ASSA ABLOYs delårsrapport januari - juni 2001

2001-08-10

 
 
Omsättning och resultat januari-juni 2001
Omsättningen för perioden januari till och med juni 2001 uppgick till 10 587 MSEK (6 079), vilket motsvarar en ökning om 74%. I lokal valuta uppgick ökningen till 65% varav den organiska tillväxten för jämförbara enheter uppgick till 4% medan förvärvade företag stod för 61%.Valutakurseffekter har påverkat omsättningen positivt med 577 MSEK (29).
 
Koncernens resultat före skatt ökade med 25% till 765 MSEK (610). Vid omräkning av de utländska dotterbolagens resultat har en positiv resultatpåverkan om 29 MSEK uppstått på grund av ändrade valutakurser.
 
Vinst per aktie efter skatt och full konvertering ökade med 13% till 1,41 SEK (1,25). Skatten ökade till följd av ej avdragsgill goodwill och en högre andel vinst i länder med höga skattenivåer. Vinst per aktie före goodwillavskrivningar ökade med 55% till SEK 2,56 (1,65).
 
Operativt kassaflöde före skatt och företagsförvärv uppgick till 825 MSEK (695).
 
den allmänna utvecklingen
Den amerikanska marknaden, där ASSA ABLOY är särskilt stark i det institutionella segmentet, utvecklas stabilt och försäljningen ökar i takt med första kvartalet. De europeiska marknaderna var något svagare under andra kvartalet. Många distributörer och återförsäljare är avvaktande och anpassar sina lager. Nya Marknader fortsätter att utvecklas starkt.
 
Marknaden för elektronisk passerkontroll har tillfälligt försvagats på grund av den dramatiska nedgången i teknologisektorn. Elektromekaniska låsprodukter som används i passerkontroll-system påverkas i motsvarande grad.
 
Integrationen av Yale-bolagen löper väl. Kulturellt har sammanslagningen gått snabbare än förväntat och mål och strategi är väl förankrade. Det operationella utvecklingsarbetet fortsätter steg för steg och lönsamheten förväntas öka i enlighet med tidigare redovisade målsättningar under de kommande åren. Utrensningen av icke lönsamma produkter, som är en del i denna process, påverkar försäljningsökningen.
 
Resultatet för andra kvartalet har påverkats av:
  • lägre försäljning än förväntat i Norden. En anpassning av kostnaderna pågår och ger full effekt under hösten.
  • den tillfälliga avmattningen i passerkontrollmarknaden som påverkar försäljningen av elektromekaniska lås för passersystem i motsvarande grad.
  • omstruktureringen av Yales två förlustenheter som kommer att ge effekt under hösten.
Dotterbolagens utveckling
Abloy i Finland ökade med 1% under de första sex månaderna. Utvecklingen under andra kvartalet påverkades av en viss avmattning och lagerjusteringar i distributionsledet. Elektromekaniska produkter visar lägre tillväxttakt medan övrig export utvecklas väl.
 
Skandinavien ökade med 2%. Sverige visade en god utveckling. Den norska och danska marknaden är svagare och kostnaderna anpassas därefter. Integrationen av Sloth & Co i Danmark löper enligt plan. Lagren slås samman och en gemensam säljstyrka etableras med arkitekter och specifikatörer som viktigaste målgrupp.
 
Centraleuropa ökade med 4%. Detta är en förhållandevis god siffra med tanke på den marknadssituation som råder. Integrationen av Lips i Holland går enligt plan med ökad effektivitet och marginalerna kommer att öka stegvis. Förvärvet av Keso i Schweiz kommer att stärka gruppen ytterligare och ge tillgång till en ledande cylinderteknologi, "flat key concept", som tidigare saknats.
 
Sydeuropa visade tillväxt på 5%. Italien ökar lönsamheten snabbare än väntat. Förvärvet av MAB, Italiens ledande tillverkare av golvmonterade dörrstängare, tillför en viktig produkt och stärker ASSA ABLOYs position. Verksamheterna i Spanien och Belgien fortsätter att visa den starkaste tillväxten. I Frankrike har JPM, som är ASSA ABLOYs europeiska "center of excellence" inom området panikreglar, utvecklat en ny produktserie och fördubblat försäljningen till andra gruppbolag. Fichet, som fokuserar på produkter med högre säkerhet, visar stark volym- och lönsamhetstillväxt.
 
Gruppens gamla enheter i Storbritannien visar fortsatt god tillväxt på 8%. Integrationen av Yale-enheterna går enligt plan. Ompositioneringen av de ledande varumärkena har lanserats, och introduktionen av nya produkter har påbörjats. Konceptet med kontinuerliga produktionsflöden har tagits väl emot av de anställda. Stirchley-fabriken avvecklas och tillverkningen läggs samman med övrig produktion. I samband med detta reduceras det totala antalet anställda med ett 50-tal personer.
 
De gamla enheterna i Nordamerika visade en tillväxt på 5%. Integrationen av Yale löper väl och flera av bolagen utvecklas bättre än förväntat. Omstruktureringen av förlustenheten, Folger Adam fortskrider enligt plan. Joint venturebolaget med UDP har etablerats och arbetet med att realisera synergierna har börjat. De kanadensiska enheterna visar mycket god utveckling i en allt starkare marknad, medan den mexikanska marknaden alltjämt är svag vilket påverkar försäljningen.
 
