Årsstämma 2011

Arkivinformation från ASSA ABLOYs Årsstämma 2011. Aktieägarna i ASSA ABLOY AB kallades till årsstämma fredagen den 29 april 2011 kl. 15.00 på Moderna Museet, Skeppsholmen, Stockholm.

Video: VD och koncernchef Johan Molins anförande vid stämman:

(Videon är längre än 15 minuter och finns därför inte tillgänglig på YouTube).

Nedan finns den information som skickades ut i en pressrelease efter stämman.

Val av styrelse

Årsstämman i ASSA ABLOY AB omvalde styrelseledamöterna Gustaf Douglas, Carl Douglas, Johan Molin, Sven-Christer Nilsson, Birgitta Klasén, Eva Lindqvist, Lars Renström och Ulrik Svensson. Vidare omvaldes Gustaf Douglas till styrelsens ordförande.

Utdelning

Årsstämman fastställde enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag utdelningen till 4,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till onsdagen den 4 maj 2011 och utdelningen beräknas bli utbetald genom Euroclear Sweden ABs försorg med början måndagen den 9 maj 2011.

Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen skall utgå med ett sammanlagt belopp om 4 000 000 kronor (ersättning för utskottsarbete inte inkluderat).

Valberedning

Gustaf Douglas (Investment AB Latour och SäkI Förvaltning AB), Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Liselott Ledin (Alecta), Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder) och Per-Erik Mohlin (SEB Fonder/SEB Trygg Liv), valdes till ledamöter av valberedningen intill slutet av årsstämman 2012. Mikael Ekdahl valdes till ordförande i valberedningen.

Fastställande av riktlinjer för ersättning till koncernledningen

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att löner och ersättningsvillkor för ledningen skall vara marknadsmässiga.

Beslut om bemyndigande om återköp och överlåtelser av egna B-aktier

Årsstämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Beslut om långsiktigt aktiesparprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag, om ett långsiktigt aktiesparprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom ASSA ABLOY-koncernen ("LTI 2011").

VDs anförande

I sitt anförande redogjorde verkställande direktören och koncernchefen Johan Molin bland annat för koncernens strategi för marknadsnärvaro, produktutveckling och ökad effektivitet. Han berörde också inledningen av året där tillväxten varit stark i Nord- och Sydamerika samt i Asien, men meråterhållsam i Europa och med en avmattning på marknaderna i Australien och Nya Zeeland. Vidare redogjorde verkställande direktören för förvärvsaktiviteterna som är fortsatt höga och att integrationen av Cardos Entrance Solutions löper väl samt att avtal tecknats om försäljning av Cardo Flow Solutions.

Mer information

Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Tomas Eliasson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72
Informationen är sådan som ASSA ABLOY ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2011 kl. 16.30.