Styrelsens arbete 2019

Styrelsen har under året hållit nio sammanträden. Vad gäller närvaro hänvisas till tabellen på sidan 49 i Bolagsstyrningsrapporten.

Vid de ordinarie styrelsesammanträdena har VD redogjort för koncernens resultat och finansiella ställning, inklusive utsikter för de kommande kvartalen. I den mån det varit aktuellt har förvärv och avyttringar behandlats. 

Viktigare frågor som styrelsen behandlat under året omfattar ett antal förvärv bland annat av agta record, LifeSafety Power, Placard, De La Rues internationella verksamhet inom nationella ID­handlingar,  AM Group och Spence Doors. Styrelsen genomförde under året även fördjupade genomgångar av koncernens verksamheter inom divisionen Global Technologies affärsenhet Global Solutions och divisionen EMEA samt besökte divisionen Asia Pacifics verksamhet i Guangzhou, Kina. En översikt över styrelsens arbete framgår av tidslinjen på sidorna 48­-49 i Bolagsstyrningsrapporten.

En utvärdering av styrelsens arbete sker årligen i form av en webbaserad enkät som varje styrelseledamot besvarar individuellt. En sammanfattning av resultatet av enkäten presenteras för styrelsen. De styrelseledamöter som önskar får även tillgång till utvärderingens fullständiga resultat. Styrelsens sekreterare presenterar det fullständiga resultatet av styrelseutvärderingen för valberedningen.