Årsstämma 2007

Arkivinformation ASSA ABLOYs Årtsstämma 2007.

Nedan finns den information som skickades ut i en pressrelease efter stämman.

Vid dagens årsstämma i ASSA ABLOY AB omvaldes styrelseledamöterna Gustaf Douglas, Melker Schörling, Carl-Henric Svanberg, Carl Douglas, Per-Olof Eriksson, Lotta Lundén, Johan Molin och Sven-Christer Nilsson. Vidare valdes Gustaf Douglas till styrelsens ordförande samt valdes Melker Schörling och Carl-Henric Svanberg till vice ordföranden.

Utdelning

Årsstämman fastställde enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag utdelningen till 3,25 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till onsdagen den 2 maj 2007 och utdelningen beräknas utsändas från VPC AB med början måndagen den 7 maj 2007.

Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen förblir oförändrat och skall utgå med ett sammanlagt belopp om 3 250 000 kronor (exklusive ersättning för utskottsarbete).

Valberedning

Melker Schörling, Gustaf Douglas, Marianne Nilsson, Swedbank Robur och Björn Lind, SEB fonder, valdes till ledamöter av valberedningen intill slutet av årsstämman 2008. Melker Schörling valdes till ordförande i valberedningen.

Fastställande av riktlinjer för ersättning till koncernledningen

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att löner och ersättningsvillkor för ledningen skall vara marknadsmässiga.

Incitamentsprogram för anställda i ASSA ABLOY

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag, om ett globalt incitamentsprogram för anställda i ASSA ABLOY. Det nya incitamentsprogrammet kommer att
omfatta ca 28 000 personer i 17 länder.

Mer information

Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Tomas Eliasson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72