ASSA ABLOY Delårsrapport january - juni 2000

2000-08-10

 
OMSÄTTNING OCH RESULTAT JANUARI-JUNI 2000
Omsättningen för perioden januari till och med juni 2000 uppgick till 6079 MSEK (4920), vilket motsvarar en ökning om 24%. I lokal valuta uppgick ökningen till 23 % varav den organiska tillväxten för jämförbara enheter uppgick till 5%, förvärvade enheterna svarar för 18% av periodens volymökning. Valutakurseffekter har påverkat omsättningen positivt med 29 MSEK.
 
Koncernens resultat före skatt ökade med 44% till 610 MSEK (423). Vid omräkning av de utländska dotterbolagens resultat, har på grund av valutakurser, en positiv resultatpåverkan på 2 MSEK uppstått. Samtliga geografiska områden inklusive nyförvärvade enheter bidrar till resultatförbättringen.
 
Vinst per aktie efter skatt och full konvertering ökade med 21% till 1,25 SEK (1,03). Vinsten per aktie har påverkats av ökande skattebelastning samt fullt genomslag från föregående års nyemission.
 
Operativt kassaflöde före skatt och företagsförvärv uppgick till 695 MSEK (459). Kassaflöde per aktie efter skatt och full konvertering (CEPS) uppgick till 2,47 (2,07).
 
DOTTERBOLAGENS UTVECKLING
De finska enheterna har visat stark utveckling under första halvåret med en tillväxt på 19%. Abloys export såväl till gruppbolag som till distributörer och slutkunder utvecklas starkt med särskilt god tillväxt för produktgrupperna elektromekanik, dörrstängare och industrilåsning. Aktivitetsnivån är hög även på den finska hemmamarknaden.
 
De skandinaviska enheterna ökar med 5%. Tillväxten för de svenska enheterna är stark bl.a. som följd av generellt hög aktivitet på marknaden. Även Norge visar god tillväxt men har i perioden påverkats av den landsomfattande strejk som pågick under 6 dagar i maj. Danmark ökar åter efter en svagare start på året, med särskilt god tillväxt för flerpunktslåsning.
 
Tillväxten för de tyska enheterna uppgår till 7%. Samtliga enheter ökar med effeff i spetsen. Marknaden utvecklas positivt om än inte lika starkt som i början av året. effeff har under perioden lanserat ett nyutvecklat elektromekaniskt flerpunktslås för högre och effektivare säkerhet som förväntas generera god tillväxt. Ikon har samtidigt lanserat en ny elektromekanisk cylinder som kan integreras med olika former av passerkontrollsystem.
 
Den franska marknaden mattades något under andra kvartalet och för första halvåret uppgår tillväxten till 1%. Integrationsarbetet i de franska enheterna fortsätter inte minst med Fichet som utvecklas väl och noterar särskilt god tillväxt för produktgruppen säkerhetsdörrar. Resultatet för de franska enheterna fortsätter att öka samtidigt som 35-timmarsveckan nu helt införts.
 
De nordamerikanska enheterna fortsätter att visa stabil tillväxt. Att den organiska tillväxten mattas något till 4% beror i första hand på ett ovanligt starkt andra kvartal föregående år. Försäljningen av låsprodukter ökar snabbare medan tillväxten för produktområdet säkerhetsdörrar ligger straxt över fjolåret. Emtek som säljer låsprodukter för bostadsmarknaden direkt till kund noterar fortsatt kraftig tillväxt. Även Securitron som tillverkar dörrmagneter och mexikanska Scovill går starkt framåt.
 
Australiska Lockwood har utvecklats mycket väl under första halvåret. Resultatet ökar snabbare än väntat och tillväxten ökar med 6% trots att en utrensning av olönsamma produkter pågår. Nya produkter är under lansering, inklusive flera från olika gruppbolag, och bolaget har klart återtagit sitt marknadsledarskap.
 
Tillväxten på nya marknader är fortsatt god och uppgår till 10%. Ökningen är särskilt stark i Asien, med bland annat glädjande framgångar i Indien, samt i Polen. Tillväxten i Tjeckien är däremot för närvarande svagare.
 
