Nyckeltalsdefinitioner


Organisk tillväxt
Förändring av omsättning i jämförbara enheter efter justering för förvärv och valutakurseffekter.

Bruttomarginal (EBITDA)
Rörelseresultat före avskrivningar i förhållande till omsättning.

Rörelsemarginal (EBIT)
Rörelseresultat i förhållande till omsättning.

Vinstmarginal (EBT)
Resultatet före skatt i förhållande till omsättning.

Operativt kassaflöde
Se uppställningen av operativt kassaflöde för ingående delar.

Nettoinvesteringar
Investeringar i anläggningstillgångar reducerat med försäljning av anläggningstillgångar.

Avskrivningar
Avskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar.

Nettoskuldsättning
Räntebärande skulder minskat med räntebärande placeringar.

Sysselsatt kapital
Balansomslutning minskad med räntebärande tillgångar och icke räntebärande skulder inklusive uppskjuten skatteskuld.

Soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Räntetäckningsgrad
Resultat före skatt plus räntenetto dividerat med räntenetto.

Avkastning på eget kapital
Årets resultat exklusive minoritetsintressen plus räntekostnader efter skatt avseende konvertibelt förlagslån i förhållande till genomsnittligt eget kapital (exklusive minoritetsintressen) efter utspädning.

Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat före skatt ökat med räntenetto i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.

Vinst per aktie efter skatt och före utspädning
Årets resultat exklusive minoritetsintressen i förhållande till vägt genomsnitt av antal aktier före utspädning.

Vinst per aktie efter skatt och utspädning
Årets resultat exklusive minoritetsintressen plus räntekostnader efter skatt avseende konvertibelt förlagslån i förhållande till vägt genomsnitt av antal aktier efter utspädning.

Eget kapital per aktie efter utspädning
Eget kapital exklusive minoritetsintressen ökat med konvertibelt förlagslån i förhållande till antal aktier efter utspädning.