Styrelsens sammansättning

Styrelsen väljs årligen vid årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma och ska enligt bolagsordningen bestå av lägst sex och högst tio stämmovalda ledamöter. Två av ledamöterna utses av arbetstagarorganisationerna i enlighet med svensk lag. Arbetstagarorganisationerna utser även två suppleanter.

Styrelsen har från och med årsstämman 2017 bestått av nio stämmovalda ledamöter samt två arbetstagarrepresentanter. Med undantag av VD ingår ingen av styrelsens ledamöter i företagsledningen. VD saknar väsentliga aktieinnehav och delägarskap i företag som har betydande affärsförbindelser med ASSA ABLOY.

ASSA ABLOYs mångfaldspolicy som tillämpas avseende bolagets styrelse, utgörs av punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. Målsättningen är att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende de stämmovalda ledamöternas kompentens, erfarenhet och bakgrund, samt att jämn könsfördelning ska eftersträvas. Under 2017 har valberedningen beaktat mångfaldspolicyn vid framtagandet av sitt förslag till val av styrelseledamöter inför årsstämman 2017, vilket resulterade i nuvarande styrelse som valberedningen bedömde har en huvudsakligen ändamålsenlig sammansättning med hänsyn till såväl mångfaldspolicyn som bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Efter valet vid årsstämman 2017 är fyra av nio stämmovalda styrelseledamöter kvinnor. Vidare har det under året gjorts fördjupade genomgångar av utvalda divisioners verksamheter och koncernens gemensamma utvecklingscenter, Shared Technologies, i syfte att bland annat bredda styrelsens kompetens inom ASSA ABLOY. Som ett utfall av styrelsens utvärdering kommer styrelsen även att genomföra en utbildning hos Shared Technologies i början av 2018 för att få ytterligare förståelse för ASSA ABLOYs nya tekniska lösningar.