ASSA ABLOY Delårsrapport januari -september 2000

2000-11-13

 
OMSÄTTNING OCH RESULTAT JANUARI-SEPTEMBER 2000
Omsättningen för perioden januari till och med september 2000 uppgick till 9 747 MSEK (7 532), vilket motsvarar en ökning om 29%. I lokal valuta uppgick ökningen till 27% varav den organiska tillväxten för jämförbara enheter uppgick till 5%, förvärvade enheterna svarar för 22% av periodens volymökning. Valutakurseffekter har påverkat omsättningen positivt med 141 MSEK.
 
Koncernens resultat före skatt ökade med 42% till 980 MSEK (688). Vid omräkning av de utländska dotterbolagens resultat, har på grund av valutakurser, en positiv nettoresultat-påverkan på 8 MSEK uppstått. Vinst per aktie efter skatt och full konvertering ökade med 22% till 1,96 SEK (1,61). Vinsten per aktie har påverkats av ökande skattebelastning samt fullt genomslag från föregående års nyemission.
 
Operativt kassaflöde före skatt och företagsförvärv uppgick till 1 164 MSEK (856). Kassaflöde per aktie efter skatt och full konvertering (CEPS) uppgick till 3,85 (3,15).
 
Återbäring av SPP-medel uppgick till 23 MSEK vilket motsvarar nya pensionsåtaganden som ingåtts under perioden.
 
DOTTERBOLAGENS UTVECKLING
De finska enheterna fortsätter att visa stark tillväxt inom alla områden, såväl på hemma- som på exportmarknaden och den organiska tillväxten uppgår till 17%. Försäljningen till Ryssland har åter börjat öka. I en nyligen genomförd varumärkesundersökning valdes Abloy till Finlands mest respekterade varumärke.
 
De skandinaviska enheterna ökar med 5%. Tillväxten för de svenska enheterna är fortsatt stark. Beslut har fattats om att flytta den norska gjuteriproduktionen av fönster- och vissa dörrbeslag till Urbis, ASSA ABLOYs bolag i Rumänien. Detta leder till en personalminskning i Norge med 100 anställda under en 12-månadersperiod. Viss legoproduktion som utförts av denna enhet är under avveckling och påverkar försäljningen negativt. Danmark fortsätter att öka försäljningen efter en svag start på året.
 
Tysklands tillväxt på 7% fortsätter. Marknadstillväxten varierar kraftigt mellan geografiska områden och marknadssegment. Integrationen av de tyska enheterna fortskrider enligt plan och stärker tydligt gruppens ledande position på den tyska marknaden.
 
De franska enheterna visar god tillväxt inom segmentet för högre säkerhet. Fokus har ökat på lönsamheten i de lägre segmenten och uppenbart olönsamma produkter avvecklas. Marginalerna fortsätter att öka till följd av den pågående integrationen.
 
Tillväxten för de nordamerikanska enheterna ökade under tredje perioden och uppgår för årets första nio månader till 5%. Utsikterna är fortsatt goda. Den starkaste tillväxten kommer för närvarande från elektromekaniska och traditionella lås. Alla enheter fortsätter att visa god utveckling och förbättrade marginaler. Den mexikanska marknaden fortsätter visa god tillväxt. Scovill ökar snabbare, bl a tack vare ett antal korsförsäljningsprojekt med systerbolag.
 
I Australien fortsätter Lockwood sitt framgångsrika integrationsarbete. All affärsverksamhet i Australien avstannade dock i princip under Olympiska spelen. Detta ledde till att två veckors försäljning gick förlorade vilket drog ner den organiska tillväxten till nära noll. Ett antal koncerngemensamma projekt utvecklas positivt och förväntningarna på bolagets fortsatta utveckling är höga.
 
Tillväxten inom Nya Marknader ökar och uppgår för årets första nio månader till 13%. Ökningen är särskilt stark i Asien och Östeuropa även om tillväxten i Tjeckien är något svagare för närvarande.
 
Försäljningen inom hotellsegmentet har förbättrats under tredje kvartalet och tillväxten uppgår till 4%. Europa och marinsegmentet fortsätter att visa god tillväxt. Asien och USA har börjat öka. Elsafe fortsätter att visa god tillväxt på samtliga marknader.
 