Den australiska marknaden är mycket svag, men Lockwood arbetar framgångsrikt med ett antal korsförsäljningsprojekt och försäljningen ligger i nivå med förra året. Trenden i marknaden är positiv och en starkare höst förväntas.
 
Tillväxten i Nya Marknader är fortsatt god och uppgick till 20%. Mul-T-Lock i Israel fortsätter att utvecklas starkt. Yale i Sydafrika visar också god utveckling. Förvärvet av Viro stärker positionen i södra Afrika väsentligt. Den sammanslagna asiatiska organisationen är på plats och Guli stärker steg för steg sitt produktprogram och sin position i Kina.
 
Försäljningen inom hotellsegmentet ökade med 5%, Europa och marinsegmentet visar stark tillväxt. Asien har också börjat växa, medan USA är fortsatt svagt. Elsafe, som tillverkar kassaskåp för hotellrum, forsätter att utvecklas mycket positivt.
 
HID visade en vinstutveckling väl i nivå med plan. Exportförsäljningen utvecklas positivt, men sammantaget har den svagare passerkontrollmarknaden påverkat försäljningen under andra kvartalet.
 
VIKTIGA HÄNDELSER
 
Förvärv av MAB
MAB är marknadsledare i Italien inom golvmonterade dörrstängare. Företaget förväntas nå en omsättning på 18 MEUR i år och visar hög lönsamhet. Förvärvet stärker ASSA ABLOYs produktprogram, särskilt i Sydeuropa. Möjligheterna för korsförsäljning inom koncernen är betydande.
 
Förvärv av Viro
Viro Locks är en av Sydafrikas ledande låstillverkare med en omsättning på 130 MSEK. Viro är familjeägt sedan flera generationer och har visat förlust de senaste åren. Ett omstrukturerings- program har genomförts och företaget har börjat visa positiva resultat.
 
ASSA ABLOYs verksamhet i Afrika, Yale South Africa, har en omsättning på 150 MSEK och utvecklas väl med god tillväxt och ökande vinster. Betydande synergier skapas genom sammanslagningen av de två bolagen. Viro bidrar också med värdefulla och ledande produkter såsom hänglås, industrilås och cylindrar.
 
ÖVRIG INFORMATION
Ett joint venture med UDP med en omsättning om 350 MUSD och som inkluderar koncernens amerikanska dörrenheter genomfördes 1 juni. UDP är en amerikansk ledande tillverkare av säkerhetsdörrar med en omsättning på 180 MUSD. ASSA ABLOY har ledningsansvaret, en ägarandel om 80% samt en option avseende förvärv av resterande aktier efter två år.
 
Förvärvet av ytterligare 30% i Keso slutfördes 1 juni. Keso är en ledande schweizisk cylindertillverkare med en omsättning på 50 MCHF. ASSA ABLOY har en option av förvärva resterande 35% vid utgången av 2003.
 
ASSA ABLOY har löpande sedan 1999 rapporterat om VingCards domstolsprocess med ett utvecklingsföretag i Texas avseende ett uppsagt underleverantörsavtal. Målet avslutades under torsdagen i andra instans, Texas Court of Appeal, som fastställde tidigare domslut innebärande ersättningsskyldighet för VingCard om 12,5 MUSD plus ränta.
 
På inrådan av VingCards amerikanska advokater kommer domen att överklagas till nästa instans, Texas Supreme Court. Efter det negativa utslaget i Texas Court of Appeal kommer ASSA ABLOY emellertid att reservera den potentiella kostnaden som jämförelsestörande post i bokslutet för 2001.
 
I samband med förvärvet av Mul-T-Lock i Israel såldes några verksamheter utanför kärnområdet till den tidigare huvudägaren för 45 MUSD. Denne har nu inlett en domstolsprocess och kräver att Mul-T-Lock skall återta dessa verksamheter. ASSA ABLOY och dess legala rådgivare kan inte finna någon legal grund för detta krav, som därför avvisas.
 
REDOVISNINGSPRINCIPER
Redovisningsrådets rekommendation RR 9 Inkomstskatter tillämpas från och med 1 januari 2001, denna ändring utgör ett byte av redovisningsprincip. I övrigt är redovisningsprinciperna oförändrade jämfört med tidigare år.
 
FRAMTIDSUTSIKTER
Utvecklingsmöjligheterna för ASSA ABLOY är betydande. Fortsatt god omsättnings- och resultattillväxt förväntas under resterande delen av 2001 och kommande år.
 
Stockholm den 10 augusti 2001
 
Carl-Henric Svanberg
VD och koncernchef
 
Granskningsrapport
Jag har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna.
 
Stockholm den 10 augusti 2001
 
Anders Lundin
Auktoriserad revisor
 
PricewaterhouseCoopers AB
 
Ekonomisk information
 
Delårsrapport (1 januari-30 september): den 6 november 2001
Bokslutskommuniké 2001: den 7 februari 2002
Årsredovisning 2001: mars 2002
 
Ytterligare information lämnas av
Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 52 eller 070-510 05 51
Göran Jansson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72 eller 070-698 85 72
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
Information om analytikerträff, webb- och telefonkonferens senare idag finns på ASSA ABLOYs webbplats: www.assaabloy.com
 
ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter, avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har mer än 20 000 anställda och en årsomsättning på drygt 20 miljarder kronor.