ASSA ABLOY Delårsrapport Januari -Juni 1998

1998-08-10

 
Omsättning och resultat januari-juni 1998
ASSA ABLOY-koncernens omsättning uppgick till 4163 MSEK (3035), vilket motsvarar en ökning på 37%. Den organiska tillväxten för jämförbara enheter och i lokal valuta uppgick till 8 procent. Förändrade valutakurser har påverkat omsättningen med +39 MSEK jämfört med föregående år och de nytillkomna enheterna svarar för 790 MSEK av årets omsättning.
 
Koncernens resultat före skatt uppgick till 340 MSEK (225), vilket motsvarar en ökning på 51%. Vid omräkning av de utländska dotterbolagens resultat har inte någon effekt uppstått pga förändrade valutakurser. Vinst per aktie för perioden ökade till 3,25 SEK (2,31). Vinst per aktie har beräknats efter full konvertering och full skatt samt på genomsnittligt antal aktier.
Kassaflödet före skatt uppgick till 287 MSEK (239).
 
Dotterbolagens utveckling
Finland noterar fortsatt mycket god tillväxt, 15%. Såväl hemmamarknaden som exporten visar god ökningstakt. Leveranserna av dörrstängare till USA fortsätter att öka snabbt liksom exporten till Ryssland. På den svenska marknaden ökar efterfrågan nu gradvis från nybyggnation om än från en låg nivå. Den organiska tillväxten uppgår till 7 procent och de olika enheterna visar alla god ökningstakt.
 
Låsmarknaden i Norge växer stabilt och den organiska tillväxten uppgår till 5%. Fusionen mellan TrioVing och Møller Undall är nu genomförd och resultatet ökar stabilt. Danmark noterar en lägre tillväxt beroende på generalstrejken under våren. Den underliggande efterfrågan är dock god inom samtliga marknadssegment.

IKON i Tyskland vars kunder i huvudsak utgörs av institutioner och offentliga myndigheter visar ökande resultat på en fortsatt svag marknad i dessa segment. Omsättningen ligger i stort sett i nivå med föregående år, och IKON bedöms ha hållit sina marknadsandelar. Integrationen av Dörrenhaus löper enligt plan och bl a pågår en utrensning av olönsamma produkter. Bolaget kommer nästa år att börja bidra till koncernens vinst.
 
Tjeckiska FAB visar fortsatt god utveckling och omsättningen har ökat 17%. Försäljningen av byggnadslås ökar främst genom behovet av allt bättre lås trots en något avmattad byggkonjuktur. Dessutom ökar billåsförsäljningen, i första hand genom att nu även Skoda Octavia utrustas med FABs lås.
 
Försäljningen i Storbritannien har utvecklats väl under första halvåret, 9% tillväxt, vilket bedöms vara över marknaden i övrigt.
 
De franska enheterna visar en god tillväxt på 8%. Konjunkturen förbättras och nybyggnationstakten ökar gradvis. Samtidigt fortlöper integrationsarbetet väl och resultatmålen som sattes vid förvärvet om en nettomarginalökning på 2-3% kommer att nås under 1999.
 
För de amerikanska enheterna har tillväxten varit god, 10%. Aktiviteten mattades något under andra kvartalet men har nu åter tagit fart och utsikterna för resterande del av året är goda. Samtliga enheter ökar såväl volym som resultat.
 
VingCard noterar en tillväxt på 9%. Den ekonomiska nedgången i Asien påverkar nu försäljningen i området negativt. Försäljningen i Europa och Latinamerika visar däremot betydande tillväxt medan USA ligger kvar på en hög nivå. Integrationen av Elsafe löper väl med förväntade positiva resultateffekter.
 
Viktiga händelser under året
Avtal har tecknats om förvärv av Securitron Magnalock - USAs ledande tillverkare av magnetiska lås och elektroniska panikreglar. Förvärvet av Securitron innebär ett viktigt komplement till koncernen, då det adderar en betydelsefull grupp av elektromekaniska låsprodukter samtidigt som det öppnar nya distributionskanaler för dessa produkter i allmänhet. Marknaden för elektromekaniska låsprodukter är ett av låsmarknadens snabbast växande segment bl a är dessa produkter viktiga komponenter i alla elektroniska säkerhetssystem.
 
Securitron har en hög lönsamhet. Omsättningen för 1998 beräknas uppgå till 19 MUSD. Vid konsolideringen av bolaget beräknas en goodwill om cirka 15 MUSD att uppstå. Förvärvet förutsätter godkännande av amerikanska konkurrensmyndigheter.
 
Vidare har den norska verksamheten avyttrat två låssmeder som ingick i den tidigare förvärvade Møller Undall-gruppen. Avyttringen har påverkat omsättningen med cirka 20 MSEK i perioden.
 
Förvärvet av Medeco genomfördes 1 juli. Bolaget är USAs ledande tillverkare av säkerhetscylindrar och visar god lönsamhet. Omsättningen förväntas under 1998 uppgå till 55 MUSD. Genom förvärvet får ASSA ABLOY tillgång till det starka etablerade cylinderprogram som saknats inom den amerikanska verksamheten.
 
Under april förvärvades 49% av Cerrajeras Scovill i Mexico. Scovill är en av landets tre ledande låstillverkare. Med förvärvet följer en plattform för export till stora delar av Latinamerika. Vidare ingår Mexico i NAFTA, vilket ger gruppen en kostnadseffektiv produktionsenhet nära den viktiga amerikanska marknaden. ASSA ABLOY har option på att förvärva resterande 51% av aktierna enligt en formel baserad på företagets lönsamhetsutveckling.
 
Bolagen konsolideras från 1 juli respektive 1 maj där Scovill redovisas enligt kapital-andelsmetoden.
 
Vidare förvärvades i slutet av april Rumäniens ledande låstillverkare Urbis med en marknadsandel på 70%. Behovet av säkerhet i landet ökar och med Urbis marknads-ledande ställning får ASSA ABLOY en unik möjlighet att bidra till och växa med utvecklingen av den rumänska lås- och säkerhetsmarknaden. Omsättningen för URBIS för innevarande år beräknas nå 50 MSEK. Konsolidering sker sedan förvärvsdagen.
 
Förväntningar inför 1998
Den tidigare presenterade bedömningen om en fortsatt god volym- och resultatutveckling för ASSA ABLOY under 1998 står fast.
 
Köpenhamn, 10 augusti 1998
 
Carl-Henric Svanberg
VD och koncernchef
 
Denna delårsrapport har översiktligt granskats av bolagets revisorer.
 
ASSA ABLOY är världens ledande låskoncern med en omsättning överstigande 8 miljarder kronor. Antalet anställda är cirka 10 000. ASSA ABLOY utvecklar, tillverkar och marknadsför mekaniska lås, industrilås, elektromekaniska och elektroniska lås samt hotellås. Koncernen har marknadsledande positioner i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike, Belgien, Tjeckien, Rumänien, Mexiko och USA samt en världsledande ställning inom området för hotellsäkerhet.
 
Ytterligare information lämnas av Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef, tel. 08-698 85 52 alt. 070-510 05 51 eller Göran Jansson, ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-698 85 72 alt. 070-748 85 72.
 
ASSA ABLOY AB (publ)
 
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-698 85 70, Fax: 08-698 85 85
 
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90 http://www.assaabloy.se