Återköp av egna aktier

Sedan 2010 har styrelsen begärt och fått mandat av bolagsstämman att köpa tillbaka och överlåta egna aktier.

Syftet har varit:

1) att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde

2) att kunna tillvarata förvärvsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera företagsförvärv med egna aktier

3) en säkringsåtgärd för bolagets långsiktiga aktiesparprogram.

Årsstämman 2015 gav styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma förvärva högst så många aktier av serie B att ASSA ABLOY efter varje förvärv innehar högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Totalt 1 800 000 aktier av serie B innehas för närvarande av ASSA ABLOY AB efter återköp i syfte att säkra bolagets förpliktelser med anledning av bolagets utestående långsiktiga aktiesparprogram.