Ersättning till styrelsen

Bolagsstämman beslutar om den ersättning som ska utgå till styrelseledamöterna. Årsstämman 2018 beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 6 780 000 SEK (ersättning för utskottsarbete inte inkluderat) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande; 2 100 000 SEK till ordföranden, 900 000 SEK till vice ordföranden samt 630 000 SEK till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter.

Som ersättning för utskottsarbete ska ordföranden för revisionsutskottet erhålla 275 000 SEK, ordföranden för ersättningsutskottet 150 000 SEK, ledamöter av revisionsutskottet (förutom ordföranden) 200 000 SEK vardera samt ledamöter av ersättningsutskottet (förutom ordföranden) 75 000 SEK vardera.

Styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter har inga pensionsförmåner eller avtal om avgångsvederlag. Till arbetstagarrepresentanter utgår inga styrelsearvoden.