Investment Story

ASSA ABLOYs investment story bygger på drygt 20 år av framgångsrik tillväxt som har gjort ASSA ABLOY till världsledare inom lås-och dörrlösningar.
Framtida aktieägarvärde byggs på organisk och förvärvad tillväxt samt ett fortsatt arbete med rationaliseringar och synergier i koncernen.

Få en bra överblick över ASSA ABLOYs utveckling genom att se VD Johan Molins tal från årsstämman 2016.

ASSA ABLOYs organisation

Ett komplett utbud av lås- och dörrlösningar

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar och erbjuder ett mer komplett produktutbud än något annat bolag på marknaden.I den snabbväxande sektorn för elektromekaniska säkerhetslösningar, som står för mer än hälften av försäljningen, har koncernen en ledande ställning inom till exempel passerkontroll, identifieringsteknologi, dörrautomatik och hotellsäkerhet.

ASSA ABLOY är låsbranschens starkaste globala aktör. Varumärket ASSA ABLOY finns representerat i alla stora regioner, på både mogna och nya marknader, med ledande positioner i större delen av Europa, Nordamerika, Asien och Stillahavsområdet.

ASSA ABLOY har egen verksamhet i över 70 länder och auktoriserade återförsäljare över hela världen.Sedan koncernen bildades 1994 har ASSA ABLOY utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med omkring 48 500 anställda.

Finansiella mål


ASSA ABLOYs finansiella mål är en tillväxt på 10 % genom en kombination av 5 % organisk och 5 % förvärvad tillväxt samt en rörelsemarginal på 16–17 % över en konjunkturcykel.

ASSA ABLOYs stabila kundbas genererar en stabil försäljning och lönsamhet, vilket i sin tur driver på den organiska tillväxten.Tack vare sin unika globala marknadstäckning och världens största installerade bas av lås- och dörrlösningar är två tredjedelar av ASSA ABLOYs försäljning riktad till eftermarknaden.

Eftermarknaden består av renoveringar, om- och tillbyggnader, utbyten och uppgraderingar. Efterfrågan på eftermarknaden är mer stabil än inom nybyggnation, vilket innebär att ASSA ABLOYs försäljning och lönsamhet blir mindre känslig för konjunkturväxlingar.

Tre fjärdedelar av koncernens försäljning sker till kommersiella och institutionella kunder med högre efterfrågan på elektroniska produkter och komplexa lösningar och därmed högre lönsamhet.

Bra spridning av försäljning och kunder

ASSA ABLOYs stabila kundbas genererar en stabil försäljning och lönsamhet, vilket i sin tur driver på den organiska tillväxten.

Tack vare sin unika globala marknadstäckning och världens största installerade bas av lås- och dörrlösningar är två tredjedelar av ASSA ABLOYs försäljning riktad till eftermarknaden. Eftermarknaden består av renoveringar, om- och tillbyggnader, utbyten och uppgraderingar. Efterfrågan på eftermarknaden är mer stabil än inom nybyggnation, vilket innebär att ASSA ABLOYs försäljning och lönsamhet blir mindre känslig för konjunkturväxlingar.

Tre fjärdedelar av koncernens försäljning sker till kommersiella och institutionella kunder med högre efterfrågan på elektroniska produkter och komplexa lösningar och därmed högre lönsamhet.

Marknadsnärvaro

1 800 % ökning av omsättning 1994 - 2017

ASSA ABLOY har vuxit bland annat genom många förvärv och varumärkesportföljen består idag av ledande varumärken. För att utnyttja den värdefulla varumärkestillgången och dra nytta av koncernens storlek kombineras ASSA ABLOYs logotyp med de enskilda produktvarumärkena.

Dessa är väl kända och förankrade i lokala regler och säkerhetsstandarder. På så sätt drar koncernen fördel av den stora och globalt installerade basen och ökar synligheten av huvudvarumärket ASSA ABLOY som förenar koncernens säljavdelningar och står för innovation, ledande teknologi och totala lås- och dörrlösningar. Cirka 70 procent av koncernens försäljning sker under ASSA ABLOY-varumärket.

