Årsstämma 2009

Arkivinformation från ASSA ABLOYs Årsstämma 2009.

Se film och presentation från årsstämman 2009.

Nedan finns den information som skickades ut i en pressrelease efter stämman.

Verkställande direktörens anförande

Vid dagens årsstämma i ASSA ABLOY AB kommenterade Johan Molin, VD och koncernchef, de viktigaste händelserna under 2008 och under första kvartalet 2009. Han nämnde bland annat att ASSA ABLOY för 2008 redovisade sin hittills högsta omsättning och resultat för koncernen.

För ASSA ABLOY är organisk tillväxt den enskilt viktigaste drivkraften för lönsamhet och framgång. Utbyggnaden av marknadsorganisationen fortsatte genom en ökad satsning på specifikationssäljare, arkitekter och ett utökat fokus på det snabbväxande området för elektromekaniska låslösningar. Kraftfulla investeringar i produktutveckling genomfördes vilket kommer att ge positiva bidrag till försäljningen.

Under året förvärvades 18 företag som tillför en omsättning på årsbasis om cirka 1 800 MSEK.
 
Strukturprogrammet initierat 2006 har varit en stor framgång och kommer att slutföras under 2009. En ny genomgång av produktionsstrukturen genomfördes under 2008 och kostnaden för det nya programmet uppgick till 1 180 MSEK med en återbetalningstid på 2-3 år.
 
Vidare redovisade Johan Molin att resultatet under det första kvartalet 2009 belastades med ytterligare 109 MSEK avseende tillkommande kostnader i två pågående projekt tillhörande strukturprogrammet 2006.

Under första kvartalet 2009 redovisade koncernen en rekordvinst trots kraftig nedgång i nybyggnation på alla viktiga marknader i världen. Alla divisioner påverkades men Entrance Systems, HID och tillväxtmarknaderna var relativt stabila. 

Val av styrelse

Årsstämman i ASSA ABLOY AB omvalde styrelseledamöterna Gustaf Douglas, Carl Douglas, Johan Molin, Sven-Christer Nilsson, Birgitta Klasén, Eva Lindqvist, Jorma Halonen, Lars Renström och Ulrik Svensson. Vidare omvaldes Gustaf Douglas till styrelsens ordförande. 

Utdelning

Årsstämman fastställde enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag utdelningen till 3,60 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till tisdagen den 28 april 2009 och utdelningen beräknas utsändas genom Euroclear Sweden ABs försorg med början måndagen den 4 maj 2009

Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen skall utgå med ett sammanlagt belopp om 4 050 000 kronor (ersättning för utskottsarbete inte inkluderat).

Valberedning

Gustaf Douglas (Investment AB Latour och SäkI), Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Magnus Landare (Alecta), Marianne Nilsson (Swedbank Robur) och Mats Tunér (SEB Fonder), valdes till ledamöter av valberedningen intill slutet av årsstämman 2010. Mikael Ekdahl valdes till ordförande i valberedningen.

Fastställande av riktlinjer för ersättning till koncernledningen

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att löner och ersättningsvillkor för ledningen skall vara marknadsmässiga.

Mer information

Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42     
Tomas Eliasson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72

Informationen är sådan som ASSA ABLOY ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april kl. 17.00.