Revisor

Vid årsstämman 2020 valdes det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB (EY) som ny revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021. I samband med årsstämman 2020 meddelade EY att auktoriserade revisorn Hamish Mabon kommer utses till huvudansvarig revisor. Hamish Mabon är född 1965 och har förutom ASSA ABLOY revisionsuppdrag i Skanska AB, Essity AB, Husqvarna AB och SEB.

Den externa revisionen utförs i enlighet med International Standards on Auditing, ISA, och god revisionssed i Sverige. Revisionen av årsredovisningshandlingar för legala enheter utanför Sverige sker i enlighet med lagstadgade krav och andra tillämpliga regler i respektive land. 

För information om arvoden till revisorer samt utförda uppdrag i koncernen för de tre senaste räkenskapsåren, se Årsredovisning 2019 not 3 samt Årsredovisning 2018 not 3.

Adress till revisorn är Ernst & Young AB, Box 7850, 103 99 Stockholm, Sverige.