Extra bolagsstämma 2020

Extra bolagsstämma i ASSA ABLOY AB kommer att hållas tisdagen den 24 november 2020.

Aktieägarna i ASSA ABLOY AB (org. nr. 556059-3575) kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 24 november 2020. Mot bakgrund av covid-19 pandemin har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på stämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Anmälan och deltagande

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska:

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 16 november 2020, och
  • ha anmält sig hos ASSA ABLOY AB senast måndagen den 23 november 2020 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt anvisningarna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, utöver att anmäla sig genom att avge sin förhandsröst, begära att deras aktier tillfälligt förs in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) för att få delta i stämman. Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen måndagen den 16 november 2020 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast onsdagen den 18 november 2020. Berörda aktieägare måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, i god tid dessförinnan begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt i kolumnen till höger. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast måndagen den 23 november 2020. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till ASSA ABLOY AB (publ), ”Extra bolagsstämma 2020”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till GeneralMeetingService@euroclear.eu. Aktieägare som är fysisk person kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs webbplats https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär tillhandhålls på begäran och finns även tillgängligt i kolumnen till höger. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas förhandsröstningsformuläret.

Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf