ASSA ABLOY Delårsrapport januari-september 1998

1998-11-05

 
OMSÄTTNING OCH RESULTAT JANUARI-SEPTEMBER 1998
ASSA ABLOY-koncernens omsättning uppgick till 6317 MSEK (4949), vilket motsvarar en ökning på 28%. Den organiska tillväxten för jämförbara enheter och i lokal valuta uppgick till 7%. Under året förvärvade enheter har ökat omsättningen med 110 MSEK. Förändrade valutakurser har påverkat omsättningen med +91 MSEK.
 
Koncernens resultat före skatt uppgick till 530 MSEK (366), vilket motsvarar en ökning på 45%. Vid omräkning av de utländska dotterbolagens resultat har en positiv effekt om 5 MSEK uppstått p g a förändrade valutakurser. Vinst per aktie för perioden ökade till 5,05 SEK (3,73). Vinst per aktie har beräknats efter full konvertering och full skatt samt på genomsnittligt antal aktier.
 
Kassaflödet före skatt och företagsförvärv uppgick till 640 MSEK (534), vilket är i linje med årets förväntan om ett kassaflöde överstigande resultatet.
 
DOTTERBOLAGENS UTVECKLING
De svenska enheterna visar för de första nio månaderna en tillväxt om 5% jämfört med motsvarande period föregående år. Byggaktiviteten ökar i Sverige vilket påverkar projektförsäljningen positivt. Samtidigt noteras under tredje kvartalet en något minskad efterfrågan från dörr- och fönsterindustrin.
 
Finland visar en ökningstakt om 11%. Hemmamarknaden utvecklas stabilt. Ökningstakten mot fjolåret sjunker något med hänsyn till att Abloys dörrstängar-program för den amerikanska marknaden nu löper framgångsrikt sedan mer än ett år tillbaka. På grund av den finansiella krisen avstannade leveranserna till Ryssland under perioden. Det underliggande behovet av allt bättre lås finns dock kvar.
 
Norge visar god tillväxt om 6% trots den generella avmattningen i ekonomin. En uppgradering pågår mot högre säkerhet som väl kompenserar för en minskad nybyggnation. Resultatet fortsätter att öka snabbare än omsättningen.
 
De danska verksamheten visar, efter den under våren inträffade storstrejken, åter god tillväxt med en ökningstakt om 7% under tredje kvartalet. Ackumulerat uppgår tillväxten till 3%.
 
Tyskland och IKON fokuserar i första hand på marknadssegmenetet institutioner och offentliga myndigheter som för närvarande visar svag tillväxt. Omsättningen ligger i stort sett i nivå med föregående år. Integrationen av Dörrenhaus löper enligt plan med bl a en utrensning av olönsamma produkter.
 
FAB i Tjeckien visar fortsatt god volym- och resultatutveckling med en tillväxt om 14%. Under perioden har den resterande minoritetsposten(30%) i det slovakiska dotterbolaget förvärvats.
 
Även Storbritannien visar god volym- och resultatutveckling och tillväxten uppgår till 8%. Efterfrågan på låsprodukter för högre säkerhet ökar vilket är en bidragande orsak till tillväxten.
 
Frankrike visar under tredje kvartalet en lägre tillväxt vilket delvis förklaras av en ökad fokusering på lönsamma produkt- och kundsegment. Nybyggnationstakten ökar även om en viss avmattning i tillväxttakten kunnat noteras under tredje kvartalet. Integrationsarbetet fortsätter med förväntade resultateffekter.
 
De amerikanska enheterna visar en organisk tillväxt om 9 %. Några konkreta tecken på en generell avmattning har ännu ej noterats. Rationaliseringsarbetet fortlöper med kontinuerliga resultatförbättringar inom samtliga enheter. Integrationen av Medeco fungerar väl.
 
VingCard noterar en fortsatt god tillväxt på 10%. Försäljningen i Europa visar mycket god tillväxt. USA utvecklas väl, medan Asien har mattats som en följd av de rådande omständigheterna i området. Efter de senaste årens starka tillväxt pågår nu ett rationaliseringsprogram inom bolaget som stadigt ökar lönsamheten.
 
Förvärv
Förvärvet av Securitron Magnalock ­ USAs ledande tillverkare av magnetiska lås och elektroniska panikreglar genomfördes den 22 oktober. Förvärvet av Securitron innebär ett viktigt komplement till koncernen, då det adderar en betydelsefull grupp av elektromekaniska låsprodukter samtidigt som det öppnar nya distributionskanaler för dessa produkter i allmänhet. Marknaden för elektromekaniska låsprodukter är ett av låsmarknadens snabbast växande segment, då dessa produkter bl a är viktiga komponenter i alla elektroniska säkerhetssystem.
 
Under oktober har förvärv skett av New England Lock & Hardware Co, USA. Bolaget tillverkar sedan början av seklet låsprodukter under varumärket Segal, som är ett av de mest förekommande dörrlåsen i New York-området. Förvärvet är en fortsättning på ett framgångsrikt samarbete mellan Medeco och Segal och ger möjlighet till expansion inom marknaden för lås till bostäder. Omsättningen för 1998 beräknas uppgå till ca 2 MUSD. Förvärvet ger en obetydlig goodwill.
 
FÖRVÄNTNINGAR INFÖR 1998
Den tidigare presenterade bedömningen om en fortsatt god volym- och resultatutveckling för ASSA ABLOY under 1998 står fast.
 
Troyes, Frankrike, 5 november 1998
 
Carl-Henric Svanberg
VD och koncernchef
 
ASSA ABLOY är världens ledande låskoncern med en omsättning överstigande 8 miljarder kronor. Antalet anställda är cirka 10 000. ASSA ABLOY utvecklar, tillverkar och marknadsför mekaniska lås, industrilås, elektromekaniska och elektroniska lås samt hotellås. Koncernen har marknadsledande positioner i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike, Belgien, Tjeckien, Rumänien, Mexiko och USA samt en världsledande ställning inom området för hotellsäkerhet.
 
Ytterligare information lämnas av
Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef, tel. 070-510 05 51 eller
Göran Jansson, ekonomi- och finansdirektör, tel: 070-748 85 72.
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-698 85 70, Fax: 08-698 85 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
 
http://www.assaabloy.se