Årsredovisning 2009

/Global/Investors/Annual-Report/2009/Annual%20report%202009-524x224.jpg

Digital online-version av rapporten

Öppna webbårsredovisning 2009.

Rapporten som pdf

Ladda ned Årsredovisning 2009.

Nyckeltal och händelser

  • Omsättningen ökade med 0 procent till 34 963***MSEK (34 829***).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 5 413* MSEK (5 526*).
  • Vinst per aktie efter full utspädning uppgick till 9,22* SEK (9,21*).
  • Utdelning per aktie, SEK 3,60**.
  • Det operativa kassaflödet**** ökade kraftigt och uppgick till 6 843 MSEK (4 769).
  • De två framgångsrika strukturprogrammen, lanserade 2006 och 2008, har följts upp av ett nytt projekt som startade under fjärde kvartalet 2009. Programmet innebär att elva produktionsenheter stängs och fyra konverteras till slutmontering till en total kostnad av 930 MSEK. Programmen tryggar fortsatta effektiviseringar inom koncernen.
  • Kraftfulla investeringar i produktutvecklingen genomfördes vilket kommer att ge positiva bidrag till försäljningen. 
  • Under året skedde åtta förvärv som tillför en omsättning på årsbasis om cirka 1 175 MSEK.

*Exklusive jämförelsestörande poster. **Enligt styrelsens förslag. ***Omklassificering har skett av 2008 och 2009. ****Exklusive betalning avseende omstrukturering.