Årsstämma 2019

ASSA ABLOY ABs årsstämma 2019 hölls torsdagen den 25 april 2019 kl. 15.30, på Moderna Museet på Skeppsholmen i Stockholm.

VD Nico Delvauxs årsstämmotal filmades och finns tillgängligt som en webcast att se i efterhand.

Nedan finns den information som skickades ut i en pressrelease efter stämman.

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt beviljande av ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Utdelning

Årsstämman fastställde enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag utdelningen till 3,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till måndagen den 29 april 2019 och utdelningen beräknas bli utbetald genom Euroclear Sweden ABs försorg med början fredagen den 3 maj 2019.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Lars Renström, Carl Douglas, Eva Karlsson, Birgitta Klasén, Lena Olving, Sofia Schörling Högberg och Jan Svensson. Vidare omvaldes Lars Renström till styrelsens ordförande samt Carl Douglas till vice ordförande.

Årsstämman omvalde revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Arvode till styrelsen och revisor 

Arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 6 675 000 kronor (ersättning för utskottsarbete inte inkluderat). Arvode till revisor ska utgå enligt avtal.

Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att ersättning och andra anställningsvillkor för ledningen ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga.

Beslut om bemyndigande om återköp och överlåtelser av egna B-aktier

Årsstämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2020, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Beslut om långsiktigt aktiesparprogram 

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag, om ett långsiktigt aktiesparprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom ASSA ABLOY-koncernen (”LTI 2019”).

Mer information

Nico Delvaux, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 82

Erik Pieder, Executive vice President samt ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72

Björn Tibell, Head of Investor Relations, tel: 070-275 67 68