Ersättning till styrelsen

Bolagsstämman beslutar om den ersättning som ska utgå till styrelseledamöterna. Årsstämman 2019 beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 6 675 000 SEK (ersättning för utskottsarbete inte inkluderat) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande; 2 350 000 SEK till ordföranden, 900 000 SEK till vice ordföranden samt 685 000 SEK till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter.

Som ersättning för utskottsarbete ska ordföranden för revisionsutskottet erhålla 275 000 SEK, ordföranden för ersättningsutskottet 150 000 SEK, ledamöter av revisionsutskottet (förutom ordföranden) 200 000 SEK vardera samt ledamot av ersättningsutskottet (förutom ordföranden) 75 000 SEK.

Styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter har inga pensionsförmåner eller avtal om avgångsvederlag. Till arbetstagarrepresentanter utgår inga styrelsearvoden.