INTEGRATIONEN AV YALE
Integrationen av Yale-gruppen fortskrider enligt plan. Övertagandet ägde rum den 25 augusti, inklusive den omedelbara försäljningen av kassaskåpsdelen. Till följd av samtalen med berörda konkurrensmyndigheter, kommer förvärvet av spanska Tesa att genomföras i ett andra steg så snart produktionen av komponenter för Williams hotellverksamhet har avvecklats.
 
ASSA ABLOYs övergripande strategi och prioriteringar har fastlagts i ett möte med de 200 högsta cheferna. Entusiasmen inom f.d. Yale-gruppen är påtaglig och perspektivet inför den framtida utvecklingen ligger i linje med förväntningarna. Behovet av nya produkter är dock uppenbart. Produkter finns redan inom ASSA ABLOY-gruppen men det tar alltid en viss tid att vända en sådan trend. Liksom vid tidigare förvärv kommer olönsam försäljning av enklare produkter att utvärderas och eventuellt avvecklas.
 
FÖRVÄRVET AV HID
 
Bakgrund
Ett traditionellt låssystem är ett mekaniskt passersystem bestående av identifiering - nyckeln och blockering - låset. I ett elektroniskt passersystem sker identifieringen genom kort och kortläsare och blockeringen med hjälp av det elektromekaniska låset.
 
Den elektroniska identifieringen har hittills saknats i ASSA ABLOYs produktportfölj av mekaniska och elektromekaniska lås. Det har dock blivit allt viktigare och mer intressant att nå en ledande position även i detta segment.
 
De framsteg som görs inom mobiltelefoni respektive elektronik skapar möjligheter för utvecklingen av intelligenta och även fjärrkontrollstyrda lås. Teknologin för beröringsfri radiofrekvensiell identifiering är kärnan i en sådan utveckling.
 
Förvärvet
Hughes Identification Devices (HID) startade 1991 i USA som ett dotterbolag till Hughes Aircraft Company. HID köptes1995 genom en management buy-out med Citicorp Venture Capital som finansiär. Köpet leddes av före detta direktörer från IBM och Hughes.
 
HID har en världsledande position inom beröringsfria kort och kortläsare, baserad radiofrekvensiell identifieringsteknologi, RFID. Av alla passersystem som säljs i världen idag är idag 70% baserade på beröringsfri läsning. HIDs marknadsandel inom detta segment uppgår till 40%.
 
HIDs omsättning förväntas uppnå MUSD 100 efter sex år av imponerande stark och lönsam tillväxt. EBIT marginalen ligger väl i nivå med de elektromekaniska bolag som ASSA ABLOY förvärvat nyligen. Marknaden för elektroniska passerkontrollsystem växer med 10-15% årligen. HID har dragit nytta av denna tillväxt och samtidigt stadigt vunnit marknadsandelar med sin egen teknologi. HID förväntas fortsätta visa god tillväxt från såväl befintliga som nya produkter baserade på HIDs RFID teknologi.
 
Köpeskillingen uppgår till MUSD 250 med en tilläggsköpeskilling om MUSD 30, beroende på vinstförbättringen nästa år. Genom förvärvet uppstår en goodwill vilken beräknas till MUSD 215. Förvärvet är kassaflödespositivt från start. Effekten på vinsten per aktie förväntas vara neutral eller svagt negativ under 2001 för att sedan bidra positivt från och med 2002.
 
UTSIKTER INFÖR 2000
Utvecklingsmöjligheterna för ASSA ABLOY är alltjämt betydande. Den starka positionen, den säkerhetsdrivna tillväxten, potentialen för en fortsatt effektivisering och branschens konsolidering skapar förutsättningar för en fortsatt god volym och vinstutveckling. Yaleförvärvet inklusive årets emissioner förväntas vara neutralt vad gäller vinst per aktie för innevarande år samt 2001.
 
Stockholm, 13 november 2000
Carl-Henric Svanberg
VD och koncernchef
Ekonomisk information
Bokslutskommuniké 2000: den 7 februari 2001
Årsredovisning 2000: mars 2001
 
Delårsrapporten har ej översiktligt granskats av bolagets revisorer.
 
Ytterligare information lämnas av
Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 52 eller 070-510 05 51
Göran Jansson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72 eller 070-698 85 72
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
 
www.assaabloy.com
 
ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter, avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har ca 20 000 anställda och en årsomsättning på drygt 18 miljarder kronor.