i 20 länder via egna dotterbolag. Service och underhåll är en väsentlig och mycket lönsam del av verksamheten och svarar för 30% av omsättningen. Det är först på senare år som bolaget fokuserat även på denna del av verksamheten. Tillväxten ligger över 10% och utvecklingspotentialen är betydande.
 
Besam har en unik ställning genom sitt starka varumärke, sin stora installerade bas och sin världsomspännande organisation och eftermarknadsservice. Huvudkontoret ligger i Landskrona där också huvuddelen av produktion sker. Viss tillverkning sker även i Tyskland och USA. Antalet anställda uppgår till cirka 1 400, varav 310 i Sverige.
 
De senaste åren har ett stort arbete lagts ner på en allmän effektivisering av verksamheten. En rationalisering av produktionen pågår med ökat inslag av standardkomponenter och enklare flöden. Fokus på olika kundsegment och på lönsamhet per produktgrupp och marknad har ökats. Tillväxten under denna tid har varit svagare, men den ökade förståelsen för verksamheten och de vidtagna åtgärderna har nu väsentligt förbättrat möjligheterna till en god volym- och vinstutveckling. Marknaden för dörrautomatik har historiskt visat en tillväxt på  7-10% per år, där nyförsäljning står för 5% medan eftermarknaden växer snabbare.
 
Finansiella effekter
ASSA ABLOY förvärvar Besam från Industrivärden som ägt bolaget i tio år. Köpeskillingen uppgår till 3 050 MSEK för skuldfritt bolag.  Genom förvärvet uppstår en goodwill på cirka 2 400 MSEK vilken till större delen är skattemässigt avdragsgill och avses skrivas av på 20 år. Förvärvet förväntas bidra positivt till vinsten per aktie från 2003 och generera positivt kassaflöde från start.
 
Förvärvet av Besam avses finansieras genom utgivande av 20.000.000 aktier samt genom befintliga låneramar. Förslag till beslut om emission kommer att framläggas vid en extra bolagsstämma där styrelsen förväntas bemyndigas att fram till nästa ordinarie bolagsstämma utge dessa aktier. Aktierna avses placeras till börskurs hos ett antal institutionella placerare.
  
Förvärvet förutsätter nödvändiga myndighetstillstånd, och beräknas kunna genomföras vid halvårsskiftet.
                       
 
Ytterligare information lämnas av
Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 52 eller 070-510 05 51
Göran Jansson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72  eller 070-698 85 72
 
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
 
 
www.assaabloy.com
               
 
ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter,
avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har omkring 30 000 anställda
och en årsomsättning på cirka 3 miljarder euro.