Ersättningar

Redogörelse för ASSA ABLOYs system för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare samt för vart och ett av samtliga utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning 10.3 lämnas en redogörelse för ASSA ABLOYs system för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare samt för vart och ett av samtliga utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Med ledande befattningshavare avses VD och koncernchef samt övriga medlemmar av ASSA ABLOYs koncernledning (”Koncernledningen”).

System för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare

Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara mål, vilka beskrivs vidare nedan, och får uppgå till högst 75 procent av den årliga grundlönen.

Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara finansiella mål, såsom vinst per aktie (EPS), rörelseresultat (EBIT), kassaflöde och organisk tillväxt, och kan även vara kopplad till strategiska och/eller funktionella mål individuellt anpassade utifrån ansvar och funktion. Dessa mål ska vara utformade i syfte att främja ASSA ABLOYs affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en koppling till affärsstrategin eller främja den ledande befattningshavarens långsiktiga utveckling inom ASSA ABLOY.

Ersättningsutskottet ska för styrelsen bereda, följa och utvärdera frågor rörande rörlig kontantersättning till Koncernledningen. Inför varje årlig mätperiod för uppfyllelse av kriterier för tilldelning av rörlig kontantersättning ska styrelsen, baserat på ersättningsutskottets arbete, fastställa vilka kriterier som bedöms relevanta för den kommande mätperioden. När mätperioden har avslutats ska det fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Bedömningar avseende huruvida finansiella mål har uppnåtts ska baseras på fastställt finansiellt underlag för aktuell period.

Rörlig kontantersättning kan utbetalas efter avslutad mätperiod eller vara föremål för uppskjuten utbetalning. Utbetald rörlig kontantersättning kan återkrävas när sådan rätt följer av allmänna rättsprinciper.

Koncernledningen ska därutöver, inom ramen för långsiktigt aktie­sparprogram, kunna erhålla rörlig ersättning i form av aktier. Se nedan redogörelse för utestående långsiktiga aktiesparprogram.

En mer detaljerad redogörelse för ersättning till Koncernledningen finns i de ersättningsriktlinjer som antagits på årsstämman 2020.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2020

Utestående incitamentsprogram

Aktiesparprogram

LTI 2020

Årsstämman 2020 beslutade att genomföra ett långsiktigt aktiesparprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom ASSA ABLOY-koncernen (LTI 2020). För varje B-aktie som koncernens VD har förvärvat inom ramen för LTI 2020 har bolaget tilldelat sex prestationsaktierätter. För varje B-aktie som övriga medlemmar av koncernledningen har förvärvat inom ramen för LTI 2020 har bolaget tilldelat fem prestationsaktierätter. För varje B-aktie som övriga deltagare har förvärvat inom ramen för LTI 2020 har bolaget tilldelat fyra prestationsaktierätter.

Varje prestationsaktierätt ger innehavaren rätt att vederlagsfritt erhålla en B-aktie i bolaget tre år efter tilldelning (intjänandeperioden) under förutsättning att innehavaren, med vissa undantag, vid offentliggörande av ASSA ABLOYs delårsrapport avseende första kvartalet 2023 fortfarande är anställd inom ASSA ABLOY-koncernen och har behållit den privata investeringen inom ramen för LTI 2020.

Antalet prestationsaktierätter som berättigar till erhållande av B-aktier i bolaget beror på den årliga utvecklingen för ASSA ABLOYs vinst per aktie baserat på av styrelsen fastställda intervall under mätperioden 1 januari 2020 – 31 december 2022, där respektive år under mätperioden jämförs med det föregående året. Utfallet beräknas årligen, varvid en tredjedel av prestationsaktierätterna mäts mot utfallet för 2020, en tredjedel mäts mot utfallet för 2021 och en tredjedel mäts mot utfallet för 2022. Utfallen för respektive år kommer att mätas linjärt. Uppnås inte miniminivån i intervallet för året kommer de relevanta prestationsaktierätterna inte berättiga till några B-aktier och uppnås maximinivå i intervallet berättigar varje prestationsaktierätt kopplat till det relevanta året till en B-aktie.

