ASSA ABLOY delårsrapport Januari - Mars 2002

2002-04-29

 
Omsättning och resultat januari-MARS 2002
Omsättningen för perioden januari till och med mars 2002 uppgick till 6 303 MSEK (5 104), vilket motsvarar en ökning om 23%. I lokal valuta uppgick ökningen till 19%. Den organiska tillväxten har sedan årets början per arbetsdag legat stabilt runt 3% inklusive pågående utrensningar av olönsamma produkter i Yale-enheterna och nedgången i hotellsegmentet. För kvartalet uppgick dock tillväxten till 0% då påskhelgen i år inföll i mars och kvartalet därmed innehöll 3-4% färre arbetsdagar. Förvärvade enheter bidrar med 19% till volymökningen. Valutakurseffekter har påverkat omsättningen positivt med 240 MSEK.
 
Koncernens resultat före skatt ökade med 21 % till 460 MSEK (380). Rörelsemarginalen före goodwillavskrivningar (EBITA) för perioden uppgår till 13,7 % något över fjärde kvartalet proforma. Första kvartalet har alltid visat lägre marginal än sista kvartalet året innan men positiva effekter från olika integrations- och effektiviseringsprojekt börjar nu slå igenom. Vid omräkning av de utländska dotterbolagens resultat har en positiv resultatpåverkan om 16 MSEK uppstått på grund av ändrade valutakurser.
 
Vinst per aktie efter skatt och full konvertering ökade med 16 % till 0,81 SEK (0,70). Vinst per aktie efter skatt och full konvertering exklusive goodwillavskrivningar och, uppgick till SEK 1,45 (1,27).
 
Det operativa kassaflödet före skatt och företagsförvärv var starkt och uppgick till 643 MSEK (293). Kassaflöde per aktie efter skatt och full konvertering (CEPS) ökade med 20 % till 2,15 (1,79 ).
 
Dotterbolagens utveckling
Försäljningen för de finska enheterna ligger strax under fjolårets. Den finska hemmamarknaden är svag bland annat sedan telekomindustrins snabba expansion och dess efterfrågan på nya lokaler avstannat. Detta har påverkat Abloy's låsförsäljning, inte minst olika former av sofistikerade elektromekaniska lösningar. Exporten fortsätter att utvecklas väl. Det nya investeringsprogrammet inom tillverkningen är genomfört och ger nu effekter i form av minskade kapitalbindning och ökad effektivitet.
 
Tillväxten i Skandinavien påverkas av den långa påskledigheten i Norge och försäljningen ligger knappt i nivå med fjolåret. Efter genomförda kostnadsanpassningar i de norska enheterna utvecklas resultatet starkt. De svenska enheterna fortsätter att utvecklas väl. Ett antal produktlanseringar pågår, bland annat av den elektromekaniska cylindern CLIQ. Utvecklingen i Danmark är fortsatt svag.
 
De tyska enheterna påverkas av avmattningen i den tyska ekonomin. Olika produktlanseringar pågår och kommer att stärka vår marknadsposition. Ambouw i Holland visar god tillväxt. Även Lips börjar nu visa tillväxt efter genomförda åtgärder. Genom förvärvet av Vema, Hollands ledande elektromekaniska låsbolag, skapas en starkare plattform för fortsatt tillväxt. Integrationen av Keso löper väl och ett antal korsförsäljningsprojekt har startats. Sammantaget ligger försäljningen i Centraleuropa i nivå med föregående år.
 
Sydeuropa växer med 1%. Ökningstakten under inledningen av året har varit god men påskeffekten var stor, särskilt i Frankrike. Möjlighet till ledighet vid längre helger som alternativ till kortare arbetstid har tydligt genomslag. Framgångarna för Fichet som marknadsför högsäkerhetslås till privatmarknaden fortsätter. Genom förvärvet av Initial förstärks positionen inom området elektromekaniska lås. Integrationen av Tesa i Spanien har startat väl med bland annat anpassningen efter avskiljandet av hotellverksamheten.
 
Enheterna i Storbritannien visar en tillväxt på 1%. En rad aktiviteter pågår i syfte att skapa tillväxt och förbättrad lönsamhet med bland annat produktlanseringar, produktionsomläggningar mot mindre 'Profit Centers' och en utveckling av marknadsorganisationen. De senaste årens negativa säljtrend har definitivt vänt. Bolaget befäster steg för steg nu sin marknadsledande ställning och ökar förutsättningarna för en stark framtida utveckling.
 
Tillväxten för den nordamerikanska verksamheten uppgår till 1%. Även denna region startade året väl men påverkades av färre arbetsdagar i mars. Integrationsarbetet har framgångsrikt genomförts. En ny gemensam organisation har skapats med syfte att väsentligt öka samarbetet och tillvarata olika synergier. Flera nya tillväxtprojekt har startats. Emtek med fokus på privatmarknaden fortsätter att visa mycket stor tillväxt. De mexikanska enheterna har börjat året starkt och integrationsarbetet löper enligt plan.
 
