Ersättningar

Redogörelse för ASSA ABLOYs system för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare samt för vart och ett av samtliga utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning 10.3 lämnas en redogörelse för ASSA ABLOYs system för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare samt för vart och ett av samtliga utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Ersättningarna överensstämmer med de av årsstämman 2017 fastställda riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses VD och koncernchef samt övriga medlemmar av ASSA ABLOYs koncernledning.

System för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare

Den rörliga delen av ersättningen till ledande befattningshavare utbetalas dels kontant, dels i form av aktier.

Ledande befattningshavare ska kunna erhålla årlig rörlig kontant ersättning baserat på utfallet i förhållande till finansiella mål och, i förekommande fall, personliga mål. Denna ersättning ska motsvara maximalt 75 procent av grundlönen (exklusive kostnader för sociala avgifter).

Koncernledningen ska därutöver, inom ramen för styrelsens förslag till långsiktigt aktiesparprogram (LTI 2017), kunna erhålla rörlig ersättning i form av aktier baserat på utfallet i förhållande till ett av styrelsen fastställt intervall avseende utvecklingen av vinst per aktie under 2017. I denna ersättningsmodell ingår även rätten att vid köp av aktier under vissa förutsättningar erhålla kostnadsfria matchningsaktier från bolaget. Denna ersättning ska, vid oförändrad aktiekurs, motsvara maximalt 75 procent av grundlönen (exklusive kostnader för sociala avgifter).

En mer detaljerad redogörelse för ersättning till ledande befattningshavare finns i de ersättningsriktlinjer som antagits på årsstämman 2017.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2017

Utestående incitamentsprogram

Aktiesparprogram

LTI 2017

Årsstämman 2017 beslutade att genomföra ett långsiktigt aktiesparprogram (LTI 2017) för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen.

För varje B-aktie som VD har förvärvat inom ramen för LTI 2017 har bolaget tilldelat en matchningsaktierätt samt fyra prestationsbaserade aktierätter. För varje B-aktie som övriga medlemmar av koncernledningen har förvärvat har bolaget tilldelat en matchningsaktierätt samt tre prestationsbaserade aktierätter. För varje B-aktie som övriga deltagare har förvärvat har bolaget tilldelat en matchningsaktierätt och en prestationsbaserad aktierätt.

Varje matchningsaktierätt ger innehavaren rätt att vederlagsfritt erhålla en B-aktie i bolaget efter tre år, under förutsättning att innehavaren, med vissa undantag, fortfarande är anställd inom koncernen vid offentliggörande av delårsrapporten för första kvartalet 2020, och har behållit de aktier som förvärvats inom ramen för LTI 2017. 

Varje prestationsbaserad aktierätt ger innehavaren rätt att vederlagsfritt erhålla en B-aktie i bolaget tre år efter tilldelning, under förutsättning att ovan angivna villkor har uppfyllts. Därtill ska maximinivån i ett av styrelsen fastställt intervall avseende utvecklingen för bolagets vinst per aktie under 2017 ha uppfyllts. Prestationsvillkoret har uppfyllts till 100%.

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt aktiesparprogram 2017

LTI 2016

Årsstämman 2016 beslutade att genomföra ett långsiktigt aktiesparprogram (LTI 2016) för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen.

För varje B-aktie som VD har förvärvat inom ramen för LTI 2016 har bolaget tilldelat en matchningsaktierätt samt fyra prestationsbaserade aktierätter. För varje B-aktie som övriga medlemmar av koncernledningen har förvärvat har bolaget tilldelat en matchningsaktierätt samt tre prestationsbaserade aktierätter. För varje B-aktie som övriga deltagare har förvärvat har bolaget tilldelat en matchningsaktierätt och en prestationsbaserad aktierätt.

Varje matchningsaktierätt ger innehavaren rätt att vederlagsfritt erhålla en B-aktie i bolaget efter tre år, under förutsättning att innehavaren, med vissa undantag, fortfarande är anställd inom koncernen vid offentliggörande av delårsrapporten för första kvartalet 2019, och har behållit de aktier som förvärvats inom ramen för LTI 2016. 

Varje prestationsbaserad aktierätt ger innehavaren rätt att vederlagsfritt erhålla en B-aktie i bolaget tre år efter tilldelning, under förutsättning att ovan angivna villkor har uppfyllts. Därtill ska maximinivån i ett av styrelsen fastställt intervall avseende utvecklingen för bolagets vinst per aktie under 2016 ha uppfyllts. Prestationsvillkoret har uppfyllts till 67%. 

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt aktiesparprogram 2016

LTI 2015

Årsstämman 2015 beslutade att genomföra ett långsiktigt aktiesparprogram (LTI 2015) för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen.

För varje B-aktie som VD har förvärvat inom ramen för LTI 2015 har bolaget tilldelat en matchningsaktierätt samt fyra prestationsbaserade aktierätter. För varje B-aktie som övriga medlemmar av koncernledningen har förvärvat har bolaget tilldelat en matchningsaktierätt samt tre prestationsbaserade aktierätter. För varje B-aktie som övriga deltagare har förvärvat har bolaget tilldelat en matchningsaktierätt och en prestationsbaserad aktierätt.

Efter den aktiesplit som genomfördes i juni 2015 ger varje matchningsrätt innehavaren rätt att vederlagsfritt erhålla tre B-aktier i bolaget efter tre år, under förutsättning att innehavaren, med vissa undantag, fortfarande är anställd inom koncernen vid offentliggörande av delårsrapporten för första kvartalet 2018, och har behållit de aktier som förvärvats inom ramen för LTI 2015.

Varje prestationsbaserad aktierätt ger innehavaren rätt att vederlagsfritt erhålla tre B-aktier (efter genomförd aktiesplit) i bolaget tre år efter tilldelning, under förutsättning att ovan angivna villkor har uppfyllts. Därtill ska maximinivån i ett av styrelsen fastställt intervall avseende utvecklingen för bolagets vinst per aktie under 2015 ha uppfyllts. Prestationsvillkoret har uppfyllts till 100%.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om långsiktigt aktiesparprogram 2015