Årsstämma 2015

ASSA ABLOY ABs årsstämma 2015 hölls onsdagen den 7 maj 2015 kl. 15.00, på Moderna Museet på Skeppsholmen i Stockholm.

Nedan finns den information som skickades ut i en pressrelease efter stämman.

Val av styrelse och revisor

Efter 14 år som ledamot i styrelsen i ASSA ABLOY AB valde Sven-Christer Nilsson att lämna styrelsen vid årsstämman 2015. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Lars Renström, Carl Douglas, Birgitta Klasén, Eva Lindqvist, Johan Molin, Jan Svensson och Ulrik Svensson, samt valde Eva Karlsson som ny ledamot i styrelsen. Vidare omvaldes Lars Renström till styrelsens ordförande samt Carl Douglas till vice ordförande.

Årsstämman omvalde revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2016.

Utdelning

Årsstämman fastställde enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag utdelningen till 6,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till måndagen den 11 maj 2015 och utdelningen beräknas bli utbetald genom Euroclear Sweden ABs försorg med början fredagen den 15 maj 2015.

Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 5 100 000 kronor (ersättning för utskottsarbete inte inkluderat).

Valberedning

Gustaf Douglas (Investment AB Latour), Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Liselott Ledin (Alecta), Marianne Nilsson (Swedbank Robur fonder) och Anders Oscarsson (AMF och AMF fonder) valdes till ledamöter av valberedningen intill slutet av årsstämman 2016. Gustaf Douglas valdes till ordförande i valberedningen.

Fastställande av riktlinjer för ersättning till koncernledningen

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till koncernledningen i huvudsak innebärande att ersättning och andra anställningsvillkor för ledningen ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga.

Beslut om bemyndigande om återköp och överlåtelser av egna B-aktier

Årsstämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Beslut om långsiktigt aktiesparprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag, om ett långsiktigt aktiesparprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom ASSA ABLOY-koncernen (”LTI 2015”).

Beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen

Årstämman beslutade, i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag, om att varje aktie, oavsett serie, delas upp i tre aktier av motsvarande serie (aktiesplit 3:1) samt att ändra bolagsordningen i syfte att anpassa gränserna för antalet aktier.

Kontakt för mer information

Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Carolina Dybeck Happe, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72