Årsstämma 2017

ASSA ABLOY ABs årsstämma 2017 hölls onsdagen den 26 april 2017 kl. 15.30, på Moderna Museet på Skeppsholmen i Stockholm.

VDs årsstämmotal filmades och finns tillgängligt som webcast att se i efterhand.

Nedan finns den information som skickades ut i en pressrelease efter stämman.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Lars Renström, Carl Douglas, Ulf Ewaldsson, Eva Karlsson, Birgitta Klasén, Eva Lindqvist, Johan Molin och Jan Svensson, samt valde Sofia Schörling Högberg som ny ledamot i styrelsen. Vidare omvaldes Lars Renström till styrelsens ordförande samt Carl Douglas till vice ordförande. 

Årsstämman omvalde revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

Utdelning

Årsstämman fastställde enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag utdelningen till 3,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till fredagen den 28 april 2017 och utdelningen beräknas bli utbetald genom Euroclear Sweden ABs försorg med början torsdagen den 4 maj 2017.

Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 6 450 000 kronor (ersättning för utskottsarbete inte inkluderat). 

Valberedning

Carl Douglas (Investment AB Latour), Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Liselott Ledin (Alecta), Marianne Nilsson (Swedbank Robur fonder) och Anders Oscarsson (AMF och AMF fonder) valdes till ledamöter av valberedningen intill slutet av årsstämman 2018. Carl Douglas valdes till ordförande i valberedningen. 

Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att ersättning och andra anställningsvillkor för ledningen ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga.

Beslut om bemyndigande om återköp och överlåtelser av egna B-aktier

Årsstämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2018, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Beslut om långsiktigt aktiesparprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag, om ett långsiktigt aktiesparprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom ASSA ABLOY-koncernen (”LTI 2017”). 

Mer information

Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Carolina Dybeck Happe, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72