 

 

Sett ur ett länge tidsperspektiv har ASSA ABLOY haft en imponerande tillväxt sedan koncernen bildades 1994. På 20 år har ASSA ABLOY förvärvat över 200 bolag. Grunden till denna snabba expansion har varit koncernens förmåga att identifiera och bygga upp goda relationer med bolag som kan hjälpa ASSA ABLOY att uppnå sina mål, och sedan framgångsrikt förvärva och integrera dessa nya bolag.

ASSA ABLOY kommer att fortsätta tillämpa denna strategi för att kunna ta tillvara möjligheterna med ny teknologi och en marknad som hela tiden växer i takt med de ökade säkerhetsbehoven. Det innebär att ASSA ABLOY inte bara ligger före konkurrenterna när det gäller att identifiera nya kundbehov, utan har dessutom de resurser som krävs för att utveckla nya lösningar, sätta nya standarder och se till att marknaden kan tillgodose dessa behov.

Vi på ASSA ABLOY är stolta över vår förmåga att integrera nya förvärv i koncernen. Det handlar om att kombinera den globala koncernens storlek och räckvidd med lokal närvaro och expertis. På så sätt kan våra nya bolag skapa mervärde för alla våra kunder genom att bidra till helhetslösningar som uppfyller deras behov av säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Försäljningen på tillväxtmarknader har fyrdubblats under de senaste 8 åren, och det faktum att ASSA ABLOY är branschetta i Kina skapar en bra position för framtida tillväxt.

ASSA ABLOY har satsat betydande resurser för att öka marknadsnärvaron på de mest snabbväxande marknaderna och inte minst på en av världens potentiellt största marknader, Kina. Att verka i många olika sociala, kulturella och ekonomiska miljöer stärker ASSA ABLOYs kollektiva affärskompetens, vilket gör det enklare att förutse förändringar av efterfrågebeteendet på snabbväxande marknader i Asien, Sydamerika och Afrika, där tillväxten är större.

Ökad satsning på produktutveckling

Framgångsrik produktutveckling är av högsta vikt för ASSA ABLOYs fortsatta konkurrenskraft och ett kontinuerligt flöde av nya, innovativa produkter är den enskilt viktigaste drivkraften för koncernens mål om fem procent organisk tillväxt.ASSA ABLOYs gemensamma innovationsprocess och organisation drivs av ökad kundnytta, hållbarhet och lägre produktkostnader. Den tar sin utgångspunkt i insikter och kunders behov och beteeenden.

ASSA ABLOY strävar efter kostnadseffektiv innovationsprocess där onödigt slöseri, som till exempel tid, undviks.Målet inom produktinnovation är att andelen nya produkter ska vara minst 25 procent och bidra till högre marginaler. Innovationseffektiviteten ska fördubblas genom en kombination av effektivare processer och högre produktvärde.Under de senaste nio åren har investeringarna i produktutveckling ökat med närmare 160 procent och antalet utvecklingingenjörer stigit kraftigt, inte minst medarbetare med elektronikkompetens.

Under 2016 rankade affärsmagasinet Forbes, för tredje gången, ASSA ABLOY som ett av världens 100 mest innovativa företag.

Produktledarskap skapas genom innovation och kontinuerlig produktutveckling för ökad kundnytta och lägre produktkostnader. Kundfördelarna utvecklas i nära samarbete med slutanvändarna i en ständig process av många små steg. Det främsta målet är att uppfylla eller överträffa kundernas förväntningar.

Kostnadseffektivitet

Vinst per aktie

ASSA ABLOYs finansiella mål om en rörelsemarginal på 16 till 17 procent kan också mätas genom att titta på koncernens vinst per aktie, som har haft en positiv utveckling under många år. De senaste fem åren har omsättningen ökat med 25 procent, rörelseresultatet med 20 procent och vinsten per aktie med 36 procent.