Valberedning

Årsstämman 2018 antog en instruktion för valberedningen som ska gälla tills vidare. Enligt instruktionen ska valberedningen utgöras av representanter för de fem röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti året innan det år då årsstämman infaller. Hänsyn kan tas för ägarförändringar efter detta datum i enlighet med instruktionen.

Valberedningen ska lämna förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, vice styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden, vice ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode för bolagets revisor samt eventuella förändringar av instruktionerna för valberedningen.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-mail till nominationcommittee@assaabloy.com. Valberedningens förslag till årsstämman offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman.