Årsstämma 2010

Arkivinformation Årsstämma 2010. Aktieägarna i ASSA ABLOY AB bjöds in till årsstämma torsdagen den 22 april 2010 på Moderna Museet, Skeppsholmen, Stockholm.

Nedan den information som skickades ut i en pressrelease efter stämman.

Val av styrelse

Årsstämman i ASSA ABLOY AB omvalde styrelseledamöterna Gustaf Douglas, Carl Douglas, Johan Molin, Sven-Christer Nilsson, Birgitta Klasén, Eva Lindqvist, Jorma Halonen, Lars Renström och Ulrik Svensson. Vidare omvaldes Gustaf Douglas till styrelsens ordförande.

Utdelning

Årsstämman fastställde enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag utdelningen till 3,60 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till tisdagen den 27 april 2010 och utdelningen beräknas utsändas genom Euroclear Sweden ABs försorg med början fredagen den 30 april 2010.

Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen skall utgå med ett sammanlagt belopp om 4 050 000 kronor (ersättning för utskottsarbete inte inkluderat).

Valberedning

Gustaf Douglas (Investment AB Latour och SäkI), Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Liselott Ledin (Alecta), Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder) och Per-Erik Mohlin (SEB Fonder/SEB Trygg Liv), valdes till ledamöter av valberedningen intill slutet av årsstämman 2011. Mikael Ekdahl valdes till ordförande i valberedningen.

Fastställande av riktlinjer för ersättning till koncernledningen

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att löner och ersättningsvillkor för ledningen skall vara marknadsmässiga.

Beslut om bemyndigande om återköp och överlåtelser av egna B-aktier

Årsstämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Beslut om långsiktigt aktiesparprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag, om ett långsiktigt aktiesparprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom ASSA ABLOY-koncernen ("LTI 2010").

För mer information vänligen kontakta:

Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42 eller Tomas Eliasson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72.

Informationen är sådan som ASSA ABLOY ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationenoffentligjordes den 22 april kl. 18:00.