ASSA ABLOYs delårsrapport januari - september 2001

2001-11-06

 
Omsättning och resultat januari - september 2001
 
Omsättningen för perioden januari till och med september 2001 uppgick till 16 304 MSEK (9 747), vilket motsvarar en ökning om 67%. I lokal valuta uppgick ökningen till 58% varav den organiska tillväxten för jämförbara enheter uppgick till 4% medan förvärvade företag stod för 54%.Valutakurseffekter har påverkat omsättningen positivt med 918 MSEK (141).
 
Koncernens resultat före skatt ökade med 20% till 1 173 MSEK (980). Vid omräkning av de utländska dotterbolagens resultat har en positiv resultatpåverkan om 44 MSEK uppstått på grund av ändrade valutakurser.
 
Vinst per aktie efter skatt och full konvertering ökade med 8% till 2,12 SEK (1,96). Skatten ökade till följd av ej avdragsgill goodwill och en högre andel vinst i länder med höga skattenivåer. Vinst per aktie före goodwillavskrivningar ökade med 46% till SEK 3,88 (2,66).
 
Operativt kassaflöde före skatt och företagsförvärv uppgick till 1 483 MSEK (1 164).
 
Dotterbolagens utveckling
Abloy i Finland har sedan årsskiftet ökat med 3% och visade under tredje kvartalet åter god tillväxt. Exporten fortsätter att utvecklas väl medan hemmamarknaden är svagare.
 
Skandinavien ökade med 3% efter ett något starkare tredje kvartal. Sverige utvecklas väl och noterar ökad försäljning till dörr- och fönsterindustrin som startade året svagt. Den pågående kostnadsanpassningen till de svagare marknaderna i Norge och Danmark börjar att ge effekt.
 
Tillväxten i Centraleuropa uppgår för de första nio månaderna till 3%. Ökningstakten under tredje kvartalet var något lägre huvudsakligen beroende på den svaga tyska marknaden.
 
Integrationen av Lips i Holland går enligt plan med gradvis ökande marginal. Keso i Schweiz, konsoliderat från och med juni, blir ett starkt tillskott av gruppens portfölj av högsäkerhetscylindrar.
 
Sydeuropa visade tillväxt på 5%. Marknadsföringen av produkter för högre säkerhet fortlöper och de franska bolagen Fichet, specialist på högsäkerhetscylindrar, och Stremler, tillverkare av lås för glas- och aluminiumdörrar, visar stark tillväxt. Yale Italy har ökat fokuseringen på den inhemska marknaden och nyligen förvärvade MAB, Italiens ledande tillverkare av golvmonterade dörr- stängare, stärker väsentligt produktportföljen. Belgien visar alltjämt starkast tillväxt i regionen.
 
Gruppens gamla enheter i Storbritannien visar fortsatt god tillväxt på 7%. Integrationen av Yale går enligt plan. Stora ansträngningar görs för att förstärka produktportföljen genom egen produktutveckling och samarbete med andra gruppbolag. Nya produkter har lanserats och den sedan flera år negativa försäljningstrenden har brutits. Introduktionen av flödesorienterade produktionsprocesser löper väl och kommer att förbättra verksamhetens effektivitet avsevärt.
 
De gamla enheterna i Nordamerika visade en tillväxt på 4%. Försäljningen ökade endast marginellt under tredje kvartalet som resultat av en närmast stillastående marknad under några dagar efter terroristattackerna. Fokus på säkerhet kommer sannolikt att öka med tiden, samtidigt som USAs ekonomi fortsätter att mattas. Nedgången förväntas ge begränsade effekter på låsverksamheten, men den närmaste utvecklingen är med hänsyn till det generella läget svår att förutse.
 
Integrationen av Yalebolagen löper väl och samtliga bolag visar en stadig förbättringstakt. Omstruktureringen av Folger Adam (fängelselås) fortskrider enligt plan. Arbetet med att tillvarata synergierna mellan bolagen i dörrgruppen pågår inklusive utbyte av produkter och produktion. Ett kombinerat dörr- och låspaket för Yale-gruppen har etablerats och kommer att stärka Yales position på marknaden. De kanadensiska enheterna fortsätter att visa stark tillväxt. Förvärvet av Phillips i Mexiko har godkänts av berörda myndigheter och kommer att konsolideras från fjärde kvartalet. Koncernen är nu väl positionerad för att ta tillvara alla de utvecklingsmöjligheter som finns på denna stora och växande marknad.
 
Den australiska marknaden har stärkts efter ett svagt första halvår. Lockwood visar god tillväxt under tredje kvartalet och noterar för året en ökning på 2%. Företaget utvecklas mycket väl och förväntas visa god utveckling under de kommande åren. Interlock i Nya Zeeland kommer att konsolideras under det fjärde kvartalet och stärker ytterligare koncernens position i regionen.
 
Tillväxten i Nya Marknader ökade med 18%. Mul-T-Lock i Israel utvecklas väl trots att de senaste årens starka exporttillväxt till Japan nu planar ut. Även Yale i Sydafrika fortsätter att visa god utveckling och integrationen av Viro har påbörjats. Östeuropa ökar stadigt även om försäljningen av billås visar en begränsad tillväxt. Den asiatiska marknaden ser ut att påverkas av den senaste tidens händelser. Det finns en osäkerhet på marknaden och en del större projekt skjuts upp.
 
