Styrelsens arbete 2016

Styrelsen har under året hållit nio sammanträden (sju ordinarie sammanträden, ett konstituerande sammanträde och ett extra sammanträde). Vad gäller närvaro hänvisas till tabellen på sidan 49 i Bolagsstyrningsrapporten.

Vid de ordinarie styrelsemötena har VD redogjort för koncernens resultat och finansiella ställning, inklusive utsikter för de kommande kvartalen. I den mån det varit aktuellt har förvärv och avyttringar behandlats. 

Viktigare frågor som styrelsen behandlat under året omfattar avyttringen av verksamheten inom billås till japanska ALPHA Corporation, samt ett antal förvärv bland annat av Trojan, Lighthouse och Bluvision. Styrelsen genomförde under året även fördjupade genomgångar av koncernens verksamheter inom divisionen Entrance Systems, divisionen APAC och divisionen Global Technologies affärsenheten Hospitality samt besökte divisionen Americas verksamhet i New Haven, Connecticut, USA. För en översikt av styrelsens arbete och utskottsmöten under 2016 hänvisas till tidslinjen på sidorna 48-49 i  Bolagsstyrningsrapporten.

En utvärdering av styrelsens arbete sker årligen i form av en webbaserad enkät som varje styrelseledamot besvarar individuellt. En sammanfattning av resultatet av enkäten redovisas för styrelsen vid styrelsesammanträdet i november. De styrelseledamöter som önskar får även tillgång till utvärderingens fullständiga resultat. Styrelsens sekreterare presenterar det fullständiga resultatet av styrelseutvärderingen för valberedningen.