Bokslutskommuniké 2016

En summering av fjärde kvartalet och helåret 2016.

Solid underliggande utveckling i fjärde kvartalet

  • Omsättningen ökade 6% till 19 484 MSEK (18 301), varav 1% (5) organisk tillväxt. Förvärv och avyttringar var 2%, varav 3% förvärv och -1% avyttringar
  • God tillväxt för Entrance Systems och EMEA samt tillväxt för Americas och Global Technologies
  • Negativ tillväxt för Asia Pacific, främst på grund av svag efterfrågan i Kina. ● Det tidigare aviserade strukturprogrammet lanserades med en rörelsekostnad om 1 597 MSEK
  • Rörelseresultatet1) (EBIT) var 2 913 MSEK (3 038), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 15,0% (16,6)– Justerat rörelseresultat (EBIT), exklusive nedskrivning i Kina på 300 MSEK, var 3 213 MSEK (3 038), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,5% (16,6)
  • Nettoresultatet1) uppgick till 2 088 MSEK (2 120)
  • Vinst per aktie1) uppgick till 1,88 SEK (1,91)● Operativt kassaflöde var fortsatt starkt och uppgick till 4 620 MSEK (4 625)
  • Styrelsen föreslår en utdelning för 2016 om 3,00 SEK (2,65) per aktie.

Helår 2016

Koncernens omsättning för helåret 2016 ökade 5% till 71 293 MSEK (68 099). Den organiska tillväxten var 2% (4). Förvärv och avyttringar  bidrog med 3%, varav 4% förvärv och -1% avyttringar. Valutaeffekter påverkade omsättningen med 0%.

Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, exklusive strukturkostnader uppgick till 12 833 MSEK (12 512). Motsvarande marginal exklusive strukturkostnader var 18,0% (18,4). Koncernens rörelseresultat, EBIT, exklusive strukturkostnader uppgick till 11 254 MSEK (11 079) vilket var en ökning med 2% jämfört med föregående år. Motsvarande rörelsemarginal (EBIT) uppgick till 15,8% (16,3). 

Vinst per aktie exklusive strukturkostnader uppgick till 7,09 SEK (6,93), en ökning med 2% jämfört med föregående år. Operativt kassaflöde uppgick till 10 467 MSEK (9 952).