ASSA ABLOY Delårsrapport januari - juni 1999

1999-08-10

 
OMSÄTTNING OCH RESULTAT, JANUARI - JUNI 1999
Omsättningen för perioden januari-juni 1999 uppgick till 4 920 MSEK (4 163), vilket motsvarar en ökning med 18%. Den organiska tillväxten för jämförbara enheter och i lokal valuta uppgick till 4% (8). Förändrade valutakurser har påverkat omsättningen positivt med 142 MSEK jämfört med samma period förra året.
 
Gruppens resultat före skatt uppgick till 423 MSEK (340), vilket motsvarar en ökning med 24%. Vid omräkning av de utländska dotterbolagens resultat har en positiv effekt om 14 MSEK p g a förändrade valutakurser uppstått. Vinst per aktie har ökat med 30% till 1,04 SEK (0,80) under perioden. Vinst per aktie har beräknats efter full konvertering och full skatt samt på ett vägt genomsnittligt antal aktier.
 
Kassaflödet före skatt uppgick till 459 MSEK (287).
 
DOTTERBOLAGENS UTVECKLING
De skandinaviska enheterna visar bra tillväxt, 7%, även om efterfrågan från dörr- och fönsterindustrin fortfarande är svag. Den positiva trenden i Danmark fortsätter med vunna marknadsandelar genom effektivare försäljningsarbete. Tillväxttakten på den svenska marknaden ökar generellt. I Norge har nybyggnationen mattats men detta kompenseras av en ökande efterfrågan på produkter för ökad säkerhet.
 
Abloy i Finland noterar i slutet av kvartalet en klart ökande försäljningstakt efter den svaga inledningen på året. Totalt för första halvåret ligger försäljningen 2% lägre än fjolåret men då skall hänsyn tas till den kraftigt reducerade rysslandsförsäljningen. Utsikterna för resten av året är goda. Vidare har efter periodens utgång den finska låstillverkaren Scafor förvärvats. Bolaget har en omsättning på 90 MFIM och arbetar med god lönsamhet.
 
Försäljningen på den tyska marknaden ligger i nivå med fjolåret men takten ser nu ut att öka. I och med förvärvet av effeff skapas goda förutsättningar för att stärka positionen på marknaden och arbetet med att samordna de tyska enheterna har påbörjats.
 
Integrationen av de franska enheterna inklusive det nyförvärvade Stremler löper enligt plan med förväntade marginalförbättringar. Aktiviteten på marknaden ökar men försäljningsvolymen påverkas negativt av planerade och tidigare aviserade avyttringar samt utrensningar av olönsamma produkter.
 
De amerikanska enheterna utvecklas väl. Den organiska tillväxten uppgår till 10% och marginalerna fortsätter att öka. Integrationen av de nyförvärvade bolagen har gått bra med förväntade resultateffekter. Det målmedvetna arbetet med att förbättra kundservice och leveranstider är framgångsrikt och koncernen ökar sina marknadsandelar.
 
VingCards försäljning ligger knappt i nivå med fjolåret. Bolaget har visat god tillväxt under andra kvartalet och återhämtat större delen av första kvartalets tapp gentemot motsvarande period föregående år. Försäljningen i Europa går starkt fram liksom Latinamerika och marinsegmentet. Försäljningen i Asien ligger däremot klart under fjolåret. Försäljningen i USA har mattats något efter de stora hotellkedjornas omfattande uppgraderingar de senaste åren.
 
Integrationsarbetet med nyförvärvade Lockwood i Australien har inletts och löper väl. Det finns flera enheter inom ASSA ABLOY med mycket snarlika produktprogram och produktionsförutsättningar med vilka benchmarkingen nu pågår för fullt. Ett effektiviseringsprogram har utarbetats och påbörjats. Arbetet med att ersätta Lockwoods äldre cylinderprogram med produkter från andra koncernbolag pågår.
 
De nya marknaderna Asien, Tjeckien, Rumänien och Polen fortsätter att utvecklas väl och försäljningen har ökat med 16%. Asien visar särskilt stark organisk tillväxt och sammanslagningen av ASSA ABLOYs och Lockwoods enheter i området pågår. Arbetet kommer att ta detta år och skapa den slagkraftigaste säljorganisationen i området.
 
VIKTIGA HÄNDELSER
 
Förvärv av effeff
effeff tillverkar elektriska slutbleck. Genom förvärvet av bolaget når ASSA ABLOY en världsledande position inom det snabbväxande området elektromekanisk låsning. Bolaget omsätter 250 MDEM och har 1 130 anställda, varav 760 i Tyskland. effeff har säljbolag i Frankrike, Italien och USA och produktionsenheter i Rumänien och Kina. Vinstmarginalen före skatt överstiger 20%.
 
Investeringar i forskning och utveckling inom detta område är högre än inom traditionell låsning och tillräcklig storlek är därmed en viktig framgångsfaktor. Genom förvärvet av effeff skapas en världsledande forsknings- och utvecklingsorganisation med tillgång till ASSA ABLOYs starka distributionsnätverk.
 
Huvudägarens andel representerande 70% av kapitalet övertas den 1 februari, 2000, det datum från vilket bolaget kommer att konsolideras. Ett offentligt bud om DEM 53 på de noterade 1,9 miljoner aktierna har accepterats av två tredjedelar. Den goodwill som uppkommer vid förvärvet kommer till största delen att vara skattemässigt avdragsgill och avskrivningarna efter skatt kommer därför att uppgå till ca DEM 11 miljoner per år baserat på en avskrivningstid om 20 år. Förvärvet kommer att bidraga till vinsten per aktie fr o m konsolideringsdagen.
 
Förvärv av AZBE
 
Under perioden har AZBE B ZUBIA SA, Spaniens näst största tillverkare av lås för trädörrar med ett starkt och väletablerat varunamn, förvärvats. Tillsammans kommer AZBE och ASSA ABLOYs nuvarande försäljningsbolag att omsätta c:a 160 MSEK och kommer att kunna erbjuda marknaden kompletta produktpaket. AZBE arbetar dessutom sedan en tid tillbaka med export till Latinamerika, ett område av ökande intresse för ASSA ABLOY. Förvärvet förväntas bidra till vinsten per aktie fr o m nästa år.
 
Nyemission
 
Den på extra bolagsstämman beslutade nyemissionen har framgångsrikt genomförts och tillförde ett nytt kapital på 2,0 miljarder SEK. Emissionen genomfördes med företrädesrätt för nuvarande aktieägare och tecknades till fullo. Emissionen har i sin helhet beaktats i koncernbalansräkningen per den 30 juni 1999.
 
FÖRVÄNTNINGAR INFÖR HELÅRET 1999
Den sedan tidigare presenterade bedömningen om en fortsatt god volym- och resultatutveckling för ASSA ABLOY under 1999 står fast. Därutöver kommer finansnettot att förbättras till följd av den nyligen genomförda nyemissionen.
 
Stockholm den 9 augusti, 1999
 
Carl-Henric Svanberg
VD och koncernchef
 
Ekonomisk information för 1999 kommer att publiceras som följer:
  • Delårsrapport för tredje kvartalet, 8 november, 1999
  • Bokslutskommuniké, 9 februari, 2000
Ytterligare information lämnas av
 
Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef, tel: 08-698 85 52 alt. 070-510 05 51, eller
Göran Jansson, ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-698 85 72 alt. 070-698 85 72.
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
 
Tel: 08-698 85 70, Fax: 08-698 85 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
 
www.assaabloy.se
 
ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter, avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet.
Gruppen har ca 12 000 anställda och förväntas 1999 omsätta drygt 10 miljarder kronor.