Solid underliggande utveckling för ASSA ABLOY

"Det andra kvartalet fortsatte med stark organisk tillväxt på 5%. Den organiska tillväxten var stark i divisionerna Americas 9%, Global Technologies 6% och Entrance Systems 6%, samtidigt som Asia Pacific och EMEA visade stabil organisk tillväxt om 2%," säger Nico Delvaux, VD och koncernchef för ASSA ABLOY.

"Det andra kvartalets rörelseresultat minskade med 6% jämfört med föregående år till 2 911 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 13,8%. Koncernens justerade rörelseresultat, exklusive nedskrivningar av rörelsetillgångar om –400 MSEK, var 3 311 MSEK och motsvarade en stabil rörelsemarginal om 15,7%.  

Operativt kassaflöde var starkt och ökade med 11% till 2 855 MSEK i det andra kvartalet. Vi fortsätter att ha fullt fokus på våra pågående omstruktureringsprogram och, som tidigare kommunicerats, förväntar vi oss att lansera ett nytt strukturprogram vid slutet av 2018."

Nyckeltal

Omsättningen ökade med 9% till 21 140 MSEK (19 387), varav 5% (2) organisk och 2% (2) förvärvad tillväxt netto. 

Stark tillväxt för Americas, Global Technologies och Entrance Systems och stabil tillväxt för Asia Pacific och EMEA

Nedskrivning av goodwill och övriga immateriella tillgångar i Asia Pacific om –5 595 MSEK och –400 MSEK hänförligt till en nedskrivning av rörelsetillgångar 

Avtal har tecknats om förvärv av åtta verksamheter med en sammantagen förväntad årsomsättning på cirka 1 200 MSEK. Trädörrsverksamheten i USA, med en årsomsättning om cirka 600 MSEK, avyttrades 

Rörelseresultatet (EBIT) 1) var 2 911 MSEK (3 114), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 13,8% (16,1)● Nettoresultatet 1) uppgick till 2 049 MSEK (2 179)

Vinst per aktie 1) uppgick till 1,84 SEK (1,96)

Operativt kassaflöde ökade med 11% och uppgick till 2 855 MSEK (2,575).