Integritetsmeddelande – Förfrågan från registrerad

ASSA ABLOY AB kommer att behandla dina personuppgifter rörande din förfrågan om personuppgiftshantering på följande sätt.

Vilka personuppgifter behandlar ASSA ABLOY i samband med din förfrågan och varför?

På vilken grund kommer ASSA ABLOY använda dina personuppgifter?

Överföring av personuppgifter

Hur länge sparar ASSA ABLOY dina personuppgifter?

Informations- och åtkomsträttigheter

 

Vilka personuppgifter behandlar ASSA ABLOY i samband med din förfrågan och varför?

Vi kommer att lagra och använda:

(a) din kontaktinformation för att kunna kommunicera med dig angående din förfrågan,

(b) de uppgifter du förser oss med i samband med din för­frågan,

(c) information som behövs för att kunna bekräfta din identitet (såsom kopia av identitetshandling, anställningsnummer eller kundnummer), samt

(d) ytterligare person­uppgifter som krävs för att besvara din förfrågan.

 

På vilken grund kommer ASSA ABLOY använda dina personuppgifter?

Vår insamling och behandling av dina personuppgifter baseras på kravet att uppfylla den lagliga skyldigheten att svara på en förfrågan från registrerad i enlighet med rådets för­ordning (EU) 2016/679 (GDPR) samt andra tillämpliga dataskyddsregler och för­ordningar.

 

Överföring av personuppgifter

Överföring av dina uppgifter kan komma att ske till följande kategorier av mottagare, i den utsträckning det behövs för att fullgöra lagliga skyldigheter eller annars för att uppfylla din förfrågan:

(i) myndigheter,

(ii) andra bolag inom ASSA ABLOY-koncernen som behöver åtkomst till sådan information för att vi ska kunna besvara din förfrågan samt

(iii) utomstående tjänsteleverantör eller samarbets­partner som utför tjänster för vår räkning. Tjänsteleverantörer och samarbets­partners får endast behandla personuppgifter i enlighet med våra instruktioner.

Om överföring av uppgifter till myndigheter, andra bolag inom ASSA ABLOY-koncernen eller tjänsteleverantörer utanför EU/EES är aktuell sker sådan i enlighet med tillämplig person­uppgiftslagstiftning och endast för de ändamål som anges ovan. Denna typ av över­föringar grundas normalt på EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

 

Hur länge sparar ASSA ABLOY dina personuppgifter?

Vi lagrar de personuppgifter som hanteras i samband med din förfrågan i arton (18) månader efter att vårt sista svar har skickats.

Om vi svarar på din förfrågan och det inte leder till vidare kommunikation raderar vi de personuppgifter som samlats in, och behandlats, i samband med din förfrågan inom tre (3) månader.

 

Informations- och åtkomsträttigheter

Rätt till tillgång och rättelse

Du har rätt att begära tillgång till persondata som berör dig. Detta inkluderar rätten att informeras om vilken typ av persondata om dig som behandlas, hur denna persondata behandlas samt syftet med denna behandling. Du har även rätt att ändra eller lägga till persondata om denna är oriktig eller ofullständig. Så fort vi får information om att oriktiga persondata behandlas rättar vi dessa så fort vi kan och informerar dig om det.

 

Rätt att radera

Du kan begära att dina persondata raderas i bland annat följande situationer:

  • Om persondata inte längre behövs för det syfte i vilket den samlades in,
  • om du motsätter dig behandlingen av persondata där företagets intresse inte överstiger ditt,
  • om processen är olaglig eller
  • om persondata måste raderas för att vi ska kunna följa ett legalt krav.

Om du har frågor om dina rättigheter att radera data är du välkommen att kontakta Data Protection Manager (DPM) (vänligen se nedan för kontaktuppgifter). Vänligen observera att vi har rätt att neka din begäran om användningen är tillåten eller krävs enligt lag eller annan rättslig grund.

 

Rätt att invända

Du har även rätt att invända mot att vi använder dina persondata som ligger i vårt legitima intresse. Om du invänder kommer vi inte längre att behandla dina persondata såvida vi inte kan visa att vår rättsliga grund överstiger dina intressen eller rättigheter eller om vi måste försvara ett juridiskt krav.

 

Rätt att begränsa

Du har rätt att be oss att begränsa behandlingen av dina persondata i följande situationer:

  • om dessa inte längre behövs för det syfte de samlades in eller behandlades,
  • om du drar tillbaka ditt samtycke av databehandling som vi baserar på ditt samtycke,
  • om du anser att dina persondata inte är korrekta,
  • om du anser att processen är olaglig eller
  • om vi behandlar dina persondata baserat på vårt legitima intresse där vi inte har ett intresse som väger tyngre än ditt sekretessintresse.

 

Rätten till dataportabilitet

Om du begär tillgång till persondata om dig som du själv har försett oss med och om person­data behandlas automatiskt och/eller enligt ett avtal mellan dig och ASSA ABLOY har du rätt att be att datan tillhandahålls i ett strukturerat, vanligt och maskin­läsligt format och du kan även be att persondata överförs till en annan person­uppgifts­ansvarig, om detta är tekniskt möjligt.

I vissa fall kan vi behöva begränsa ovan rättigheter för att skydda publika intressen och våra intressen.

ASSA ABLOY AB, org. nr 556059-3575, ansvarar för behandlingen av dina person­uppgifter, och begäran om att utöva dina rättigheter enligt ovan ska adresseras till gc.privacy@assaabloy.com eller ASSA ABLOY AB, att: ASSA ABLOY DPM, Box 703 40, SE-107 23 Stockholm. 

Om du har ett klagomål på ASSA ABLOYs behandling av dina personuppgifter kan du rapportera detta till behörig tillsynsmyndighet för ASSA ABLOYs behandling av person­uppgifter, Datainspektionen.

 

Integritetsmeddelande, version 1.1, 26 april 2019