Australien och Nya Zeeland ökar med 5%. Det senaste årets många produktlanseringar, med bland annat cylindrar, hänglås och panikreglar från olika bolag i gruppen har bra genomslag. Effektiviseringsarbetet fortsätter med ökande marginaler. Integrationen av Interlock löper väl och bolaget har börjat året starkt.
 
Inom området Nya Marknader går Sydafrika starkt fram, såväl vad gäller volym som resultat. Produkter för högre säkerhet har framgångsrikt lanserats. Brasilien utvecklas väl och visar god tillväxt. Tillskottet av IMAB stärker positionen inom handelssegmentet. Marknaden i Asien är svag och samtidigt pågår en utrensning av olönsamma produkter. Denna process har under det senaste året påverkat omsättningen negativt med 100 MSEK, samtidigt som resultatet väsentligt förbättrats. Östeuropa utvecklas stabilt. Mul-T-Lock har däremot drabbats av den svåra situationen i Israel. Bolaget exporterar mer än två tredjedelar av sin volym, men efterfrågan på hemmamarknaden är för tillfället mycket svag.
 
Nedgången på hotellsegmentet har bromsats upp och sannolikheten ökar för en uppgång mot slutet av året. Efter första kvartalet ligger försäljningen 9% under fjolåret. Nedgången är särskilt stark i USA. En framgångsrik kostnadsanpassning pågår och bolaget har ökat marginalerna trots fallande försäljning.
 
Den goda tillväxten inom området Identifiering fortsätter, bland annat på grund av ett ökat säkerhetsfokus, och uppgår efter första kvartalet till 6%. Integrationen av Indala löper bra och bolaget har redan uppnått samma marginal som HID.
 
VIKTIGA HÄNDELSER
 
Förvärv av Besam
ASSA ABLOYs strategi bygger på att skapa lösningar för säkerhet mot intrång och som samtidigt medger en snabb och effektiv utrymning samt är lätta och bekväma att använda. Dörrautomatik är en naturlig del av sådana lösningar. Dessa produkter och system får en allt ökad betydelse i samhället men har hittills varit en begränsad del av ASSA ABLOYs produktportfölj. I arbetet med att utveckla morgondagens låslösningar har det blivit allt viktigare att ta en ledande position även inom detta segment.
 
Världsmarknaden för dörrautomatik uppgår till 10-12 miljarder SEK och har historiskt vuxit 7-10% årligen. Besam omsätter 2 100 MSEK och har en lönsamhet som överstiger 10%. Service och underhåll utgör cirka en tredjedel av omsättningen och visar mycket hög lönsamhet.
 
Förvärvspriset uppgår till 3 050 MSEK, huvuddelen av goodwillen är avdragsgill och förvärvet förväntas bidra till vinsten per aktie från 2003. För mer information om förvärvet av Besam se tidigare pressmeddelande.
 
Förvärv av VEMA
ASSA ABLOY har tecknat avtal om förvärv av VEMA, marknadsledande i Holland inom det elektromekaniska området. VEMA är bland annat återförsäljare av effeffs produktprogram. Bolaget omsätter 9 MEUR och visar hög lönsamhet. Förvärvet kommer att bidra till vinsten per aktie från start.
 
Förvärv av IMAB
ASSA ABLOY har tecknat en avsiktsförklaring att förvärva IMAB, ett av de ledande låsbolagen i Brasilien. IMAB är i första hand fokuserat på handel och mindre kontor och har visat stark tillväxt de senaste åren. IMAB omsätter 15 MBRL (80 MSEK) och har 320 anställda.
 
Förvärv av INITIAL
ASSA ABLOY har förvärvat franska INITIAL, Abloys distributör sedan många år. Bolaget har en omsättning på 3,3 MEUR och är specialiserade på elektromekaniska låslösningar.
 
REDOVISNINGSPRINCIPER
De nya rekommendationerna från Redovisningsrådet vilka träder i kraft från 1 januari 2002 tillämpas i denna rapport. Tillämpningen har ej föranlett justering av tidigare rapporterade perioder.
 
UTSIKTER INFÖR 2002
Utvecklingsmöjligheterna för ASSA ABLOY är betydande. Den starka positionen, säkerhetsdrivna tillväxten, ökade behovet av användarvänliga låslösningar, potentialen för en fortsatt effektivisering och branschens konsolidering skapar förutsättningar för en fortsatt god vinstutveckling.
 
Stockholm den 29 april 2002
 
Carl-Henric Svanberg
VD och koncernchef
 
Delårsrapporten har ej översiktligt granskats av bolagets revisor.
 
Ekonomisk information


Delårsrapport (1 januari-30 juni): den 9 augusti 2002
Delårsrapport (1 januari-30 september): den 7 november 2002
Bokslutskommuniké 2002: den 6 februari 2003
Årsredovisning 2002: mars 2003
 
Ytterligare information lämnas av
Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 52 eller 070-510 05 51
Göran Jansson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72 eller 070-698 85 72
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
 
Information om analytikerträff, webb- och telefonkonferens senare idag finns på ASSA ABLOYs webbplats: www.assaabloy.com
 
ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter, avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har omkring 30 000 anställda och en årsomsättning på cirka 3 miljarder euro.