Revisor

Vid årsstämman 2019 omvaldes PricewaterhouseCoopers (PwC) till bolagets externa revisor fram till slutet av årsstämman 2020. I samband med årsstämman 2019 meddelade PwC att auktoriserade revisorn Bo Karlsson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor. Bo Karlsson är född 1966 och har förutom ASSA ABLOY revisionsuppdrag i SKF, Scania och Investment AB Latour.

PwC har varit koncernens revisor sedan koncernen bildades 1994. PwC avger revisionsberättelse avseende ASSA ABLOY AB, koncernen och en övervägande majoritet av dotterbolagen runt om i världen. Revisionen av ASSA ABLOY AB omfattar även styrelsens och VDs förvaltning. Huvudansvarig revisor deltar vid samtliga möten i revisionsutskottet samt på styrelsens möte i februari där han rapporterar sina observationer och rekommendationer från årets koncernrevision.

Den externa revisionen utförs i enlighet med International Standards on Auditing, ISA, och god revisionssed i Sverige. Revisionen av årsredovisningshandlingar för legala enheter utanför Sverige sker i enlighet med lagstadgade krav och andra tillämpliga regler i respektive land. Under 2019 beslutade ASSA ABLOY att starta en upphandling rörande revisionstjänster för att förbereda valet av extern revisor vid årsstämman 2020. 

För information om arvoden till revisorer samt utförda uppdrag i koncernen för de tre senaste räkenskapsåren, se Årsredovisning 2018 not 3 samt Årsredovisning 2017 not 3.

Adress till revisorn är PricewaterhouseCoopers AB, 113 97 Stockholm, Sverige.