Årsstämma 2019

Aktieägarna i ASSA ABLOY AB (org. nr. 556059-3575) kallas till årsstämma torsdagen den 25 april 2019 klockan 15.30 på Moderna Museet, Skeppsholmen, Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 14.30.

Rätt till deltagande och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 17 april 2019, och
  • anmäla sig till ASSA ABLOY AB senast onsdagen den 17 april 2019. Anmälan kan göras genom att registrera sig här, per telefon 08-506 485 14 eller per post till adress ASSA ABLOY AB, ”Årsstämman 2019”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Vänligen ange vid anmälan namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden. Som bekräftelse på anmälan översändes ett inträdeskort som ska uppvisas vid inregistrering till årsstämman. 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i årsstämman, tillfälligt föras in i aktieboken i eget namn (så kallad rösträttsregistrering) för att få delta i årsstämman. För att denna registrering ska vara genomförd onsdagen den 17 april 2019 bör aktieägaren i god tid före denna dag kontakta sin bank eller förvaltare.

Fullmakt

Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan och fullmakten måste uppvisas i original senast på årsstämman. Fullmaktsformulär finns i kolumnen till höger.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf