Kvartalsrapport och bokslutskommuniké 2017

En summering av fjärde kvartalet och helåret 2017.

Fjärde kvartalet

  • Omsättningen ökade med 3% till 20 109 MSEK (19 484), varav 5% (1) organisk och 3% (2) förvärvad tillväxt netto
  • Stark tillväxt uppvisades för Global Technologies och EMEA och god tillväxt för Americas, Entrance Systems och Asia Pacific
  • Avtal har tecknats om förvärv av två verksamheter med en sammantagen förväntad årsomsättning på cirka 400 MSEK
  • Rörelseresultatet1) (EBIT) var 3 359 MSEK (2 913), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,7% (15,0)
  • Nettoresultatet1) uppgick till 2 385 MSEK (2 088)Vinst per aktie1) uppgick till 2,15 SEK (1,88)
  • Operativt kassaflöde var fortsatt starkt och uppgick till 4 876 MSEK (4 620)
  • Nico Delvaux har utnämnts till ny VD och koncernchef för ASSA ABLOY med tillträde den 15 mars 2018
  • Styrelsen föreslår en utdelning för 2017 om 3,30 SEK (3,00) per aktie.

Helåret 2017

Koncernens omsättning för helåret 2017 ökade med 7% till 76 137 MSEK (71 293). Den organiska tillväxten var 4% (2). Förvärv och avyttringar bidrog med 2% (3), varav 3% (4) förvärv och -1% (-1) avyttringar. Valutaeffekter påverkade omsättningen med 1% (0).

Koncernens rörelseresultat, EBIT, exklusive strukturkostnader uppgick till 12 341 MSEK (11 254) vilket var en ökning med 10% jämfört med föregående år. Motsvarande rörelsemarginal (EBIT) uppgick till 16,2% (15,8). 

Rörelseresultatet före avskrivningar från förvärv, EBITA, exklusive strukturkostnader uppgick till 12 584 MSEK (11 450). Motsvarande EBITA-marginal exklusive strukturkostnader var 16,5% (16,1).

Vinst per aktie exklusive strukturkostnader uppgick till 7,77 SEK (7,09), en ökning med 10% jämfört med föregående år. Operativt kassaflöde uppgick till 10 929 MSEK (10 467), en ökning med 4%.