ASSA ABLOYs årsredovisning 2012

/Global/Investors/Annual-Report/2012/School%20children%20524x224.jpg

ASSA ABLOYs årsredovisning 2012 finns tillgänglig som PDF samt beställningsbar tryckt version.

Ladda ner pdf

Ladda ner ditt ex av årsredovisningen

Beställ tryckta kopior

Här kan du beställa din tryckta kopia av årsredovisningen. 

Utdrag ur kommentar från VD och koncernchef Johan Molin

Vinnande strategi på en utmanande marknad

"Återigen kan vi se tillbaka på ett mycket bra år för ASSA ABLOY, trots tuffa marknadsförutsättningar i en global konjunkturnedgång. Omsättningen steg med 12 procent till 46 619 MSEK och vi växte organiskt med 2 procent. Rörelseresultatet ökade 13 procent till 7 501 MSEK och marginalen stärktes ytterligare till 16,1 procent. Våra prestationer under 2012 bekräftar än en gång den långsiktiga styrkan i koncernens strategier och aktivitetsprogram. under fem år av finanskris har ASSA ABLOY ökat omsättningen med 34 procent och rörelseresultatet med 36 procent, med fortsatt starkt kassaflöde och god finansiell stabilitet.

De senaste årens goda utveckling har befäst ASSA ABLOYs position som världens största företag inom lås- och totala dörrlösningar och ger ett bra utgångsläge för fortsatt lönsam tillväxt och värdeskapande."

Viktiga händelser under året:

  • Omsättningen ökade med 12 procent till 46 619 MSEK (41 786).
  • Rörelseresultatet uppgick till 7 501 MSEK (6 624¹).
  • Vinst per aktie efter full utspädning uppgick till 13,84 SEK (12,30¹).
  • Det operativa kassaflödet uppgick till 7 044 MSEK (6 080²).
  • Investeringar i produktutveckling fortsatte på en accelererad nivå och en mängd nya produkter lanserades.