Årsstämma 2020

ASSA ABLOY ABs årsstämma 2020 hölls onsdagen den 29 april 2020 kl. 15.30, på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

VDs årsstämmotal finns tillgängligt som webcast.

Nedan finns den information som skickades ut i en pressrelease efter stämman. 

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt beviljande av ansvarsfrihet 

Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Utdelning

Årsstämman fastställde enligt styrelsens förslag utdelningen till 2,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till måndagen den 4 maj 2020 och utdelningen beräknas bli utbetald genom Euroclear Sweden ABs försorg med början torsdagen den 7 maj 2020.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Lars Renström, Carl Douglas, Eva Karlsson, Birgitta Klasén, Lena Olving, Sofia Schörling Högberg och Jan Svensson samt valde Joakim Weidemanis som ny ledamot i styrelsen. Vidare omvaldes Lars Renström till styrelsens ordförande samt Carl Douglas till vice ordförande. 

Årsstämman valde revisionsbolaget Ernst & Young AB till ny revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

Arvode till styrelsen och revisor

Arvode till styrelsen är oförändrat och ska utgå med ett sammanlagt belopp om 7 360 000 kronor (ersättning för utskottsarbete inte inkluderat). Arvode till revisor ska utgå enligt avtal.  

Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag, om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om bemyndigande om återköp och överlåtelser av egna B-aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag, om att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2021, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. 

Beslut om långsiktigt aktiesparprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag, om ett långsiktigt aktiesparprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom ASSA ABLOY-koncernen (”LTI 2020”).

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag, om formella ändringar i bolagsordningen.

Mer information

Nico Delvaux, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 82
Erik Pieder, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72
Björn Tibell, Head of Investor Relations, tel: 070-275 67 68