ASSA ABLOYs Årsredovisning 2011

/Global/Investors/Annual-Report/2011/Annual-Report-2011-524x224.jpg

Härmed presenterar vi ASSA ABLOYs Årsredovisning 2011, tillgänglig i en online-version, som PDF samt beställningsbara tryckta exemplar.

Rapporten som PDF

Ladda hem ASSA ABLOYs Årsredovisning 2011 som PDF.

Beställ tryckt kopia

Här kan du beställa din tryckta kopia av ASSA ABLOYs Årsredovisning 2011.

Utdrag ur kommentar från VD och koncernchef Johan Molin

"2011 var ett framgångsrikt år för koncernen trots mycket utmanande marknadsförhållanden. Jag kan med glädje konstatera att den strategiska inriktningen har lett till fortsatt lönsam tillväxt. Den organiska tillväxten var tillfredställande med 4 procent trots att efterfrågan var svag på de mogna marknaderna under hela året. På de nya marknaderna dämpades tillväxten successivt under året med undantag för Asien. Den långsiktiga tillväxten skapas av investeringar i marknadsorganisationen och i nya produkter. Dessa fortsatte med än större intensitet under året.

2011 var också året då koncernen gjorde sin största strukturaffär någonsin i och med förvärvet av Crawford. Totalt förvärvades 18 bolag under året vilket gav 17 procent i förvärvad tillväxt. effektiviseringsarbetet fortskred under året och i slutet av 2011 lanserades ett nytt strukturprogram som omfattar samtliga divisioner. En god organisk tillväxt, stora förvärv och framgångsrika effektivitetsprogram ledde till att omsättning och rörelseresultat blev de högsta någonsin och att koncernens finansiella ställning var fortsatt stark."

Nyckeltal och händelser

  • Omsättningen ökade med 13 procent till 41 786 MSEK (36 823)
  • Rörelseresultatet uppgick till 6 624* MSEK (6 046)
  • Vinst per aktie efter full utspädning uppgick till 12,301 SEK (10,89)
  • Det operativa kassaflödet uppgick till 6 080 MSEK (6 285)**
  • Investeringar i produktutveckling fortsatte på en accelererad nivå och en mängd nya produkter lanserades
  • Största strukturaffären någonsin genom förvärvet av Crawford

*Exklusive jämförelsestörande poster.
**Exklusive omstruktureringsbetalningar.