Årsstämma 2018

ASSA ABLOY ABs årsstämma 2018 hölls torsdagen den 26 april 2018 kl. 15.30, på Moderna Museet på Skeppsholmen i Stockholm.

VDs årsstämmotal filmades och finns tillgängligt som webcast att se i efterhand. Talet inleds på svenska, men större delen av talet hålls på engelska. 

Nedan finns den information som skickades ut i en pressrelease efter stämman.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Lars Renström, Carl Douglas, Ulf Ewaldsson, Eva Karlsson, Birgitta Klasén, Sofia Schörling Högberg och Jan Svensson, samt valde Lena Olving som ny ledamot i styrelsen. Vidare omvaldes Lars Renström till styrelsens ordförande samt Carl Douglas till vice ordförande.

Årsstämman omvalde revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

Utdelning

Årsstämman fastställde enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag utdelningen till 3,30 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till måndagen den 30 april 2018 och utdelningen beräknas bli utbetald genom Euroclear Sweden ABs försorg med början fredagen den 4 maj 2018.

Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 6 780 000 kronor (ersättning för utskottsarbete inte inkluderat).

Valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens tidigare offentliggjorda förslag, om instruktioner för utseende av valberedning och dess arbete.

Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att ersättning och andra anställningsvillkor för ledningen ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga.

Beslut om bemyndigande om återköp och överlåtelser av egna B-aktier

Årsstämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2019, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Beslut om långsiktigt aktiesparprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag, om ett långsiktigt aktiesparprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom ASSA ABLOY-koncernen (”LTI 2018”).

Mer information

Nico Delvaux, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 82 Carolina Dybeck Happe, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72