Styrelsens arbete 2017

Styrelsen har under året hållit tolv sammanträden. Vad gäller närvaro hänvisas till tabellen på sidan 49 i Bolagsstyrningsrapporten.

Vid de ordinarie styrelsesammanträdena har VD redogjort för koncernens resultat och finansiella ställning, inklusive utsikter för de kommande kvartalen. I den mån det varit aktuellt har förvärv och avyttringar behandlats.

Viktigare frågor som styrelsen behandlat under året omfattar rekrytering av ny VD, ett antal förvärv bland annat av Arjo Systems, August Home och Mercury Security samt avyttring av verksamheten i AdvanIDe. Styrelsen genomförde under året även fördjupade genomgångar av koncernens verksamheter inom divisionen Entrance Systems, divisionen Americas, divisionen EMEA och divisionen Global Technologies affärsenhet HID Global samt besökte divisionen EMEAs verksamhet i Birmingham, England. En översikt över styrelsens arbete framgår av tidslinjen på sidorna 48–49 i Bolagsstyrningsrapporten.

En utvärdering av styrelsens arbete sker årligen i form av en webbaserad enkät som varje styrelseledamot besvarar individuellt. Fokus för utvärderingen 2017 har varit inom området kompetensutveckling för styrelsen inom ASSA ABLOYs verksamhetsområden. En sammanfattning av resultatet av enkäten redovisas för styrelsen vid styrelsesammanträdet i november. De styrelseledamöter som önskar får även tillgång till utvärderingens fullständiga resultat. Styrelsens sekreterare presenterar det fullständiga resultatet av styrelseutvärderingen för valberedningen.