Ersättningar

Redogörelse för ASSA ABLOYs system för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare samt för vart och ett av samtliga utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning 10.3 lämnas en redogörelse för ASSA ABLOYs system för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare samt för vart och ett av samtliga utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Ersättningarna överensstämmer med de av årsstämman 2019 fastställda riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses VD och koncernchef samt övriga medlemmar av ASSA ABLOYs koncernledning.

System för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare

Den rörliga delen består av ersättning vilken utbetalas dels kontant, dels i form av aktier.

Koncernledningen ska kunna erhålla rörlig kontant ersättning baserat på utfallet i förhållande till finansiella mål och, i förekommande fall, personliga mål. Denna ersättning ska motsvara maximalt 75 procent av grundlönen (exklusive kostnader för sociala avgifter).

Koncernledningen ska därutöver, inom ramen för styrelsens förslag till långsiktigt aktie­sparprogram (LTI 2019), kunna erhålla rörlig ersättning i form av aktier baserat på den årliga utvecklingen för ASSA ABLOYs vinst per aktie i förhållande till av styrelsen fastställda intervall under mätperioden 1 januari 2019 – 31 december 2021, där respektive år under mätperioden jämförs med det föregående året. Utfallet beräknas årligen, varvid en tredjedel av det maximala utfallet mäts mot utfallet för 2019, en tredjedel mäts mot utfallet för 2020 och en tredjedel mäts mot utfallet för 2021. Ersättning ska, vid oförändrad aktiekurs, motsvara maximalt 90 procent av grundlönen (exklusive kostnader för sociala avgifter).

En mer detaljerad redogörelse för ersättning till ledande befattningshavare finns i de ersättningsriktlinjer som antagits på årsstämman 2019.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2019

Utestående incitamentsprogram

Aktiesparprogram

LTI 2019

Årsstämman 2019 beslutade att genomföra ett långsiktigt aktiesparprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom ASSA ABLOY-koncernen (LTI 2019). För varje B-aktie som koncernens VD har förvärvat inom ramen för LTI 2019 har bolaget tilldelat sex prestationsaktierätter. För varje B-aktie som övriga medlemmar av koncernledningen har förvärvat inom ramen för LTI 2019 har bolaget tilldelat fem prestationsaktierätter. För varje B-aktie som övriga deltagare har förvärvat inom ramen för LTI 2019 har bolaget tilldelat fyra prestationsaktierätter.

Varje prestationsaktierätt ger innehavaren rätt att vederlagsfritt erhålla en B-aktie i bolaget tre år efter tilldelning (intjänandeperioden) under förutsättning att innehavaren, med vissa undantag, vid offentliggörande av ASSA ABLOYs delårsrapport avseende första kvartalet 2022 fortfarande är anställd inom ASSA ABLOY-koncernen och har behållit den privata investeringen inom ramen för LTI 2019.

Antalet prestationsaktierätter som berättigar till erhållande av B-aktier i bolaget beror på den årliga utvecklingen för ASSA ABLOYs vinst per aktie baserat på av styrelsen fastställda intervall under mätperioden 1 januari 2019 – 31 december 2021, där respektive år under mätperioden jämförs med det föregående året. Utfallet beräknas årligen, varvid en tredjedel av prestationsaktierätterna mäts mot utfallet för 2019, en tredjedel mäts mot utfallet för 2020 och en tredjedel mäts mot utfallet för 2021. Utfallen för respektive år kommer att mätas linjärt. Uppnås inte miniminivån i intervallet för året kommer de relevanta prestationsaktierätterna inte berättiga till några B-aktier och uppnås maximinivå i intervallet berättigar varje prestationsaktierätt kopplat till det relevanta året till en B-aktie.

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt aktiesparprogam 2019

LTI 2018

Årsstämman 2018 beslutade att genomföra ett långsiktigt aktiesparprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom ASSA ABLOY-koncernen (LTI 2018). För varje B-aktie som koncernens VD har förvärvat inom ramen för LTI 2018 har bolaget tilldelat sex prestationsaktierätter. För varje B-aktie som övriga medlemmar av koncernledningen har förvärvat inom ramen för LTI 2018 har bolaget tilldelat fem prestationsaktierätter. För varje B-aktie som övriga deltagare har förvärvat inom ramen för LTI 2018 har bolaget tilldelat fyra prestationsaktierätter.

Varje prestationsaktierätt ger innehavaren rätt att vederlagsfritt erhålla en B-aktie i bolaget tre år efter tilldelning (intjänandeperioden) under förutsättning att innehavaren, med vissa undantag, vid offentliggörande av ASSA ABLOYs delårsrapport avseende första kvartalet 2021 fortfarande är anställd inom ASSA ABLOY-koncernen och har behållit den privata investeringen inom ramen för LTI 2018.

Antalet prestationsaktierätter som berättigar till erhållande av B-aktier i bolaget beror på den årliga utvecklingen för ASSA ABLOYs vinst per aktie baserat på av styrelsen fastställda intervall under mätperioden 1 januari 2018 – 31 december 2020, där respektive år under mätperioden jämförs med det föregående året. Utfallet beräknas årligen, varvid en tredjedel av prestationsaktierätterna mäts mot utfallet för 2018, en tredjedel mäts mot utfallet för 2019 och en tredjedel mäts mot utfallet för 2020. Utfallen för respektive år kommer att mätas linjärt. Uppnås inte miniminivån i intervallet för året kommer de relevanta prestationsaktierätterna inte berättiga till några B-aktier och uppnås maximinivå i intervallet berättigar varje prestationsaktierätt kopplat till det relevanta året till en B-aktie.

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt aktiesparprogam 2018

LTI 2017

Årsstämman 2017 beslutade att genomföra ett långsiktigt aktiesparprogram (LTI 2017) för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen.

För varje B-aktie som VD har förvärvat inom ramen för LTI 2017 har bolaget tilldelat en matchningsaktierätt samt fyra prestationsbaserade aktierätter. För varje B-aktie som övriga medlemmar av koncernledningen har förvärvat har bolaget tilldelat en matchningsaktierätt samt tre prestationsbaserade aktierätter. För varje B-aktie som övriga deltagare har förvärvat har bolaget tilldelat en matchningsaktierätt och en prestationsbaserad aktierätt.

Varje matchningsaktierätt ger innehavaren rätt att vederlagsfritt erhålla en B-aktie i bolaget efter tre år, under förutsättning att innehavaren, med vissa undantag, fortfarande är anställd inom koncernen vid offentliggörande av delårsrapporten för första kvartalet 2020, och har behållit de aktier som förvärvats inom ramen för LTI 2017. 

Varje prestationsbaserad aktierätt ger innehavaren rätt att vederlagsfritt erhålla en B-aktie i bolaget tre år efter tilldelning, under förutsättning att ovan angivna villkor har uppfyllts. Därtill ska maximinivån i ett av styrelsen fastställt intervall avseende utvecklingen för bolagets vinst per aktie under 2017 ha uppfyllts. Prestationsvillkoret har uppfyllts till 100%.

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt aktiesparprogram 2017