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt aktiesparprogam 2020

LTI 2019

Årsstämman 2019 beslutade att genomföra ett långsiktigt aktiesparprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom ASSA ABLOY-koncernen (LTI 2019). För varje B-aktie som koncernens VD har förvärvat inom ramen för LTI 2019 har bolaget tilldelat sex prestationsaktierätter. För varje B-aktie som övriga medlemmar av koncernledningen har förvärvat inom ramen för LTI 2019 har bolaget tilldelat fem prestationsaktierätter. För varje B-aktie som övriga deltagare har förvärvat inom ramen för LTI 2019 har bolaget tilldelat fyra prestationsaktierätter.

Varje prestationsaktierätt ger innehavaren rätt att vederlagsfritt erhålla en B-aktie i bolaget tre år efter tilldelning (intjänandeperioden) under förutsättning att innehavaren, med vissa undantag, vid offentliggörande av ASSA ABLOYs delårsrapport avseende första kvartalet 2022 fortfarande är anställd inom ASSA ABLOY-koncernen och har behållit den privata investeringen inom ramen för LTI 2019.

Antalet prestationsaktierätter som berättigar till erhållande av B-aktier i bolaget beror på den årliga utvecklingen för ASSA ABLOYs vinst per aktie baserat på av styrelsen fastställda intervall under mätperioden 1 januari 2019 – 31 december 2021, där respektive år under mätperioden jämförs med det föregående året. Utfallet beräknas årligen, varvid en tredjedel av prestationsaktierätterna mäts mot utfallet för 2019, en tredjedel mäts mot utfallet för 2020 och en tredjedel mäts mot utfallet för 2021. Utfallen för respektive år kommer att mätas linjärt. Uppnås inte miniminivån i intervallet för året kommer de relevanta prestationsaktierätterna inte berättiga till några B-aktier och uppnås maximinivå i intervallet berättigar varje prestationsaktierätt kopplat till det relevanta året till en B-aktie.

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt aktiesparprogam 2019

LTI 2018

Årsstämman 2018 beslutade att genomföra ett långsiktigt aktiesparprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom ASSA ABLOY-koncernen (LTI 2018). För varje B-aktie som koncernens VD har förvärvat inom ramen för LTI 2018 har bolaget tilldelat sex prestationsaktierätter. För varje B-aktie som övriga medlemmar av koncernledningen har förvärvat inom ramen för LTI 2018 har bolaget tilldelat fem prestationsaktierätter. För varje B-aktie som övriga deltagare har förvärvat inom ramen för LTI 2018 har bolaget tilldelat fyra prestationsaktierätter.

Varje prestationsaktierätt ger innehavaren rätt att vederlagsfritt erhålla en B-aktie i bolaget tre år efter tilldelning (intjänandeperioden) under förutsättning att innehavaren, med vissa undantag, vid offentliggörande av ASSA ABLOYs delårsrapport avseende första kvartalet 2021 fortfarande är anställd inom ASSA ABLOY-koncernen och har behållit den privata investeringen inom ramen för LTI 2018.

Antalet prestationsaktierätter som berättigar till erhållande av B-aktier i bolaget beror på den årliga utvecklingen för ASSA ABLOYs vinst per aktie baserat på av styrelsen fastställda intervall under mätperioden 1 januari 2018 – 31 december 2020, där respektive år under mätperioden jämförs med det föregående året. Utfallet beräknas årligen, varvid en tredjedel av prestationsaktierätterna mäts mot utfallet för 2018, en tredjedel mäts mot utfallet för 2019 och en tredjedel mäts mot utfallet för 2020. Utfallen för respektive år kommer att mätas linjärt. Uppnås inte miniminivån i intervallet för året kommer de relevanta prestationsaktierätterna inte berättiga till några B-aktier och uppnås maximinivå i intervallet berättigar varje prestationsaktierätt kopplat till det relevanta året till en B-aktie.

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt aktiesparprogam 2018