Försäljningen inom hotellsegmentet minskade med 3%. Hotellbranschen drabbas hårt av det minskade resandet tillföljd av terroristattackerna. Beläggningen har minskat dramatiskt och låsförsäljningen förväntas påverkas i motsvarande grad. Ett omstrukturerings- och besparingsprogram har introducerats för att säkra en fortsatt positiv utveckling.
 
HID visade begränsad tillväxt under tredje kvartalet och marknaden för passerkontroll är fortsatt svag. Benchmarking och korslärande är framgångsrikt och vinsten utvecklas trots den svaga tillväxten i nivå med plan. Passerkontrollmarknaden förväntas dock påverkas tidigt av ett ökat säkerhetsfokus och en tydlig ökningstakt för HID den senaste månaden kan vara ett första tecken på detta.
 
VIKTIGA HÄNDELSER
 
Förvärv av Indala
Indala är en ledande leverantör av kort och kortläsare för passersystem, baserade på radiofrekvensiell identifieringsteknologi (RFID). Företaget har sitt huvudkontor i San Jose, Kalifornien och grundades 1985. Indala har en installerad bas på 60 miljoner kort och 1 miljon läsare.
 
Verksamheten förväntas i år omsätta 25 MUSD med låg lönsamhet. Samordningseffekterna med HID är betydande. Den goodwill som uppkommer i samband med förvärvet är begränsad och skattemässigt avdragsgill. Förvärvet förväntas bidra till vinsten per aktie från och med övertagandet.
 
Förvärv av Interlock
Interlock är Nya Zeelands ledande tillverkare och distributör av lås- och låsprodukter för fönster och dörrar. Företaget har även framgångsrikt utvecklat export till Japan, England och USA. Interlock har en försäljning om 60 MNZD med hög lönsamhet som ökat stadigt under flera år. Bolaget har produktionsenheter i Auckland och Wellington med 420 anställda.
 
Förvärvet stärker ASSA ABLOYs position i regionen och skapar intressanta korsförsäljnings-möjligheter. Den goodwill som uppkommer är skattemässigt avdragsgill och förvärvet förväntas bidra till vinsten per aktie från övertagandet.
 
ÖVRIG INFORMATION
 
Förvärv av Phillips i Mexico genomfört
Förvärvet av Phillips, Mexikos ledande låstillverkare har slutförts. Phillips har en försäljning på cirka 600 miljoner SEK och har visat god tillväxt och hög lönsamhet under många år. Mexiko har en befolkning på cirka 100 miljoner och landet visar stark ekonomisk tillväxt. Nybyggnationstakten är hög och behovet av säkerhet ökar.
 
Rating
Standard & Poor's har givit ASSA ABLOY ratings motsvarande "A-minus long-term" och "A-2 short-term". Ratingen baseras på gruppens starka position på den stabila låsmarknaden, den geografiska spridningen, det starka kassaflödet, samt bolagets finansiella profil.
 
Incitamentsprogram för anställda
Ett incitamentsprogram för anställda inom gruppen har introducerats. Det konvertibelbaserade programmet uppgår till 100 MEUR. Gensvaret är stort, över 4000 av de anställda har anmält sitt deltagande och programmet är mer än 100% övertecknat.
 
VingCards överklagande
Texas Court of Appeal, har fastställt tidigare domslut innebärande ersättningsskyldighet för VingCard om 12,5 MUSD plus ränta, till ett utvecklingsföretag i Texas, avseende ett uppsagt underleverantörsavtal. På inrådan av VingCards amerikanska advokater har domen överklagats till nästa instans, Texas Supreme Court som tar upp fallet under fjärde kvartalet. ASSA ABLOY avser att reservera den potentiella kostnaden som jämförelsestörande post i bokslutet för 2001.
 
REDOVISNINGSPRINCIPER
Redovisningsrådets rekommendation RR 9 Inkomstskatter tillämpas från och med 1 januari 2001, denna ändring utgör ett byte av redovisningsprincip. I övrigt är redovisningsprinciperna oförändrade jämfört med tidigare år.
 
FRAMTIDSUTSIKTER
De stora förvärv som gjorts under de senaste åren har avsevärt stärkt koncernen. Den första och kritiska delen av integrationen har framgångsrikt slutförts och arbetet med att realisera synergierna kan nu intensifieras.
 
ASSA ABLOYs utvecklingsmöjligheter är betydande. Den starka positionen, säkerhetsdrivna tillväxten och möjlighet till fortsatt rationalisering, samt den pågående konsolideringen av låsindustrin skapar möjligheter för fortsatt god tillväxt och lönsamhetsutveckling.
 
Stockholm den 6 november 2001
Carl-Henric Svanberg
VD och koncernchef
 
Delårsrapporten har ej översiktligt granskats av bolagets revisor.
 
Ekonomisk information
Bokslutskommuniké 2001: 7 februari 2002
Årsredovisning 2001: mars 2002
 
Ytterligare information lämnas av
Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 52 eller 070-510 05 51
Göran Jansson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72 eller 070-698 85 72
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
 
Information om analytikerträff, webb- och telefonkonferens senare idag finns på ASSA ABLOYs webbplats: www.assaabloy.com
 
ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter, avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har mer än 25 000 anställda och en årsomsättning på drygt 20 miljarder kronor.