Revisionsutskottet

Revisionsutskottet utgörs av Jan Svensson (ordförande), Birgitta Klasén och Sofia Schörling Högberg. 

I revisionsutskottets arbetsuppgifter ingår att kontinuerligt kvalitetssäkra ASSA ABLOYs finansiella rapportering. En löpande dialog förs med bolagets revisor bland annat angående revisionens inriktning och omfattning. Revisionsutskottet ansvarar vidare för att utvärdera revisionsinsatsen och att informera bolagets styrelse och valberedning om resultatet därav samt att fortlöpande följa upp aktuell riskbild avseende legala risker i verksamheten. Revisonsutskottet har även till uppgift att stödja valberedningen med förslag vid val av revisorer och revisorsarvoden. Revisonsutskottet fastställer riktlinjer för upphandling av andra tjänster än revisorstjänster från bolagets revisor, men i övrigt har utskottet ingen beslutsbefogenhet. Möten i revisionsutskottet protokollförs och avrapporteras muntligen vid styrelsemötena.