Ersättning till styrelsen

Bolagsstämman beslutar om den ersättning som ska utgå till styrelseledamöterna. Årsstämman 2020 beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 7 360 000 kronor (ersättning för utskottsarbete inte inkluderat) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande; 2 350 000 kronor till ordföranden, 900 000 kronor till vice ordföranden och 685 000 kronor till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter.

Som ersättning för utskottsarbete ska ordföranden för revisionsutskottet erhålla 275 000 kronor, ordföranden för ersättningsutskottet 150 000 kronor, ledamöter av revisionsutskottet (förutom ordföranden) 200 000 kronor vardera samt ledamot av ersättningsutskottet (förutom ordföranden) 75 000 kronor.

Styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter har inga pensionsförmåner eller avtal om avgångsvederlag. Till arbetstagarrepresentanter utgår inga styrelsearvoden.