Styrelsens arbete 2018

Styrelsen har under året hållit tio sammanträden. Vad gäller närvaro hänvisas till tabellen på sidan 51 i  Bolagsstyrningsrapporten.

Vid de ordinarie styrelsesammanträdena har VD redogjort för koncernens resultat och finansiella ställning, inklusive utsikter för de kommande kvartalen. I den mån det varit aktuellt har förvärv och avyttringar behandlats. 

Viktigare frågor som styrelsen behandlat under året omfattar nedskrivning av goodwill och övriga immateriella tillgångar samt rörelsetillgångar i den kinesiska verksamheten i divisionen Asia Pacific. Därutöver har styrelsen behandlat ett antal förvärv bland annat av HKC, Crossmatch och Luxer One samt avyttring av den amerikanska trädörrsverksamheten inom divisionen Americas, bestående av de två bolagen Graham Wood Doors och Maiman Company, till Masonite. Styrelsen genomförde under året även fördjupade genomgångar av koncernens verksamheter inom divisionen Global Technologies affärsenhet HID Global, divisionen Entrance Systems och divisionen Asia Pacific samt besökte divisionen EMEAs verksamhet i Albstadt och Berlin, Tyskland. En översikt över styrelsens arbete framgår av tidslinjen på sidorna 50–51 i Bolagsstyrningsrapporten.

En utvärdering av styrelsens arbete sker årligen i form av en webbaserad enkät som varje styrelseledamot besvarar individuellt. En sammanfattning av resultatet av enkäten presenteras för styrelsen. De styrelseledamöter som önskar får även tillgång till utvärderingens fullständiga resultat. Styrelsens sekreterare presenterar det fullständiga resultatet av styrelseutvärderingen för valberedningen.