Försäljningen till hotellsegmentet ökar med 2%. Trenden från första kvartalet håller i sig med god tillväxt i Europa och inom marinsegmentet. Asien har börjat visa tecken på tillväxt medan den USA är svagare. Elsafe som tillverkar säkerhetsskåp för hotellrum noterar god tillväxt på samtliga marknader.
 
VIKTIGA HÄNDELSER
Förvärvet av Yale Intruder Security löper enligt plan. Överenskommelse har träffats med Gunnebo AB avseende avyttring av bank- och skåpverksamheten. Denna verksamhet har nettotillgångar uppgående till 44 MGBP och omsätter ca 85 MGBP. Priset uppgår till 57 MGBP. En tilläggsköpeskilling om 5 MGBP skall erläggas om bolaget för året som helhet redovisar ett resultat före finansnetto på 1,5 MGBP. Gunnebo, Europas ledande tillverkare av bank- och skåpprodukter, bedöms ha större möjligheter att utveckla verksamheten positivt. För ASSA ABLOY innebär avyttringen att koncernens resurser kan fokuseras på nya mer intressanta låsaffärer. Genomförande av affären kommer att ske när Yaleförvärvet avslutats och nödvändiga myndighetstillstånd erhållits.
 
Optionen av de resterande 51% av aktierna i Scovill har lösts in och konsolideras från och med 1 juli. Den mexikanska marknaden visar god tillväxt. Bolaget har utvecklats starkt det senaste året, omsätter nära 25 MUSD och visar hög lönsamhet.
 
FINANSIELL STÄLLNING
Nyemissionen i ASSA ABLOY AB tecknades till 99,9% och tillförde bolaget 1 518 MSEK. Genom nyemissionen ökar antalet aktier med 12 652 008, varav 737 511 aktier av serie A och 11 914 497 aktier av serie B.
 
I tillägg till nämnda emission undertecknades den 27 juni en ny syndikerad lånefacilitet på 1 200 miljoner EUR. Faciliteten är en Multi-Currency Revolving Credit, och uppdelad i två trancher; en 364-dagars tranche på 420 miljoner EUR med option för ASSA ABLOY att förlänga och en femårstranche om 780 miljoner EUR. Lånet kommer att ersätta det befintliga Multi-Currency lånet om 500 MUSD.
 
Försäljningen av återköpta personalkonvertibler 95/00, vilka utgjort placering av överskottslikviditet, inbringade 524 MSEK och genererade en finansiell intäkt uppgående till 323 MSEK. Finansiella engångskostnader i samband med förvärvet av Yale Intruder Security uppgående till 325 MSEK har belastat resultatet fördelat på kostnader i samband med re- och nyfinansiering 125 MSEK samt en engångspremie uppgående till 200 MSEK vilken ger ett försäkringsskydd mot stigande räntor under kommande treårsperiod.
 
UTSIKTER INFÖR ÅR 2000
Utvecklingsmöjligheterna för ASSA ABLOY är alltjämt betydande. Den starka positionen, den säkerhetsdrivna tillväxten, potentialen för en fortsatt effektivisering och branschens konsolidering skapar förutsättningar för en fortsatt god volym och vinstutveckling. Yaleförvärvet inklusive årets emissioner förväntas vara neutralt vad gäller vinst per aktie för innevarande år samt 2001.
 
Stockholm den 10 augusti 2000
 
Carl-Henric Svanberg
VD och koncernchef
 
Ekonomisk information


Delårsrapport (1 januari-30 september): den 13 november 2000
Bokslutskommuniké 2000: den 7 februari 2001
Årsredovisning 2000: mars 2001
 
Delårsrapporten har översiktligt granskats av bolagets revisorer.
 
Ytterligare information lämnas av
Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 52 alt. 070-510 05 51, eller
Göran Jansson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72 alt. 070-698 85 72
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
www.assaabloy.se
 
ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter, avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har ca 13 000 anställda och omsatte 1999 10 277 miljoner kronor.