Stark försäljningstillväxt

Under det fjärde kvartalet accelererade organiska tillväxten till 6%, vilket resulterade i en stark organisk tillväxt om 5% för helåret. Tillväxten från förvärv och avyttringar uppgick netto till 3% under kvartalet (2% för helåret). Alla divisioner rapporterade organisk tillväxt. Den organiska tillväxten var mycket stark i Americas (14%) och Asia Pacific (11%), stark i Global Technologies (8%) och för EMEA och Entrance Systems uppgick tillväxten till 3% respektive 2%.

Nyckeltal

  • Omsättningen ökade med 15% till 23 167 MSEK (20 109), varav 6% (5) organisk och 3% (3) förvärvad tillväxt netto 
  • Mycket stark tillväxt för Americas och Asia Pacific. Stark tillväxt för Global Technologies, god tillväxt för EMEA och tillväxt för Entrance Systems
  • Avtal har tecknats om fem förvärv med en sammantagen förväntad årsomsättning på cirka 800 MSEK 
  • Ett nytt strukturprogram har lanserats vid årsskiftet. Den totala kostnaden beräknas uppgå till cirka 1 500 MSEK med en återbetalningstid understigande  tre år
  • Rörelseresultatet 2) (EBIT) var 3 746 MSEK (3 359), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,2% (16,7)
  • Nettoresultatet 2) uppgick till 2 588 MSEK (2 385)
  • Vinst per aktie 2) uppgick till 2,33 SEK (2,15)
  • Operativt kassaflöde uppgick till 4 923 MSEK (4 876)
  • Styrelsen föreslår en utdelning för 2018 om 3,50 SEK (3,30) per aktie.