ASSA ABLOY Delårsrapport januari - september 1999

1999-11-08

 
OMSÄTTNING OCH RESULTAT, JANUARI - SEPTEMBER 1999
Omsättningen för perioden januari-september 1999 uppgick till 7 532 MSEK (6 317), vilket motsvarar en ökning med 19%. Den organiska tillväxten för jämförbara enheter och i lokal valuta uppgick till 4% (7). Förändrade valutakurser har påverkat omsättningen positivt med 149 MSEK jämfört med samma period förra året.
 
Gruppens resultat före skatt uppgick till 689 MSEK (530), vilket motsvarar en ökning med 30%. Vid omräkning av de utländska dotterbolagens resultat har en positiv effekt om 25 MSEK p g a förändrade valutakurser uppstått. Vinst per aktie har ökat med 32% till 1,63 SEK (1,23) under perioden. Vinst per aktie har beräknats efter full konvertering och full skatt samt på ett vägt genomsnittligt antal aktier.
 
Kassaflödet efter löpande investeringar men före skatt uppgick till 856 MSEK.
 
DOTTERBOLAGENS UTVECKLING
Tillväxten i Skandinavien är fortsatt god och uppgår efter nio månader till 7% . De svenska och danska enheterna ökar något snabbare medan den norska marknaden är svagare. Ett nytt högsäkerhetscylinderprogram lanserades under slutet av förra året på den norska marknaden och utgör nu en tredjedel av försäljningen av nya cylindersystem. Vidare har Abloys dörrstängare introducerats på den svenska marknaden med god tillväxtpotential.
 
Abloy i Finland noterar nu klart ökande tillväxt och går mot en stark avslutning av året.
 
Såväl hemmamarknaden som exporten ökar. Totalt för året ligger försäljningen i nivå med fjolåret men hänsyn skall tas till den kraftigt reducerade rysslandsförsäljningen. Dörrstängartillverkningen löper väl och visar god vinstökningstakt.
 
Försäljningen för de tyska enheterna ökade under det tredje kvartalet med 4% och den organiska ökningen för året som helhet uppgår till 1%. Effeff utvecklas väl och integrationen löper enligt plan. Bolaget konsolideras inte förrän 1 februari 2000 då huvudägarens aktier övertas.
 
Integrationsarbetet med de franska enheterna fortsätter med effektiviseringar respektive utrensningar av olönsamma produkter och export och arbetet börjar nu få betydande effekt på ledtider, lagernivåer och marginaler. Den organiska tillväxten inklusive dessa utrensningar uppgår till 2%.
 
De nordamerikanska enheterna utvecklas väl med ökande marginaler. Marknaden visar fortsatt god tillväxt och den organiska tillväxten uppgår till 8%. Försäljningen i Kanada har ökat starkt under året och förväntas för året som helhet uppgå till 250 MSEK. Även Scovill i Mexico har utvecklats bra under året efter ett svagare fjolår då den mexikanska ekonomin påverkades negativt av fallande oljepriser och den ekonomiska osäkerheten i Latinamerika.
 
Integrationsarbetet med nyförvärvade Lockwood i Australien går bättre än förväntat. Effektiviseringsprogrammet pågår för fullt och bland annat kommer ett nytt cylinderprogram från Skandinavien att introduceras på marknaden i början av nästa år.
 
VingCards försäljning ligger knappt i nivå med fjolåret. Försäljningen i Europa fortsätter att visa god ökningstakt liksom Latinamerika och marinsegmentet. Försäljningen i Asien som till skillnad från övriga världen till största delen varit beroende av uppförandet av nya hotell har av naturliga skäl fallit tillbaka markant. På den amerikanska marknaden noterar Elsafe fortsatt god tillväxt medan hotellåsförsäljningen tillfälligt mattats något efter de stora hotellkedjornas omfattande uppgraderingar de senaste åren.
 
De nya marknaderna Asien, Tjeckien, Rumänien och Polen visar god tillväxt, 10%. Sammanslagningen av ASSA ABLOYs och Lockwoods enheter i Asien är genomförd och tillväxten är för närvarande särskilt god i Kina. Polen får allt större betydelse för ASSA ABLOY och omsättningen för årets första nio månader ökade med nära 100% till 30 MSEK.
 
VIKTIGA HÄNDELSER
 
Förvärv av Sloth & Co.
Sloth & Co. är en ledande dansk låsgrossist med en omsättning på cirka 100 MDKK, inriktad på i första hand låssmeder. ASSA ABLOYs danska dotterbolag Ruko är huvudleverantör till Sloth & Co. och genom förvärvet kommer Ruko närmare sina kunder, kan erbjuda en förbättrad kundservice samt får ökade möjligheter att sälja också andra koncernprodukter.
 
Förvärv av Fichet Bauches låsverksamhetLetter of Intent har tecknats med Gunnebo om förvärv av Fichet Serrurerie Bâtiment som är divisionen för högsäkerhetslås inom franska Fichet Bauche. Fichet Serrurerie Bâtiment är Frankrikes mest välkända tillverkare av högsäkerhetslås. Bolaget har en omsättning om 170 MFFR. Förvärvet kommer att komplettera den franska gruppen väl och tillför såväl nya produkter som distributionskanaler.
 
Förvärv av Timelox
Förvärv har skett av Timelox AB, ett bolag som liksom VingCard är verksamt inom hotellåssegmentet. Timelox omsätter cirka 80 MSEK och visar en mindre förlust, i första hand på grund av för låg volym. Bolaget har skapat en stark position i Sverige och det hotelltäta Las Vegas, områden där VingCard är svagare. Timelox tillför dessutom ASSA ABLOY viktig teknologisk kompetens och har bland annat utvecklat ett nytt hotellås baserat på smartcard-teknologi.
 
FÖRVÄNTNINGAR INFÖR HELÅRET 1999
Den sedan tidigare presenterade bedömningen om en fortsatt god volym- och resultatutveckling för ASSA ABLOY under 1999 står fast.
 
Stockholm den 8 november, 1999
 
Carl-Henric Svanberg
VD och koncernchef
 
Ekonomisk information för 1999 kommer att publiceras som följer:
 
Bokslutskommuniké, 9 februari, 2000.
 
Ytterligare information lämnas av
 
Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 52 alt. 070-510 05 51, eller
Göran Jansson, ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72 alt. 070-698 85 72.
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
 
www.assaabloy.se
 
ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter, avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har ca 12 000 anställda och förväntas 1999 omsätta drygt 10 miljarder kronor.