Bolagsstämman beslutar om globalt incitamentsprogram

2001-10-09

 
Programmet innebär att de anställda erbjuds möjlighet att till marknadsmässigt pris förvärva aktier i ett för ändamålet särskilt bildat bolag som skall teckna konvertibla skuldebrev i ASSA ABLOY. Efter löptidens slut avses bolaget upplösas och eventuell värde­tillväxt utbetalas till de anställda som deltar i incitamentsprogrammet.
 
Konvertiblerna kommer att utges i fyra lika stora serier om ett sammanlagt nominellt belopp om högst 100 miljoner Euro med en löptid om fem år. Konvertiblerna utges som en enhet till nominellt belopp vilket bedöms motsvara marknadsvärdet. Konverteringskursen för de fyra konvertiblerna kommer att variera mellan 100 till 160 procent av ASSA ABLOY aktiens börskurs under en viss mätperiod före teckning av konvertiblerna. Utspädningseffekten är beroende av aktiens kurs samt gällande växelkurs vid teckningstillfället men förväntas, beräknat mot bakgrund av förhållandena per dagen före bolagsstämman, att uppgå till ca 1,6 procent av aktiekapitalet och cirka 1,1 procent av totalt röstetal efter full utspädning. Det särskilt bildade bolaget kommer att finansiera sin teckning av konvertiblerna genom banklån motsvarande 90 procent av konvertiblernas nominella belopp och i övrigt genom de anställdas teckning av aktier. I vissa länder kommer deltagandet i incitamentsprogrammet att ske indirekt genom syntetiska optioner eller liknande arrangemang.
 
                       
 
Ytterligare information lämnas av
Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 52
Göran Jansson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72
 
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
 
www.assaabloy.com
 
               
 
ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter,
avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har cirka 25 000 anställda
och en årsomsättning på drygt 20 miljarder kronor.