Årsstämma 2008

Arkivinformation från ASSA ABLOYs Årsstämma 2008.

Nedan finns den information som skickades ut i en pressrelease efter stämman.

Verkställande direktörens anförande

Vid dagens årsstämma i ASSA ABLOY AB kommenterade Johan Molin, VD och koncernchef, de viktigaste händelserna under 2007 och under första kvartalet 2008. Han nämnde bland annat att den organiska tillväxten under 2007 varit god och att tillväxten på de nya marknaderna accelererade. Tillväxten var särskilt stark i det snabbväxande elektromekaniska produktsegmentet. Strukturprogrammet var mycket framgångsrikt. Den höjda takten i produktutvecklingen ledde även till ett stort antal framgångsrika produktlanseringar. Under året förvärvades 17 företag som tillförde 5% i omsättning på årsbasis.
 
Under första kvartalet 2008 var utvecklingen stabil trots en svag försäljning. Tillväxten fortsatte på de nya marknaderna och även i det kommersiella segmentet i USA. Tillväxten i Europa var lägre huvudsakligen på grund av ett färre antal arbetsdagar i kvartalet. Underliggande effektivitetsförbättringar ledde till en förbättrad bruttomarginal. Avslutningsvis återupprepade han utsikterna för året med en organisk tillväxt på 3-5%, förvärvad tillväxt på 5% och en rörelsemarginal på 16-17%.
 
De förlorade arbetsdagarna på grund av påskeffekten väntas återtagas under andra kvartalet.

Val av styrelse

Årsstämman i ASSA ABLOY AB valde styrelseledamöterna Gustaf Douglas, Carl Douglas, Johan Molin, Sven-Christer Nilsson, Birgitta Klasén, Eva Lindqvist, Jorma Halonen, Lars Renström och Ulrik Svensson. Vidare valdes Gustaf Douglas till styrelsens ordförande.

Utdelning

Årsstämman fastställde enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag utdelningen till 3,60 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till tisdagen den 29 april 2008 och utdelningen beräknas utsändas från VPC AB med början måndagen den 5 maj 2008.

Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen skall utgå med ett sammanlagt belopp om 4 050 000 kronor (ersättning för utskottsarbete inte inkluderat).

Valberedning

Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Gustaf Douglas (Investment AB Latour och SäkI), Marianne Nilsson (Swedbank Robur), Staffan Grefbäck (Alecta) och Björn Lind (SEB fonder), valdes till ledamöter av valberedningen intill slutet av årsstämman 2009. Mikael Ekdahl valdes till ordförande i valberedningen.

Fastställande av riktlinjer för ersättning till koncernledningen

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att löner och ersättningsvillkor för ledningen skall vara marknadsmässiga.

Mer information

Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42            
Tomas Eliasson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72            
 
 
Informationen är sådan som ASSA ABLOY ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april kl. 16.40.